Dnes
Teplota: 13.9 °C

Souhrn usnesení ze 42.  / 51.  / schůze Rady města Náchoda konané  22. listopadu 2023

Dodavatel zemní plyn

Usnesení č. 51/1082/23 - rada města    r e v o k u j e usnesení č. 50/1080/23 uzavření smlouvy na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2024 s dodavatelem innogy Energie s.r.o. za fixní cenu 1422,34 Kč/MWh bez DPH

 

Usnesení č. 51/1083/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2024

s dodavatelem innogy Energie s.r.o. za fixní cenu 1420,56 Kč/MWh bez DPH na 15 odběrných míst a

b e r e    n a    v ě d o m í, že MŠ Alšova, ul. Alšova 952, 547 01 a ZŠ, ul. Komenského 425, 547 01 Náchod uzavřely smlouvu na dodavatele plynu s Armex Energy a.s. na produkt SPOT

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI - schválení změnových listů a uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 51/1084/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

změnové listy č. 1 - 9 včetně žádosti o prodloužení termínu a s c h v a l u j e  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/697/23 na stavbu s názvem „ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ

LÁZNĚ BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI " se zhotovitelem Průmstav Náchod s. r. o., Dobrošovská 1776,  547 01 Náchod, IČO 25275062, který bude vypracován na jejich podkladě a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

V Náchodě 22. listopadu 2023

 

 

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarostamístostarosta
Ing. Milan    V i k
 místostarosta