Dnes
Teplota: 20.3 °C

Souhrn usnesení z  33.  / 42. /  schůze Rady města Náchoda konané 18. září 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 42/914/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4448/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu a pronájmu prostor sloužících k podnikání č. SMF/3913/2022
s Dokořán z.s, IČ 62726714, Komenského 577, 547 01 Náchod ke dni 30.9.2023 a pověřuje městský úřad, aby samostatně
rozhodl o jejím finálním znění

č. 17647/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4186/2023 s paní Markétou Prouzovou, DiS. na výpůjčku částí p.p.č. 240/1 a p.p.č. 240/11 v k.ú. Běloves, po nabytí právní moci stavebního povolení na lázeňský park. RM pověřuje městský úřad, aby
samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 20941/2023 - uzavření smlouvy o nájmu a pronájmu prostor sloužících k podnikání č. SM/4185/2023 s Dokořán z.s, IČ
62726714, Komenského 577, 547 01 Náchod s platností od
1.10.2023 dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Usnesení č. 42/915/23 - rada města    r e v o k u j e

č. 10608/2023 - své usnesení č. 38/847/23 ze dne 16.8.2023 a
n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4179/2023 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČ62731891
týkající se přívěsného vozidla Foody Wheel (foodtruck)

 

Usnesení č. 42/916/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 6930/2023 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 26 v č.p. 1810 v ulici Rybářská dohodou k datu 31.08.2023 a bere na vědomí, že byt zvláštního určení bude připraven pro dalšího nájemce, k tomu bude RM předložen samostatný návrh č. 20363/2023 - ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.09.2023 a bere na vědomí, že byt č. 6 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě bude připraven pro dalšího nájemce, k tomu bude RM předložen samostatný návrh

č. 22793/2023 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p.  40 na Vysokově dle předloženého návrhu a pověřuje aby městský úřad samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Usnesení č. 42/917/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í,

č. 10315/2023 - že žadatel Smlouvu o ubytování neuzavře a
místnost č. 5 je připravena pro dalšího nájemce, k tomu bude radě města předložen samostatný návrh

 

Úprava značení v lokalitě u nemocnice

Usnesení č. 42/918/23 - rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

informace o stavu dopravy v ulicích Nemocniční, Zborovská, Orlická, Praizlerova, Smetanova, Alšova a Svolinského a
schvaluje odstranění SDZ B 28 v ul. Nemocniční ve směru od ul. U Vodojemu a nástřik VDZ V 12a v ul. Zborovské u č. p. 506 v krátké variantě a pověřuje odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu. Další požadavky občanů zamítá

Omezení stání Českých bratří

Usnesení č. 42/919/23 - rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

žádost společnosti Rubena s. r. o. o omezení parkování v ul.
Českých bratří před č. p. 1491 a souhlasí s instalaci svislého dopravního značení B 28 (Zákaz stání) před č. p. 1491 dle návrhu
a pověřuje odbor správy majetku vydáním souhlasného
stanoviska a odbor dopravy monitorování situace a navržením případných úprav

 

Nebezpečná zatáčka v křižovatce ul. Šafaříkova a ul. Dobrošovská

Usnesení č. 42/920/23 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení v ul. Šafaříkova v Náchodě a pověřuje odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu na této komunikaci a souhlasí s realizací v letošním roce.

 

Úprava dopravního značení - cyklostezka Běloves

Usnesení č. 42/921/23 - rada města    s c h v a l u j e

navrženou změnu místní úpravy provozu dle doporučení PČR dopravního inspektorátu Náchod a udělení výjimky z dopravního značení pro paní Formánkovou a její rodinu

 

Stížnost č. 7/2023 manželé Krulichovi

Usnesení č. 42/922/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

stížnost ze dne 25.8.2023 a projednání stížnosti **********, 547 01 Náchod

 

Městské středisko sociálních služeb Marie - Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. SMF/3/2023 O  PLNĚNÍ  ZÁVAZKU  VEŘEJNÉ  SLUŽBY  OBECNÉHO  HOSPODÁŘSKÉHO  ZÁJMU

Usnesení č. 42/923/23 - rada města    s c h v a l u j e

snížení vyrovnávací platby a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
č. SMF/3/2023 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu dle předloženého návrhu

 

Vjezd kynologů na cyklostezku v Bělovsi u celnice

Usnesení č. 42/924/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

žádost společnosti Českého kynologického svazu ZKO Náchod - 245 a souhlasí s úpravou dopravního značení dle návrhu a
pověřuje odbor správy majetku vydáním souhlasného stanoviska a zajištěním umístění dopravního značení a odbor dopravy
monitorováním situace a vydáním 15 povolení vjezdu po instalaci dopravního značení

 

Změna parkování v ul. Sokolské

Usnesení č. 42/925/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace k situaci v ul. Sokolské a souhlasí s instalací
dopravního značení dle návrhu a pověřuje odbor dopravy
zajištěním potřebných povolení k jeho instalaci

 

Partnerství města při akci Mezinárodní den archeologie

Usnesení č. 42/926/23 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města při akci Mezinárodní den archeologie, pořádané

organizací Muzeum Náchodska, zastoupené Mgr. Oldřichem
Schejbalem - ředitelem, která se uskuteční dne 21. 10. 2023 na Masarykově náměstí a v Parku osobností

Darovací smlouva obrazy J. City

Usnesení č. 42/927/23 - rada města    s c h v a l u j e

znění darovací smlouvy č. 11/KS/2023, na jejímž základě daruje pan Jan Zima městu Náchodu soubor obrázků Jaroslava City a pověřuje odbor kultury a sportu jeho převzetím

 

Systém Corrency - efektivní a transparentní přerozdělení veřejných financí

Usnesení č. 42/928/23 - rada města    s o u h l a s í

se záměrem zavedení systému Corrency v rámci přerozdělování
veřejných prostředků

 

Mimořádná odměna ředitele Základní umělecké školy Náchod

Usnesení č. 42/929/23 - rada města     s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu ředitele Základní umělecké školy Náchod za vzornou reprezentaci města a zároveň schvaluje úpravu limitu na platy pro rok 2023 na celkovou výši 80.000 Kč

 

Oprava šachty v chodníku před Hotelem Beránek

Usnesení č. 42/930/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu povrchu chodníku na Masarykově náměstí před č.p.75 Hotelu U Beránka a uzavření objednávky s firmou Silvagro s.r.o. se sídlem Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec nabídková cena: 42.900,-Kč bez DPH, resp. 51.909,-Kč vč.DPH21%

 

Montáž svítidel a drobné opravy po výměně svítidel v budově ZUŠ

Usnesení č. 42/931/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost AULICH s. r. o., Jiřího z Poděbrad 324, 549 31 Hronov IČO 28815220, na provedení montáže svítidel a provedení
drobných oprav v budově ZUŠ

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „STAVEBNÍ  ÚPRAVY  A  OPRAVA MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ  V  ČÁSTI  K.Ú. LIPÍ  U  NÁCHODA"

Usnesení č. 42/932/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V ČÁSTI K.Ú. LIPÍ U NÁCHODA" Části 1. STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMK Č. PARC. 528, K. Ú. LIPÍ U NÁCHODA zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3.
kategorie a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem:

SILVAGRO s.r.o, se sídlem Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 27476162, nabídková cena: 2 277 770 Kč bez DPH, 2 756 110,17 Kč vč. DPH

 

Usnesení č. 42/933/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V ČÁSTI K.Ú. LIPÍ U NÁCHODA" Část 2. OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE NA POZEMKU Č. PARC. 166/6, 166/26, 535/1 a 586, K.Ú. LIPÍ U NÁCHODA zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

3. kategorie a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem:

STRABAG a.s., se sídlem Odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744,
nabídková cena: 2 340 000Kč bez DPH, 2 831 400 Kč vč. DPH

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy  tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi"

Usnesení č. 42/934/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku zadanou v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem STAKO Červený Kostelec s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený
Kostelec IČO 45536422 za nabídkovou cenu 33.872.320,54 Kč bez DPH; 40.985.507,85 Kč vč. DPH

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 42/935/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 24 dle návrhu  a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Partnerství města hasiči Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 42/936/23 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města při akcích Krajské kolo soutěže dorostu
a Hry plamen, pořádaných organizací Krajské sdružení hasičů ČMS Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů ČMS, okres Náchod, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 6. 2024 na Stadionu Hamra v Náchodě

 

Schválení odvodnění a úprava povrchu MK ul. V Kalhotách - f. Dudek provádění staveb s.r.o.

Usnesení č. 42/937/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na odvodnění a opravu povrchu komunikace p.č. 462/1 v k.ú. Náchod - Staré Město, ul. V Kalhotách a schvaluje uzavření objednávky s firmou : Rostislav Dudek - provádění staveb s.r.o. se sídlem Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, nabídková cena: 600.074,- Kč bez DPH, tj. 726.089,54 Kč vč. DPH 21%

 

Zázemí hřiště Jizbice - vybavení mobiliářem

Usnesení č. 42/938/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
Truhlářství Novák Petr, Žďárky 247, IČO 728 50 515 na zhotovení a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů

 

DSO - Kladská stezka, informace

Usnesení č. 42/939/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace

 

Oprava plakátovací plochy ulice Běloveská

Usnesení č. 42/940/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou schvaluje uzavření objednávky pro pana Jaroslava Pařízka, Zbečník 352, Hronov 549 31, IČO 88829111 na

opravu plakátovací plochy v ulici Běloveská

Výstava studentských prací ČVUT architektura

Usnesení č. 42/941/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace o připravované výstavě urbanistických studií města Náchoda a schvaluje rozpočtové opatření do kapitoly 16 - Kultura a sport ve výši 154 005 Kč

 

Vytvoření 2 funkčních míst Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Usnesení č. 42/942/23 - rada města    s c h v a l u j e

- s účinností od 01.10.2023 vytvoření 1 funkčního místa
odborného pracovníka přestupkového řízení - administrativa na   odboru dopravy a silničního hospodářství

- s účinností od 01.10.2023 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka přestupkového řízení na odboru dopravy   a silničního hospodářství

 

Usnesení č. 42/943/23 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 197, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.10.2023

 

Účetní program KEO4 (FIN) -  rozšíření licence pro Městskou policii a uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání SW

Usnesení č. 42/944/23 - rada města    s c h v a l u j e

zakoupení licence KEO04 Příjmové agendy-nahlížení pro 1
pracovní místo u Městské Policie Náchod a uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software SML-02316/2023, resp. č.
6/2023 FIN v evidenci města, dle předloženého návrhu

 

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Usnesení č. 42/945/23 - rada města    s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Novostavba
tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" do výzvy č. 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč v rámci Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2025 vypsané Národní sportovní agenturou a dále doporučuje Zastupitelstvu města Náchoda schválit použití finančních prostředků z rozpočtu města na dofinancování akce ve výši 14 mil. Kč

 

Dopis majitelům Bílé Tepny

Usnesení č. 946/23 - rada města    s o u h l a s í

se zněním dopisu a předloží ho členům zastupitelstva města pro informaci

 

V Náchodě 19. září 2023

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
  1. místostarosta
Ing. Milan    V i k
 místostarosta