Dnes
Teplota: 11.8 °C

Souhrn usnesení z  14.  / 23. /  schůze Rady města Náchoda konané 3. dubna 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 23/430/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 5257/2023 - záměr koupě pozemku st.p.č. 268/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 220 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2108, jiná stavba a st.p.č. 3423 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba v k.ú. Náchod a ukládá odboru SM zadat vypracování znaleckého posudku

č. 5260/2023 - záměr koupě podílu o velikosti 3/4 z pozemku st.p.č. 267/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 285 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2104, jiná stavba a z pozemku p.č. 154/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1106 m2 v k.ú. Náchod a ukládá odboru SM zadat vypracování znaleckého posudku

č. 5163/2023 - záměr pronájmu části pozemku p.č. 46/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 22 m2 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 23/431/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit : č. 5187/2023 - dar pozemků, č. 15549/2021/11 - prodej pozemku, č. 15549/2021/15 - prodej pozemku, č. 5575/2023 -  prodej pozemku

Usnesení č. 23/432/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3644 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy

č. SMF/2709/2015 s MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou dle předloženého návrhu

č. 3732/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMF/4089/2023 s obchodní společností BTR-ordinace s.r.o. dle předloženého návrhu

č. 4788/2020 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 2.11.2018 s MUDr. Antonínem Pitašem dle předloženého návrhu

č. 3735/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMF/4088/2023 s  obchodní společností Oční Náchod s.r.o. dle předloženého návrhu

č. 9513/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

- služebnosti č. SMF/4091/2023 se společností ČEZ Distribuce,a.s.

č. 4002/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/4101/2023 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda

č. 2296/2023 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SMF/4086/2023 mezi městem Náchod, ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a obchodní společností CETIN a.s.

č. 2298/2023 - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

č. SMF/4087/2023 s ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací

 

Usnesení č. 23/433/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 18/2023 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 11 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dle předloženého návrhu

č. 19/2023 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 1, Dobrošov 64 dle předloženého návrhu

Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností Městské policie Náchod na území obce Kramolna

Usnesení č. 23/434/23 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení staré a uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činností Městské policie Náchod na území obce Kramolna

Usnesení č. 23/435/23 - rada města    p o v ě ř u j e

velitele městské policie předložením porovnání technických parametrů a cenových nákladů na upgrade laserového měřiče rychlosti  PROLASER PL-DOK II a případný nákup laserového měřiče rychlosti LTI 20/20 TruCAM I.

Žádost ROMA Náchod

Usnesení č. 23/436/23 - rada města    s c h v a l u j e

pořízení fotbalových dresů pro náchodský romský fotbalový  klub ROMA Náchod v celkové výši 15.000 Kč

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/99/2023 až

č. SMF/103/2023

Usnesení č. 23/437/23 - rada města    s c h v a l u j e  Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/99/2023 až č. SMF/103/2023

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 23/438/23 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise LIK 126/2023 ze dne 7.3.2023 vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 23/439/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit na návrh škodní a likvidační komise LIK 126/2023 ze dne   7.3.2023 vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000 Kč/kus.

- schválit na návrh škodní a likvidační komise LIK 126/2023 ze dne   7.3.2023 odpis nevymahatelných pohledávek dle předložených   seznamů a pověřuje finanční odbor vytvořením směrnice k     řešení pohledávek po splatnosti

Nový organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 23/440/23 - rada města    s c h v a l u j e s účinností od 3.4.2023 organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění

Žádosti o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 23/441/23 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 170.859,- Kč s převodem   do fondu investic příspěvkové organizace  Základní škola,  Náchod, Drtinovo náměstí 121. Zároveň schvaluje čerpání fondu   investic na pořízení herního prvku - skluzavky

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 107.206,- Kč s převodem   do fondu investic příspěvkové organizace  Sportovní zařízení   města Náchoda, Pražská 178. Zároveň schvaluje čerpání fondu   investic na pořízení pokladního odbavovacího systému

Zápis z jednání kulturní komise

Usnesení č. 23/442/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání kulturní komise konané 28. března 2023

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města - sociální služby

Usnesení č. 23/443/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda v režimu de minimis dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/39/2023 až SMF/68/2023 dle předloženého návrhu

Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2023 a poskytnutí dalších dotací na podporu sportu

Usnesení č. 23/444/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" pro rok 2023

Usnesení č. 23/445/23 - rada města    p o v ě ř u j e

odbor kultury a sportu informovat sportovní kluby o prošlých mandátech jejich statutárních zástupců s ohledem na zajištění jejich aktualizace před podpisem dotačních smluv

Usnesení č. 23/446/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozdělení dotací z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2023

Usnesení č. 23/447/23 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci KARATE - DO Dvůr Králové nad Labem, z.s. (IČO 64202658), zastoupené Bc. Petrem Kocmánkem - předsedou, o dotaci na celoroční sportovní činnost ve výši 20 000 Kč

Usnesení č. 23/448/23 - rada města    n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. (IČO 42281857), zastoupenou Adrianem Gazdíkem, ve výši 50 000 Kč na podporu projektu Mission ride - Jízda naprieč Československom

Usnesení č. 23/449/23 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci SK Jizbice, spolek (IČO 26570661), zastoupenou Jaroslavem Rýdlem - předsedou, ve výši 15 000 Kč na celoroční činnost mládeže včetně nákupu sportovního vybavení

Usnesení č. 23/450/23 - rada města    p o v ě ř u j e

starostu Jana Birke prověřením počtu registrovaných sportovců v klubech k 31.12.2022

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - sport

Usnesení č. 23/451/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/78/2023 až č. SMF/98/2023

Větší akce v Náchodě 2023

Usnesení č. 23/452/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í seznam větších akcí, které se budou konat v roce 2023 v Náchodě s tím, že akce Za sportem na náměstí se bude konat 3. září 2023

Smlouva o zajištění a provozu programu Správa MŠ

Usnesení č. 23/453/23 - rada města    s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o zajištění a provozu programu Správa MŠ (elektronický předzápis a propojení přijímacího řízení mateřských škol)

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení záměru projektových žádostí na rok 2023

Usnesení č. 23/454/23 - rada města    s c h v a l u j e záměr projektových žádostí SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 pro rok 2023 ve výši 20.000 Kč bez dofinancování zřizovatele

Souhlas se zapojením Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do projektu

Usnesení č. 23/455/23 - rada města    s o u h l a s í se zapojením Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Jan Amos Komenský bez spoluúčasti zřizovatele

Jmenování ředitele Základní školy Náchod - Plhov

Usnesení č. 23/456/23 - rada města    j m e n u j e na pracovní místo ředitelky Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 od 01.08.2023 Mgr. Petru Horákovou

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/104/2023 - ZUŠ

Usnesení č. 23/457/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/104/2023

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/69/2023 až č. SMF/77/2023 - Charity

Usnesení č. 23/458/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit poskytnutí vyrovnávacích plateb z rozpočtu města Náchoda dle předloženého návrhu a uzavření smluv o jejich

poskytnutí č. SMF/69/2023 až SMF/77/2023 dle předloženého návrhu

 

Dešťová kanalizace Jizbice - kamerová prohlídka

Usnesení č. 23/459/23 - rada města    s o u h l a s í s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO 48172928, na provedení kamerové prohlídky dešťové kanalizace v obci Jizbice

Úprava kontejnerových stání - etapa 2023

Usnesení č. 23/460/23 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na úpravu kontejnerových stání 1,2,3,4 pro rok 2023,společnosti ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 60930888

Oprava a nátěr velkého bazénu na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 23/461/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Petra Hepnara, Trubějov 49, 547 01 Kramolna IČO 60898712 na provedení opravy a nátěru velkého bazénu na Jiráskově koupališti v Náchodě

Cenová nabídka na zvláštní výkony nutné pro provedení projektové dokumentace  park Velké lázně Běloves

Usnesení č. 23/462/23 - rada města    s o u h l a s í s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro

společnost ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122, na zpracování zvláštních výkonů  pro projektovou dokumentaci na park Velké lázně v Bělovsi

Usnesení č. 23/463/23 - rada města souhlasí

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Ing. Jaroslava Brandu - ATELIER M, Krausova 215 549 32 Velké Poříčí, IČO135 410 72, na zpracování zvláštních výkonů  pro projektovou dokumentaci park Velké lázně v Bělovsi

Rozdělení příspěvku z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Usnesení č. 23/464/23 - rada města    s o u h l a s í s rozdělením příspěvku z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 pro vlastníky kulturních památek, dle předloženého návrhu

Usnesení č. 23/465/23 - rada města    d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města  schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchod, ve výši 10,22 % z celkových uznatelných nákladů, na obnovu památky sokolovna - tělocvična, čp. 207, Tyršova ulice, ve výši 22 000,- Kč, vlastníkovi kulturní památky Tělocvičné jednotě Sokol Náchod, IČO 48621986,

Tyršova 207, Náchod. Příspěvek (dotace) bude poskytnut z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Cenová nabídka na údržbu hřišť s umělým travním povrchem

Usnesení č. 23/466/23 - rada města    s o u h l a s í s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro společnost IZOTRADE s.r.o.  Křenova 438/7 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO 28368509  na provedení údržby hřišť Fialky a Roudné s umělým travním povrchem

 

Veřejná zakázka na službu, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Výběr projektanta - ZUŠ       Náchod - stavební úpravy podkroví

Usnesení č. 23/467/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku zadanou v podlimitní veřejné zakázce na služby zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění „Výběr projektanta - ZUŠ Náchod - stavební úpravy podkroví" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO 24190853 za nabídkovou cenu 750.000,- Kč bez DPH, 907.500,- Kč včetně DPH 21%, s termínem plnění 6 měsíců

Cenová nabídka na opravu opěrné zdi na hřišti ve Starém Městě

Usnesení č. 23/468/23 - rada města    s o u h l a s í souhlasí s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro společnost SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO: 27476162 na provedení opěrné zdi na hřišti ve Starém Městě

Česko-polský projekt - Balneum Glacensis - Dohoda o spolupráci na projektu

Usnesení č. 23/469/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í předložené informace. Projekt se uchází o podporu z programu Interreg Česko-Polsko

Usnesení č. 23/470/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit  uzavření dohody o spolupráci k projektu „Balneum Glacensis" s Gminou Kudowa-Zdrój a Gminou Polanica-Zdrój. Projekt se uchází o podporu z programu Interreg Česko-Polsko

Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Jizbice

Usnesení č. 23/471/23 - rada města    s o u h l a s í  s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky společnosti TELKABEL CR s.r.o., Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČO 25289675 na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v části Jizbice

Výzva k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle ust. § 67 odst. 1 s odkazem na ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Umístění zařízení na kontrolu rychlosti v Náchodě" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 23/472/23 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výzvy k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez   uveřejnění na dodávky „Umístění zařízení na kontrolu rychlosti   v Náchodě" zadávané v podlimitním řízení dle ust. § 67 odst. 1 s   odkazem na ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o   zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále   jen „zákon")

- výzvu k jednání a podání nabídky vč. zadávací dokumentace a   pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce   a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním   znění

Usnesení č. 23/473/23 - rada města    u s t a n o v u j e  komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodávky „Umístění zařízení na kontrolu rychlosti v Náchodě" zadávané dle zákona ve složení

Ing. Milan Vik, Ing. Radka Konárková, Bc. Petr Valica (náhradníci Jan Birke, Ing. Jan Čtvrtečka, Zuzana Součková),s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Česko-polský projekt „Kladské Pomezí - Krajina příběhů" - Dohoda o spolupráci na projektu

Usnesení č. 23/474/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s podáním žádosti s názvem „Kladské Pomezí - Krajina příběhů". Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg Česko - Polsko

Usnesení č. 23/475/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města  schválit uzavření Dohody o spolupráci k projektu „Kladské Pomezí - Krajina příběhů" s městem Kladskem. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg Česko - Polsko

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 23/476/23 - rada města    s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

Valná hromada VAK Náchod a.s. -  zmocnění zástupce města

Usnesení č. 23/477/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

přijmout tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města zmocňuje pana ing. Jana Čtvrtečku, místostarostu, zastupovat město Náchod na řádné valné hromadě VAK Náchod a.s. konané dne 31.5.2023 a hlasovat v souladu s navrženými usneseními programu valné hromady

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/105/2023

Usnesení č. 23/478/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/105/2023

Cyklostrategie - DSO Kladská stezka

Usnesení č. 23/479/23 - rada města    p r o j e d n a l a  navrženou „Strategii rozvoje cyklistické dopravy v územní dimenzi Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka pro období 2023-2030"

Usnesení č. 23/480/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit „Strategii rozvoje cyklistické dopravy v územní dimenzi Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka pro období 2023-2030" v navrženém znění

Spolkový dům, Náchod - dodatek č. 3

Usnesení č. 23/481/23 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčními změnovými listy č.7, 8, 9,10 a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. IRM/645/2021 na akci „Spolkový dům, Náchod" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Účetní program KEO4 -  uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání SW na rozšíření licence

Usnesení č. 23/482/23 - rada města    s c h v a l u j e zakoupení licencí dle nabídky firmy ALIS, s.r.o. č. NA0032723 ze dne 24.3.2023 dle předloženého návrhu, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

 

Žádost o partnerství města Náchoda akci Food festival Náchod

Usnesení č. 23/483/23 - rada města    s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Food festival Náchod, pořádané organizací Festivaly Náchod s.r.o. (IČO: 11687240), zastoupené Jiřím Johnem a Janem Berkou, která se uskuteční dne 27. 5. 2023 na Masarykově náměstí v Náchodě.

Schválení navrtání otvoru do budovy MěÚ Němcové z důvodu průzkumu skladby meziprostoru

Usnesení č. 23/484/23 - rada města    s c h v a l u j e navrtání otvoru do budovy MěÚ Němcové z důvodu průzkumu skladby meziprostoru dle předloženého návrhu

CITY Light Vitríny - Smlouva o pronájmu

Usnesení č. 23/485/23 - rada města    s o u h l a s í s předloženou Smlouvou nájemní o pronájmu CITY Light Vitrín

CITY Light Vitríny - SMLOUVA o pronájmu CLV pro SORMIG s.r.o.

Usnesení č. 23/486/23 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvou nájemní o pronájmu CITY Light Vitrín s firmou SORMIG s.r.o., Havlíčkova 1113, 547 01 Náchod, zastoupenou Ing. Petrem Šormem, IČO: 091 89 637

Stavební úpravy kanalizační přípojky a obvodového zdiva suterénu základní umělecké školy v ulici Zámecká

Usnesení č. 23/487/23 - rada města    s o u h l a s í  s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky společnosti SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený

Kostelec, IČO 27476162 na stavební úpravy kanalizační přípojky a obvodového zdiva suterénu základní umělecké školy v ulici Zámecká Jizbice - přípojky na splaškovou kanalizaci, oprava dešťové kanalizace

Usnesení č. 23/488/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro Milana Leinwebera, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08 Provodov-Šonov, IČO 45919518 na provedení přípojek na splaškovou kanalizaci a opravu stávající dešťové kanalizace v Jizbici

Veřejná zakázka na dodávky zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I  pro prameník Jakub v Bělovsi" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 23/489/23 - rada města    s c h v a l u j e

vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na služby „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I  pro prameník Jakub v Bělovsi" zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

 

Usnesení č. 23/490/23 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na služby „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I  pro prameník Jakub v Bělovsi" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Jan Birke, Zuzana Součková, Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

V Náchodě 4. dubna 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta