Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení z  12.  / 21. /  schůze Rady města Náchoda konané 20. března 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 21/365/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 14419/2022 - vyhlášení výběrového řízení na prodej nebytového prostoru č. 610/300 včetně podílu na o velikosti 181/2466 na
společných částech domu č.p. 610 a pozemcích st.p.č. 827 a p.č. 2085 v k.ú. Náchod s vyvolávací cenou 750.000,- Kč

- výběrovou komisi ve složení: Jan Birke, Ing. Zuzana Součková a Jana Hetfleišová  č. 4350/2023 - záměr pronajmout část pozemku p.č. 310/6 o výměře cca 90 m2 a část p.č. 310/5 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Náchod za účelem zřízení zahrady jako náhrada za pozemky určené pro stavbu obchvatu

č. 9353/2021 - záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1502/4 o velikosti 4+1, (dle prohlášení vlastníka 3+1) o výměře 104,61 m2 včetně podílu o velikosti 538/9471 na společných částech bytového domu č.p. 1499, 1500, 1501, 1502 a pozemku p.č.st. 1574 v k.ú. Náchod a ukládá odboru SMF zadat vypracování znaleckého posudku.

č. 9049/2018 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4070/2023 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 9434/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4094/2023 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 3110/2023 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/4099/2023 s *********** dle podmínek předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 4817/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání ze dne 24.10.2022 s panem ******** dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 6255/2022 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/3923/2022 s panem ********* dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 4112/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SMF/4103/2023 s panem Jiřím Lelkem dle
předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 4711/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/4115/2023 s panem Miroslavem Trudičem dle předloženého návrhu

č. 3387/2023 - výjimku týkající se stanovení výše nájemného
v případě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/4092/2023, souhlasí s výší nájemného dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/4092/2023 s paní *********

č. 3422/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/4093/2023 s paní Michalou Kalibergovou

č. 3063 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3773/2021 s PFERDA z.ú.

č. 14377/2022  - výjimku týkající se stanovení výše nájemného v případě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/4050/2022, souhlasí s výší nájemného dle předloženého návrhu a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. SMF/4050/2022 s PFERDA z.ú.

č. 15221/2022 - výjimku týkající se stanovení výše nájemného v případě nájemní smlouvy č. SMF/4051/2022, souhlasí s výší nájemného dle předloženého návrhu a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/4051/2022 s PFERDA z.ú.

 

Usnesení č. 21/366/23 - rada města    b e r e     n a    v ě d o m í

č. 14/2023 - že paní ******* s městem smlouvu o
nájmu bytu zvláštního určení neuzavře

 

Usnesení č. 21/367/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 15/2023 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 317 k datu 31.03.2023 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 308, č.p. 1819, ul. Rybářská v Náchodě od 01.04.2023 dle předloženého návrhu

č. 16/2023 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 201, č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě k datu 31.03.2023

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 21/368/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

posudek odborné skupiny a   u k l á d á   Bc. Andree Brandejsové podat žádost o pokácení 1 ks břízy rostoucí na svahu pod bytovým domem v ul. Václavická

 

Výroční zpráva - PO Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 21/369/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2022 PO Sportovní zařízení města Náchoda

 

Výroční zpráva - Náchodská Prima sezóna o.p.s.

Usnesení č. 21/370/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2022 Náchodská Prima sezóna o.p.s.

 

Výroční zpráva - PO Kino Vesmír

Usnesení č. 21/371/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2022 PO Kino Vesmír

 

Systém pro řízení provozu radiostanic založených na platformě MOTOTRBO - aktualizace SW TRBOnet

Usnesení č. 21/372/23 - rada města    s o u h l a s í

s přidělením finančních prostředků a aktualizací  SW pro řízení provozu radiostanic TRBOnet

 

Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry o povolení promítání filmů po 22. hodině

Usnesení č. 21/373/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

promítání filmů po 22. hodině, maximálně však do 23:00 hodin na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě, ul. Hurdálkova č.p. 371, pod dobu osmi čtvrtků ve dnech 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8. a 31. 8. roku 2023 s tím, že si žadatelé vyjednají rušení nočního klidu s vlastníky sousedních objektů

 

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2022

Usnesení č. 21/374/23 - rada města    s c h v a l u j e

Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené
k 31.10.2022 a k 31.12.2022 a schvaluje skutečnosti uvedené v této zprávě

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/26/2023 až č. SMF/36/2023

Usnesení č. 21/375/23 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/26/2023 až č. SMF/36/2023

 

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2022

Usnesení č. 21/376/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem
hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/377/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/378/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01  Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/379/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/380/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/381/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/382/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/383/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/384/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243,  547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/385/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod,
sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/386/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/387/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/388/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/389/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/390/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022
počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/391/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/392/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/393/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem hlasů: 7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 21/428/23 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2022 počtem
hlasů:  7/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/25/2023

Usnesení č. 21/394/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/25/2023

 

Dodatek č. 12 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod - linka
č. 000158

Usnesení č. 21/395/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES
11712, v předloženém znění

 

Hlasovací zařízení

Usnesení č. 21/396/23 - rada města    s c h v a l u j e

- pořízení hlasovacího systému Usnesení.cz od firmy NETsecurity,   s.r.o., IČ: 27910466, včetně nákupu hlasovacích jednotek a
centrálního zařízení

- uzavření smlouvy o úplatném užívání aplikace Usnesení.cz se   společností NETsecurity, s.r.o., dle předloženého konceptu a   pověřuje městský úřad, v čele se starostou, aby samostatně   rozhodl o finálním znění této smlouvy

 

Ceník zimního stadionu 2023

Usnesení č. 21/397/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

celoroční provoz Zimního stadionu Náchod

 

Usnesení č. 21/398/23 - rada města    s c h v a l u j e

ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy
s účinností od 1. 4. 2023

 

Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřské škole, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 21/399/23 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřské škole, Náchod, Vítkova 304 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 26.413 Kč v rámci projektu „SOS do školky"

 

Souhlas se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně Základní školy, Náchod, 1. Máje 365

Usnesení č. 21/400/23 - rada města    s o u h l a s í

- se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní   jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod, 1. Máje   365, z 90 na 120 s účinností od 01.04.2023

- s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a   školských zařízení

 

Souhlas se zapojením Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 do projektu a souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti ředitelky

Usnesení č. 21/401/23 - rada města    s o u h l a s í

- se zapojením Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 do projektu   „Šablony 2023-2025-MŠ Alšova" z operačního programu Jan   Amos Komenský ve výši 459.498 Kč bez spoluúčasti zřizovatele.

- s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy,   Náchod, Alšova 952 Bc. Kláry Skleničkové - vedení a
administrace projektu

 

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2023/2024

Usnesení č. 21/402/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

stanovení výše úplaty v Základní umělecké škole, Náchod,
Tyršova 247 pro školní rok 2023/2024

 

Postup řešení škod na majetku města způsobených neznámým pachatelem

Usnesení č. 21/403/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o návrhu postupu řešení škod na majetku města
způsobených neznámým pachatelem

 

Dohoda o kácení topolu

Usnesení č. 21/404/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

sepsání dohody o kácení topolu na Jizbici

 

Smlouva o provedení ohňostroje dne 7. 5. 2023 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 21/405/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 7. 5. 2023
ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
pobočka Kostelecká 1204, 547 01 Náchod, zastoupenou
jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou
částku 160.000 Kč vč.DPH s poskytnutím zálohy ve výši 80.000 Kč do 15. 4. 2023

 

Vytvoření 2 funkčních míst Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Usnesení č. 21/406/23 - rada města    s c h v a l u j e

- s účinností od 01.04.2023 vytvoření 1 funkčního místa
odborného pracovníka - administrativa na odboru dopravy a   silničního hospodářství

- s účinností od 01.04.2023 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka přestupkového řízení na odboru dopravy   a silničního hospodářství

 

Usnesení č. 21/407/23 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 195, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.04.2023

 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/37/2023 a č. SMF/38/2023

Usnesení č. 21/408/23 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/37/2023 a č. SMF/38/2023

 

Přeložka splaškové kanalizace v ulici Za Přádelnou v Náchodě - Starém Městě nad Metují

Usnesení č. 21/409/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25344447 na realizaci přeložky splaškové
kanalizace v ulici Za Přádelnou v Náchodě - Starém Městě nad Metují

Nátěr a oprava střešní krytiny MŠ Alšova Náchod

Usnesení č. 21/410/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Jana Soukupa, Vižňov 250, 549 81 Meziměstí IČO 11157704 na
provedení drobné opravy, očištění a nátěru střechy MŠ Alšova

 

Parkoviště a manipulační plocha u dopravního hřiště projektová dokumentace

Usnesení č. 21/411/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vypracování projektové dokumentace parkoviště a manipulační plochy u dopravního hřiště,  pro Ing. Jana Lahodu, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9, IČO 06654720

 

Úprava přechodu pro chodce v ulici Raisova Náchod zpracování projektové dokumentace

Usnesení č. 21/412/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vypracování projektové dokumentace úprava přechodu pro
chodce v ulici Raisova,  pro Ing. Jana Lahodu, Bílinská 514/8,
190 00 Praha 9,  IČO 06654720

 

Radnice čp. 40 - obnova oken

Usnesení č. 21/413/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Josefem Pavlem, Lhotky 37, 547 01 Náchod, IČO 652 16 792 na obnovu oken budovy radnice čp. 40, Masarykovo náměstí
v Náchodě, na st.p.č. 123, katastrální území Náchod dle
předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

V Kalhotách - změna objednávky

Usnesení č. 21/414/23 - rada města    s o u h l a s í

s předloženou cenovou nabídkou a schvaluje vystavení změny objednávky na provedení provizorní úpravy komunikace v lokalitě V Kalhotách pro společnost ALPRIM CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811471

 

ZŠ 1. Máje Běloves - oprava 2 tříd ve II. NP - elektro

Usnesení č. 21/415/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s panem Martinem Hánou, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685  na provedení oprav elektroinstalace ve 2 třídách ve II. NP v ZŠ 1. Máje Běloves

 

Cenová nabídka na provedení herní sestavy v parku na sídlišti SUN

Usnesení č. 21/416/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost hřiště.cz, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČO
28354303 na provedení herní sestavy v parku na sídlišti SUN

 

Instalace detektorů kouře do budovy MŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 21/417/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Dušana Pozděnu, Na Výsluní 276, 549 11 Dolní Radechová IČO 45928070 na dodávku a instalaci bezpečnostních detektorů kouře do
budovy MŠ Komenského v Náchodě

 

Studie proveditelnosti parkování ulice Kolárova, parkoviště Mánesovo nábřeží a stezka pro pěší Sokolská-Trojická

Usnesení č. 21/418/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovými nabídkami na vypracování studií parkování v ulici Kollárova, parkoviště Mánesovo nábřeží a stezky pro pěší
Sokolská - Trojická a schvaluje vystavení samostatných
objednávek na tyto akce pro Ing. Jana Lahodu, Bílinská 514/8,
190 00 Praha 9, IČO 06654720

 

Dotace na sociální služby 2023

Usnesení č. 21/419/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis ze sociální komise ze dne 13.03.2023

 

Usnesení č. 21/420/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit rozdělení dotací/vyrovnávacích plateb z Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023 dle předloženého návrhu

 

Organizační opatření č. 1/2023 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů

Usnesení č. 21/421/23 - rada města    s c h v a l u j e

Organizační opatření č. 1/2023 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů dle předloženého návrhu

 

Generální souhlas s udělováním výjimek průjezdu v souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Náchod-Lipí-Jizbice

Usnesení č. 21/422/23 - rada města    s c h v a l u j e

udělování výjimek pro průjezd ulicí Pod Lipím a místními
komunikacemi v Jizbici v souvislosti s úplnou uzavírkou
komunikace Náchod - Lipí - Jizbice dle předloženého návrhu

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 21/423/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 10 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

MěSSS Marie - Snížení příspěvku na žádost příjemce, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SMF/3/2023

Usnesení č. 21/424/23 - rada města    s c h v a l u j e

snížení vyrovnávací platby a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2023 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu dle předloženého návrhu

Měření rychlosti projíždějících vozidel na vybraných stanovištích

Usnesení č. 21/425/23 - rada města    s c h v a l u j e

- realizaci projektu k měření rychlosti na vybraných stanovištích   dle předloženého návrhu

- nákup nadstavbového  modulu SW SYDO Traffic Scan MP včetně   příslušného rozpočtového opatření  a

b e r e   n a    v ě d o m í

výši odhadovaných nákladů a způsob jejich kalkulace dle
předloženého návrhu

Žádost o změnu  licence od 03.04.2023 po dobu uzavírky silnice III/285 26, úsek Lipí - Jizbice na provozování městské autobusové dopravy (MAD) v Náchodě na linku č. 645383  - aut. st. - sídliště SUN - Lipí - Jizbice

Usnesení č. 21/426/23 - rada města    s o u h l a s í

se změnou licence pro dopravce CDS s.r.o. Náchod, IČ 60110244, Kladská  286, 547 01  Náchod od 03.04.2023 po dobu uzavírky silnice III/285 26, v úseku Lipí - Jizbice, na provozování MAD v Náchodě, na linku č. 645383  aut. St. - sídliště SUN - Lipí - Jizbice

 

Účetní program KEO4 (SMF) - uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání SW na rozšíření licence o 1x pokladna, 2x sklady, 1x účetnictví

Usnesení č. 21/427/23 - rada města    s c h v a l u j e

-       zakoupení licencí dle nabídky firmy ALIS, s.r.o. č. NA0027923 ze dne 9. 3. 2023 dle předloženého návrhu,

-       uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

 

 

V Náchodě 21. března 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta