Dnes
Teplota: 24.3 °C

Souhrn usnesení z  1. / 10. / schůze Rady města Náchoda konané  4. ledna 2023

Dodávka zemního plynu na rok 2023 - nabídka innogy Energie

Usnesení č. 10/187/23 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku na dodávku zemního plynu pro rok 2023
podanou společností innogy Energie, s.r.o. a uzavření příslušných                        smluv dle předloženého návrhu

 

V Náchodě 5. ledna 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta