Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení ze 40. / 99. / schůze Rady města Náchoda konané 26. srpna 2020

Veřejná zakázka na dodávky - vypsání zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek, komise

Usnesení č. 99/2117/20 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního,

- zadávací podmínky k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

Usnesení č. 99/2118/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Marek Labík (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Eva Zákravská, Miroslav Petr), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

V Náchodě 27. srpna 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta