Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usnesení z 33. / 92. / schůze Rady města Náchoda konané 8. července 2020

Technické služby Náchod s.r.o. - souhlas s nákupem sekačky

Usnesení č. 92/1998/20 - rada města s c h v a l u j e

v souladu se svými usneseními č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a
č. 145/4021/14 z 13.5.2014 společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup sekačky KUBOTA GZD 15 HD s očekávanou cenou 299 tis. Kč bez DPH a bere na vědomí způsob financování nákupu nové sekačky

Žádost o souhlas s provizorní opravou FVE na střeše TGM Náchod

Usnesení č. 92/1999/20 - rada města v y d á v á

souhlas s provizorní opravou FVE na střeše TGM Náchod
v souladu s předloženou výkresovou dokumentací pro firmu
LEADERMARK a.s., Kafkova 346/14, Praha 6 Dejvice

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 92/2000/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 34 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Zápisy z komisí

Usnesení č. 92/2001/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise cestovního ruchu z 24. 6. 2020

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z 30.6.2020

II. etapa opravy tříd ZŠ Komenského - Sokolská

Usnesení č. 92/2002/20 - rada města s o u h l a s í

s předloženými nabídkami a schvaluje uzavření objednávek na opravu tříd základní školy Komenského - Sokolská pro Luboše Kalouska, Zahradní 335, 547 01 Náchod IČO 66292085, pro Leoše Hermana, Nová 1880, Náchod 547 01 IČO 13199196, pro Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685 a pro Romana Havlíka, Na Horním konci 64, 547 01 Náchod IČO 13544624

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství v ul. Plhovská - předzahrádka

Usnesení č. 92/2003/20 - rada města s o u h l a s í

se zvláštním užíváním veřejného prostranství - části pozemku (chodníku) p.p.č. 1962/18 v k.ú. Náchod, vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR, chodník ve správě města Náchod (ul. Plhovská), tj. s vybudováním předzahrádky před domem č.p. 87, za podmínky zachování prostoru v šíři minimálně 1,5 m od místa záboru
k okraji chodníku pro pěší

Oprava místní komunikace Lipí-Buček

Usnesení č. 92/2004/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na opravu místní komunikace Lipí - Buček pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867

Plnění rozpočtu za červen 2020

Usnesení č. 92/2005/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 92/2006/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 55 000 Kč pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky budou použity na nákup violy GAMBY

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 92/2007/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20086 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se ************ , kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.08.2020 do 31.08.2020

Usnesení č. 92/2008/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20087 - část usnesení 91/1946/20 ve věci schválení uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 9 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********** na dobu 3 měsíců od
01.07.2020 do 30.09.2020, jistota byla stanovena ve výši Kč
5.000,00

Usnesení č. 92/2009/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20088 - zprávu o aktuálním stavu v městské ubytovně
v Běloveské ulici v Náchodě a

p o v ě ř u j e

odbor SMF k řešení situace v městské ubytovně s městskými
právníky

Usnesení č. 92/2010/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20089 - přehled odpuštěných částek z nájmů nebytových
prostorů pro přerušení podnikatelské činnosti na základě nařízení vlády v době pandemie Covid - 19

Digitalizace Městského kamerového dohlížecího systému

Usnesení č. 92/2011/20 - rada města s o u h l a s í

s realizací digitalizace dle předložené nabídky

V Náchodě 9. července 2020Ing. Jan Čtvrtečka
1. místostarosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka