Dnes
Teplota: 11.3 °C

Souhrn usnesení z 29. / 88. / schůze Rady města Náchoda konané 15. června 2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb č.23/KSCR/2019 (Pořádání Akademie JUS)

Usnesení č. 88/1899/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb
č. 23/KSCR/2019 s poskytovatelem služeb Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247 se sídlem Tyršova 247, 547 01
Náchod, IČO: 67439241 dle předloženého konceptu dodatku a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 88/1900/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 7517/2020 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3536/2020 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035. Venkovní a zemní kabelové vedení bude umístěno pod povrchem a nad povrchem pozemkové
parcely č. 214/1, č. 216, č. 649/1, č. 683/4 a stavební parcely č. 110 v katastrálním území Běloves v předpokládané délce cca 217 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Sběrný dvůr v Náchodě - schválení změnových listů a uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 88/1901/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnové listy č. 1 - 6 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/583/2019 na stavbu „Sběrný dvůr v Náchodě" se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470, který bude
vypracován na jejich podkladě

Veřejná zakázka Dětské dopravní hřiště Náchod - provozní budova"- vypsání zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení zadávací dokumentace, ustanovení komise

Usnesení č. 88/1902/20 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce akci „Dětské dopravní hřiště Náchod - provozní budova" ve zjednodušeném podlimitním řízení

- zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle předloženého
návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

usnesení č. 88/1903/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce akci „Dětské dopravní hřiště Náchod - provozní budova" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Ing. Miroslava Petrová (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D., Miroslav Petr), s tím, že komise je
usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Žádost o převod investičního příspěvku a povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 88/1904/20 - rada města s c h v a l u j e

převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši
Kč 741.488 Kč pro Základní školu, Náchod, Komenského 425 na nákup multifunkčního zařízení do školní jídelny

V Náchodě 16. června 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta