Dnes
Teplota: 24.4 °C

Souhrn usnesení z 24. /83. / schůze Rady města Náchoda konané 7. května 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 83/1787/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3489/2020 se společností MEDUAL, s.r.o., IČO 02464934. Smlouva se týká pronájmu prostorů sloužících k podnikání, které se nachází ve druhém nadzemním podlaží budovy polikliniky č.p. 665 v ulici Denisovo nábřeží v Náchodě, na stavební parcele č. 886 v katastrálním území Náchod o celkové výměře 44,79 m2, které budou využity k provozování činností spojených s poskytováním zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne
11.5.2020, případně dnem uveřejnění v registru smluv, nastane-li tento den později. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši
40.908,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Jízdní řád MHD č. linky 645 121 - znovuobnovení spojů MHD dd 11. 5. 2020

Usnesení č. 83/1788/20 - rada města s c h v a l u j e

od 11. 5. 2020 znovuobnovení jízdního řádu MHD na lince

č. 645121 v plném rozsahu

Pítko v Malých lázních

Usnesení č. 83/1789/20 - rada města r e v o k u j e

část usnesení č. 71/1686/20 týkající se ukončení provozu pítka v Malých lázních a

b e r e n a v ě d o m í

znovuobnovení provozu dnem 8.5.2020

Požadavky na ochranné pomůcky do konce června 2020, distribuce

Usnesení č. 83/1790/20 - rada města s c h v a l u j e

distribuci osobních ochranných prostředků dle návrhu a pověřuje odbor kanceláře tajemníka jejich distribucí

V Náchodě 7. května 2020

Jan B i r k e Ing. Jan Č t v r t e č k a

starosta 1. místostarostaJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta