Dnes
Teplota: 11.8 °C

Souhrn usnesení z 1. / 8. / schůze Rady města Náchoda konané 14. ledna 2019

Výroční zprávy mateřských škol : Alšova, Březinova, Vítkova

Usnesení č. 8/166/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Vítkova 304

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 8/167/19 - rada města s o u h l a s í

s textem dopisu, kterým budou osloveni postupně všichni současní nájemníci bytů SUN čp. 265,266,267,268 a 269, kterým uplyne počínaje 1.4.2019 nájemní vztah a mají nárok na uzavření standardní kupní smlouvy na byt

Usnesení č. 8/168/19 - rada města n e s o u h l a s í

č. 380/2018 - s využitím části pozemku p.č. 2281 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 190 m2 v k.ú. Horní Radechová jako součást biokoridoru ve změně Územního plánu č. 2 Obce Horní Radechová, Horní Radechová 196, 549 46

Usnesení č. 8/169/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 19001 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě s ********** od 01.02.2019 - 30.04.2019, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 12.500,00

č. 19002 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě ********** od 01.03.2019 - 31.05.2019, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 5.500,00

č. 19003 - uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 v č.p. 504 v ulici Francouzská v Náchodě s uvedením aktuálních osobních údajů nájemce; ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu zůstávají nezměněna

č. 19006 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě dohodou k 31.01.2019

č. 19008 - zaslání výpovědi nájemci bytu č. 2 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

Usnesení č. 8/170/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19004 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 s p. ******** na adrese Na Vyšehradě č.p. 98 v Náchodě

č. 19005 - přijetí osob uvedených v žádosti z 10.12.2018 jako nových členů domácnosti bytu č. 16 na adrese Borská č.p. 294 v Náchodě

č. 19007 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě s pí *********

Usnesení č. 8/171/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 13972/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3256/2019 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného dočasného užívání část stavební parcely č. 338/1 o výměře 2700 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zajištění prozatímního parkování pro obyvatele Plhova v době provádění teplofikace Plhov. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 15.1.2019, případně ode dne uveřejnění v registru smluv, pokud toto uveřejnění nastane později, do 30.8.2019. Součástí smlouvy o výpůjčce je i souhlas města jako vlastníka pozemku s vybudováním parkovací plochy

č. 3371 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2228/2012 se společností AUTO-BRANKA, spol. s r.o., IČO 49245589, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2018 podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3372 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2227/2012 se společností Autotest-TKMV s.r.o., IČO 63978563, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2018 podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 2068/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3255/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1323 v katastrálním území Pavlišov o celkové délce 10 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 13958/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3253/2019 se společností MUDr. Jiří Tříska s.r.o., IČO 07462590, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování jednoho motorového vozidla u budovy č.p. 738 v Náchodě. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.1.2019. Nájemné bude uhrazeno také zpětně za období 1.1.2019 do 14.1.2019 v dohodnuté výši 250,- Kč

č. 14080/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3254/2019 s MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou, IČO 04461401, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování jednoho motorového vozidla u budovy č.p. 738 v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.2.2019. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Usnesení č. 8/172/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 3668 - že společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, v roce 2018 nezaplatila mimořádnou platbu pachtovného ve výši 500.000,- Kč + DPH týkající se pachtovní smlouvy č. SMF/2741/2015 a o tuto částku nebude společnosti ponížena řádná platba pachtovného v roce 2019. Důvodem neuhrazení mimořádné platby pachtovného je snížení odbytových možností a pokles průměrného zpeněžení dřeva

Usnesení č. 8/173/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit č. 190/2019 - Plán společných zařízení KoPÚ vyhotovený v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Běloves.

Rozpočtová opatření od 1.1.2019

Usnesení č. 8/174/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 1 až č. 6 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o finanční příspěvek- Základní organizace ČSCH z.s. Náchod

Usnesení č. 8/175/19 - rada města z a m í t á

žádost základní organizace ČSCH z.s. Náchod, U Cihelny 1930, Náchod 2 o finanční příspěvek

Plnění rozpočtu za prosinec 2018

Usnesení č. 8/176/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Exekutorka - vymožené částky za rok 2018

Usnesení č. 8/177/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Návrh na pověření člena zastupitelstva obce vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků, výročí zlatých svateb a jiných významných obřadů

Usnesení č. 8/178/19 - rada města s o u h l a s í

a pověřuje členku Zastupitelstva města Náchoda Petru Bašovou vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků a dalších slavnostních obřadů

Petice za vybudování chodníku z obce Lipí do části Lipí - V bučku

Usnesení č. 8/179/19 - rada města z a m í t á

vybudování komunikace pro pěší z obce Lipí do místní části Lipí V bučku a pověřuje odbor IRM odpovědí na petici občanů za vybudování chodníku

Oprava střechy MŠ Vančurova

Usnesení č. 8/180/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Jana Soukupa, Meziměstí - Vižňov 250, 549 83 Meziměstí u Broumova 3, IČ: 11157704, na provedení tepelné izolace stropu, kompletní opravu střešní krytiny a kompletní výměny klempířských konstrukcí na MŠ Vančurova v Náchodě

Žádost o převzetí záštity nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019

Usnesení č. 8/181/19 - rada města n e s c h v a l u j e

převzetí záštity nad celostátní konferencí Města budoucnosti 2019 pořádané organizací BONAFIDE GROUP, SE (IČO 29040621), zastoupenou panem Mgr. René Hradeckým, členem představenstva z důvodu mizivé spojitosti akce s městem Náchodem

Žádost o dotaci hudební skupiny Malina Brothers

Usnesení č. 8/182/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro hudební skupinu Malina Brothers, zastoupenou panem

Josefem Malinou, manažerem hudební skupiny (IČO 69145911), ve výši 30 000 Kč na vydání nového DVD včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - kultura a

pověřuje odbor KSCR zajištěním vystoupení skupiny na některé akci města v letošním roce

Usnesení č. 8/183/19 - rada města u k l á d á

odboru KSCR vypracovat koncept možností poskytování dotačních titulů pro kulturu s tím, že rozdělení vyčleněné finanční částky z rozpočtu bude rozdělovat a navrhovat RM ke schválení kulturní komise. Termín pro předložení návrhu na schválení do RM - duben 2019

Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2018 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 8/184/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2018 u PO města a příjemců dotací

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2019 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 8/185/19 - rada města s c h v a l u j e

plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2019 u PO města a příjemců dotací

Žádost o dotaci Český svaz včelařů

Usnesení č. 8/186/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a pověřuje místostarosty jednáním se zástupci organizace

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec - prosinec 2018

Usnesení č. 8/187/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec - prosinec 2018

Návrh na jmenování členem SR Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Usnesení č. 8/188/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

jmenovat členem správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě starostu města Jana Birke

Návrh aktualizace STATUTU Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Usnesení č. 8/189/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

ke schválení změny ve Statutu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Přehled sportovních klubů a jim přidělených dotací od města Náchoda za období 2016-2018

Usnesení č. 8/190/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přehled sportovních klubů a jim přidělených dotací od města Náchoda za období 2016-2018

Malé lázně-Běloves-výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 8/191/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka a na výkon koordinátora BOZP na stavbu Malé lázně - Běloves, panu Michalu Novákovi, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848.

Propojení ulic Raisova - Parkány - výkon autorského dozoru

Usnesení č. 8/192/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na výkon autorského dozoru stavby „Propojení ulic Raisova - Parkány", projekční kanceláři PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO: 25264451

Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Usnesení č. 8/193/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření v předloženém znění dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, IČ 48133981 a městem Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868, dohoda se podepisuje osobně v Hradci Králové, a rada města pověřuje k podpisu Ing. Lucii Jetmarovou

Platový postup ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 8/194/19 - rada města s o u h l a s í

s úpravou platu ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345 od 1.2.2019 uvedené výši

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 8/195/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 do projektu OPVVV „Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol" v předpokládané výši 180 000,- Kč

Železniční jízdní řád - zapracování připomínek pro rok 2020

Usnesení č. 8/196/19 - rada města p o v ě ř u j e

odbor DSH projednáním návrhu železničního jízdního řádu na rok 2020 v dopravní komisi RM

Změna závazného ukazatele pro rok 2018 - mzdový limit PO

Usnesení č. 8/197/19 - rad města s c h v a l u j e

- snížení mzdového limitu pro organizaci Kino Vesmír,

zastoupenou panem Zdeňkem Dubou - ředitelem, pro rok 2018

na celkovou částku 1 705 279 Kč,

- navýšení mzdového limitu pro organizaci Sportovní zařízení

města Náchoda, zastoupenou paní Kateřinou Kramlovou

- ředitelkou, pro rok 2018 na celkovou částku 5 888 507 Kč
- navýšení mzdového limitu pro organizaci Správa přírodních

zdrojů a lázní Běloves, zastoupenou paní Martinou Švorcovou

- ředitelkou, pro rok 2018 na celkovou částku 166 510 Kč

Oprava hladké fasády a soklů dvorní části budovy radnice č.p. 40, Náchod - žádost o poskytnutí dotace na památky z KHK

Usnesení č. 8/198/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava hladké fasády a soklů dvorní části budovy radnice č.p. 40, Náchod" do Programu 19KPGU2 Obnova památkového fondu vyhlášeného Královéhradeckým krajem

Úprava platů ředitelů PO v souvislosti s nárůstem tarifů k 1.1.2019

Usnesení č. 8/199/19 - rada města s o u h l a s í

s úpravou platů ředitelek a ředitelů mateřských škol, základních škol, ZUŠ a SVČ od 1.1.2019 v navrhované výši

Technické služby Náchod s.r.o. - ceník platný od 1.1.2019

Usnesení č. 8/200/19 - rada města s c h v a l u j e

Ceník výkonů platný od 1.1.2019 u TS Náchod s.r.o. dle návrhu

Malé lázně - Běloves - zajištění staveniště

Usnesení č. 8/201/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro realizaci dočasného oplocení pro dodavatele Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470

Rozšíření hřbitova p.p.č 1860/1, Náchod

Usnesení č. 8/202/19 - rada města s c h v a l u j e

stanovení výše smluvní pokuty udělené zhotoviteli prováděcí projektové dokumentace stavby Rozšíření hřbitova p.p.č 1860/1, Náchod, Green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO:28857097

Výstavba technické infrastruktury pro dva bytové domy na SUN

Usnesení č. 8/203/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu technické infrastruktury pro dva bytové domy na SUN společnosti INS spol. s.r.o., projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971

Rozpočtová opatření od 30.11.2018

Usnesení č. 8/204/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 120 až č. 122 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Žádost firmy TEKO TECHNOLOGY o vyhrazené stání v ul. Riegrova čp. 196, Náchod.

Usnesení č. 8/205/19 - rada města z a m í t á

žádost firmy TEKO TECHNOLOGY s.r.o. o vyhrazené stání na adrese Riegrova čp. 169, Náchod vedle prodejny a ukládá odboru dopravy zajistit dopravním značením zákaz parkování, zastavení a stání ve spolupráci s DI PČR Náchod na pozemku p. č. 1919/26 v majetku města Náchoda

Prodloužení výjimky pro parkování na parkovišti u Bílé růže

Usnesení č. 8/206/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením výjimky ze systému placení parkovného pro občany trvale bydlící v ulici Raisova pro čp. 1554 až 1558 a v ulici Mlýnská pro čp. 98 až 100, a to vždy pro jeden osobní automobil od 01. ledna 2019 do 28. února 2019 zdarma

Vyjádření vlastníka pozemku k žádosti firmy SINGS Projekční ateliér s.r.o.

Usnesení č. 8/207/19 - rada města n e s o u h l a s í

s navrhovaným řešením odvodu dešťových vod do stávajícího

melioračního kanálu IDVT 10168092 na pozemku p. č. 483 v k. ú. Běloves

Podpora ZŠ T. G. Masaryka a sportovních tříd

Usnesení č. 8/208/19 - rada města s c h v a l u j e

doplnění hokejové školy YT Hockey mezi sportovní kluby s nárokem na zvýhodněné ceny za pronájem ledu Zimního stadionu Náchod z důvodu zajištění odborného vedení žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Žádost o dotaci TJ Kraso Náchod - MČR 2019

Usnesení č. 8/209/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Tělovýchovná jednota KRASO Náchod, z.s.
(IČO 48652679), zastoupenou panem Lukášem Habrem - předsedou, ve výši 40 000 Kč vč. DPH na uspořádání Mistrovství České republiky v krasobruslení pro rok 2019 v sólových kategoriích juniorů, Přebor České republiky seniorů a Mistrovství České republiky tanečních párů žactva, které se uskuteční ve dnech 31. 1. 2019 až 3. 2. 2019 na Zimním stadionu Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Usnesení č. 8/210/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci Tělovýchovná jednota KRASO Náchod, z.s. (IČO 48652679), zastoupenou panem Lukášem Habrem - předsedou, ve výši 10 000 Kč vč. DPH na zahájení akce Mistrovství České republiky v krasobruslení pro rok 2019 v sólových kategoriích juniorů, Přebor České republiky seniorů a Mistrovství České republiky tanečních párů žactva, která se uskuteční ve dnech 31. 1. 2019 až 3. 2. 2019 na Zimním stadionu Náchod

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 8/211/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 do dotačního programu KHK „Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Polytechnická výchova a vzdělávání" v předpokládané výši 60 000,- Kč

Dodatek č.1 k SOD č.3138/SMF/2018 „Pasport místních komunikací, účelových komunikací a dopravního značení"

Usnesení č. 8/212/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3138/SMF/2018 - Pasport místních komunikací, účelových komunikací a dopravního značení" se zhotovitelem MDP GEO, s.r.o. IČO:25588303 a zároveň pověřuje MěÚ Náchod rozhodnout o finálním znění předloženého konceptu návrhu dodatku č.1.

Záměr na provedení poptávkového řízení - odchyt a následná péče - kočky na území města Náchod

Usnesení č. 8/213/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr na provedení poptávkového řízení na dodávku komplexní služby odchytu toulavých a divokých koček na území města Náchod a následné péče

Smluvní dokumenty k hodinám na čp. 139 Kamenice, Náchod

Usnesení č. 8/214/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvu darovací uzavřenou mezi panem Janem Kudelkou a

paní Hanou Kudelkovou a městem Náchod k hodinám

s veškerým příslušenstvím

-Smlouvu o bezúplatném užívání části budovy za účelem umístění

hodin mezi smluvními stranami městem Náchod a panem Jiřím

Mahlerem a paní Zdeňkou Mahlerovou Bucháčkovou

Schválení smlouvy o předání digitálních dat z IDC ÚHÚL

Usnesení č. 8/215/19 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu označenou „č. SML-20180191-HK o předání dat z IDC ÚHÚL" mezi žadatelem, Městem Náchod, a předávajícím, ČR - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složkou státu, se sídlem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, v předloženém znění

Smlouva o výpůjčce uměleckého díla

Usnesení č. 8/216/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o výpůjčce uměleckého díla Zdeněk Palcr: Část figury I, patinový bronz, výška 82 cm, 1967

Organizační změny v městském úřadu - vytvoření funkčního místa, stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených do úřadu

Usnesení č. 8/217/19 - rada města s o u h l a s í

s účinností od 01.02.2019 s vytvořením 1 funkčního místa odborného pracovníka správy majetku na odboru správy majetku a financování Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 8/218/19 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 184, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.02.2019.

Celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu ke dni 1.3.2019 rada města stanovuje na 185 (usnesením č. 6/138/18 rada města schválila dne 17.12.2018 vytvoření 1 funkčního místa vedoucího odboru školství), bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce.

Jan B i r k e Ing. Jan Č t v r t e č k a

starosta 1. místostarostaJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta