Dnes
Teplota: 21.0 °C

Souhrn usnesení z 15. / 74. / schůze Rady města Náchoda konané 23. března 2020

Dotace na sociální služby 2020

Usnesení č. 74/1693/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis ze sociální komise ze dne 2.3.2020

Usnesení č. 74/1694/20 - rada města s c h v a l u j e

předložený návrh rozdělení dotací na sociální služby na rok 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 74/1695/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 14743/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3478/2020 mezi
městem Náchod a společností Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095. Smlouvou se společnosti předává do bezplatného užívání komunální vysavač Glutton Collect 2211 E včetně
příslušenství, za účelem využití k úklidu ulic a ostatních veřejných prostranství města Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou, a to s účinností ode dne 25. 3. 2020, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

Usnesení č. 74/1696/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. SM/544/2005 s paní Mgr. Věrou Kejdanovou, IČO 48652113, nájemné 30.216,- Kč/rok; dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. SM/557/2005 s paní MUDr. Hanou Kalibánovou, IČO 48652270, panem MUDr. Pavlem
Koubkem, IČO 48652199, se společností Sono Erben s.r.o., IČO 03486702, nájemné 37.740,- Kč/rok; dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě č. SM/560/2005 s paní MUDr. Marií Semerákovou IČO 46502653, nájemné 68.832,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. SM/564/2005 s paní Radmilou Řepkovou, IČO
15629376, nájemné 125.616,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. SM/649/2006 s Oblastní charitou Náchod, IČO
46524282, nájemné 34.152,- Kč/rok; dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. SM/1310/2009 s paní MUDr. Marcelou Růžičkovou, IČO 46523774, nájemné 81.888,- Kč/rok; dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. SM/1390/2009 s paní Martinou Hanušovou, IČO
15625991, nájemné 52.488,- Kč/rok; dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. SMF/1466/2009 se společností MERSEN, s.r.o., IČO 28772610, nájemné 57.288,- Kč/rok; dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. SMF/1927/2011 se společností Interní a diabetologická ordinace s.r.o., IČO 28819365, nájemné 75.144,- Kč/rok; dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. SMF/2002/2011 se společností
Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, nájemné 622.548,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2086/2012 se společností Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981,
nájemné 46.728,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2162/2012 se společností Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, nájemné 48.576,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2308/2013 se společností MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o., IČO 01647733, nájemné 49.992,- Kč/rok; dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. SMF/2326/2013 se společností MUDr.
Pavlíček s.r.o., IČO 01427041, nájemné 64.584,- Kč/rok; dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2407/2013 se společností COGNITIO s.r.o., IČO 01693271, nájemné 62.124,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.
SMF/2709/2015 s paní MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou, IČO 04461401, nájemné 61.056,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2765/2016 se
společností VISUS, spol. s r.o., IČO 48154229, nájemné 117.648,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. SMF/2865/2016 se společností PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o., IČO 28859804, nájemné 62.268,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2869/2016 se společností Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, nájemné 12.252,- Kč/rok + DPH; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.
SMF/2912/2016 s panem MUDr. Markem Střechou, IČO 71164171, panem MUDr. Antonínem Špátou, IČO 71164197, paní MUDr.
Pavlínou Brátovou, IČO 05307775, nájemné 150.960,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2987/2017 se společností Klinická logopedie Náchod s.r.o., IČO 05881731, nájemné 27.324,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3073/2017 se
společností MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., IČO 06242511, nájemné 59.760,- Kč/rok; dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. SMF/3232/2018 se společností MUDr. Jiří Tříska s.r.o., IČO 07462590, nájemné 59.076,- Kč/rok. Nájemné bude navýšeno s účinností od 1.4.2020, případně dnem uveřejnění dodatku v registru smluv, nastane-li tento den později.

Usnesení č. 74/1697/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20037 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2020 do 30.04.2020

č. 20038 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p*********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.04.2020 do 30.04.2020

č. 20039 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2020 do 30.06.2020

č. 20040 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem
*********, kterým se prodlužuje tato smlouva od
01.04.2020 do 30.06.2020

č. 20041 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 12 se *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2020 do 30.06.2020

č. 20042 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní
*********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2020 do 30.06.2020

č. 20043 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2020 do 30.06.2020

č. 20044 - s posunutím platnosti Směrnice o ceně nájemného za

užívání nebytových prostorů v objektech města Náchoda od

01.01.2021

- trvá na platnosti Směrnice schválené na schůzi dne 13.01.2020 usnesením 60/1416/20

Usnesení č. 74/1698/20 - rada města s o u h l a s í

s tím, že po dobu platnosti vládního nařízení o vyhlášení
nouzového stavu nebude z pronajatých nebytových prostorů ve vlastnictví města Náchoda vybíráno nájemné s platností od
16.3.2020, dle návrhu

Převzetí objektu č.p. 665 k.ú. Náchod do správcovství Správou budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 74/1699/20 - rada města u k l á d á

Správě budov Náchod s.r.o. převzít do správy objekt č.p. 665 v k.ú. Náchod (tzv. Polikliniku II) a zajistit fyzické převzetí objektu od bývalých majitelů v termínu do 31.3.2020

ul. Pod Lipím, Náchod - shrnutí

Usnesení č. 74/1700/20 - rada města bere na vědomí předložené informace a

s o u h l a s í

se stávajícím dopravním značením, tj. s dodatkovou tabulkou ve znění: „Mimo obyvatel města Náchoda" a

p o v ě ř u j e

odbor investic k zadání zpracování studie proveditelnosti
umístění chodníků v ul. Pod Lipím a

u k l á d á

MP provádět pravidelnou kontrolu nad dodržováním pravidel silničního provozu a dopravního značení v této ulici

p o v ě ř u j e

odbor dopravy k sepsání odpovědi panu Markovi v tomto znění a s výzvou k odstranění silniční vegetace, která tvoří překážku rozhledových poměrů, zužuje průjezdní profil místní komunikace a tím dochází k ohrožování bezpečnosti silničního provozu

Radnice č.p.40 - osazení automatického dveřního otvírače

Usnesení č. 74/1701/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky firmě
ATECH Assistance, s.r.o. Ve Žlíbku 1849/2A, 193 00 Praha 9, IČO 27535118 na osazení automatického dveřního otvírače na aktivní (hlavní) křídlo u 2-křídlových vnitřních dřevěných dveří vstupu do budovy radnice č.p. 40

Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úpravy a přístavba objektu čp. 952 - výkon služeb autorského dozoru

Usnesení č. 74/1702/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro výkon služeb autorského dozoru na akci přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úpravy a přístavba objektu čp. 952,
zhotoviteli S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod,
IČ:28778626

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 74/1703/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 12 a č.13 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 74/1704/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 64 990 Kč pro ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. Finanční prostředky budou použity na zakoupení zahradního traktoru. O tuto částku bude snížen odvod zřizovateli z fondu investic za rok 2019

Zpevněná plocha Denisovo nábřeží

Usnesení č. 74/1705/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení zpevněné plochy pro společnost Vše pro stavby s r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO:28969553

Oprava chodníků

Usnesení č. 74/1706/20 - rada města s o u h l a s í

s nejvýhodnějšími cenovými nabídkami a schvaluje vystavení objednávek na opravu chodníků v ulici Vrchlického a v areálu ZŠ Sokolská pro společnost Vše pro stavby s r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO:28969553 a pro společnost BEZEDOS s.r.o.,
Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí IČO: 275 04 867 na opravy chodníků Pavlišovská Babí, 1. Máje a Za Kapličkou

Plocha ze zatravňovacích tvarovek před zimním stadionem

Usnesení č. 74/1707/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení zpevněné plochy pro společnost Vše pro stavby s r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO:28969553, dle skutečné výměry

Zabezpečovací systém úseku vedení Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 74/1708/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005 na zabezpečovací systém dle návrhu.

Opatření proti šíření koronaviru-omezení provozu Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 74/1709/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

omezení provozu Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost
do 1.4.2020. Úřední hodiny pro veřejnost budou pouze pondělí a středa od 14:00 - 17:00 hodin / v případě potřeby kontakty na stránkách města/. Včetně zrušení jednání komisí, výběrových řízení, školení atd.

Darovací smlouvy

Usnesení č. 74/1710/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit darovací smlouvu č. SMF/3479/2020 a pověřit městský úřad Náchod, aby samostatně rozhodl o finálním znění darovací smlouvy

V Náchodě 24. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta