Dnes
Teplota: 21.1 °C

Souhrn usnesení ze 46. / 53. / schůze Rady města Náchoda konané 18. listopadu 2019

Návrh rozpočtu 2020

Usnesení č. 53/1228/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tato usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2020 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

  • 1. finančními prostředky zminulých let vobjemu 11 mil. Kč
  • 2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem vobjemu 30 mil.Kč
  • 3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím zroku 2019 vobjemu 53,023 mil.Kč
  • 4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2020/2021 vobjemu 70 mil.Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 53/1229/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 4154/2019 - koupi pozemků,

č. 14381/2019 - prodej pozemku, č. 14429/2019 - prodej pozemku, č. 14449/2019 - zamítnout prodej, č. 14690/2019 - koupi budovy,

č. 14468/2019 - prodej pozemku, č. 3686/2017 - bezúplatný převod, č. 6080/2019 - prodej pozemku, č. 15172/2019 - souhlasit s navrhovaným postupem směny, 6994/2018/1-9 - koupi pozemků, č. 6994/2018/10 - směnu pozemku,

Usnesení č. 53/1230/19 - rada města o d r o č u j e č. 15527/2019

Usnesení č. 53/1231/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2168 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 12374/2003 s panem ********** z Náchoda. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 2815 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/1121/2008 s paní ********** z Náchoda. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 5028/2019 - Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/3295/2019 s panem ********** z Náchoda. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2019 podle článku VI. odst. 1. pachtovní smlouvy

č. 14956/2019 - Dohodu o zrušení věcného břemene č. SMF/3426/2019 s paní ********** z Babí u Náchoda. Dohodou se ruší věcné břemeno z roku 1835 spočívající v povinnosti vlastníka pozemkové parcely č. 191/28 a stavební parcely č. 186 v katastrálním území Babí u Náchoda zřídit a udržovat kamenný kříž na obecním pozemku p.č. 191/5 v katastrálním území Babí u Náchoda. Žadatelka uhradí veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene

č. 15055/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3427/2019 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání nemovitý majetek města, za účelem využití pro činnost příspěvkové organizace vymezenou zřizovací listinou a související s její činností, tj. kromě jiného k zajištění sportovního a rekreačního vyžití veřejnosti (provozování koupaliště). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od uveřejnění této smlouvy v registru smluv

- uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3430/2019 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání dvě sochy, a to sochy pod názvem "Žena vstupující do vody" a "Žena s draperií", za účelem zkulturnění areálu Jiráskova koupaliště v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Usnesení č. 53/1232/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19159 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.12.2019 do 29.02.2020

č. 19160 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.12.2019 do 29.02.2020

č. 19161 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 4 s **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2019 do 29.02.2020

č. 19170 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 se **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2019 do 31.12.2019

č. 19173 - se zveřejněním záměru změn ve smlouvách o nájmu nebytového prostoru /garážová stání/ v přízemí domu č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě na úřední desce města

Usnesení č. 53/1233/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19162 - uzavření Smlouvy o ubytování místnosti v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s p. **********

Usnesení č. 53/1234/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19163 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě k 31.12.2019

č. 19172 - informaci o cenové nabídce, provedení a způsobu úhrady opravy dřevníků u domů č.p. 60 v ulici Broumovská a č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě

Usnesení č. 53/1235/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19164 - žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 504

v ulici Francouzská v Náchodě dohodou k 30.11.2019

č. 19165 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 349 v ul. Francouzská v Náchodě k 30.11.2019

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 504 v ul. Francouzská s p. ********** od 01.12.2019 - 29.02.2020, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 7.000,00

- výměnu bytů pouze bez finančního nákladu pronajímatele

č. 19171 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 8 s ********** k 30.11.2019

Usnesení č. 53/1236/19 - rada města o d r o č u j e

č. 19167, č. 19168 a č. 19169

Usnesení č. 53/1237/19 - rada města s c h v a l u j e

podání žádosti o vydání opatření obecné povahy v předloženém znění a

s o u h l a s í

s odpovědí osobám, které podaly podnět k vydání opatření obecné povahy, dle předloženého konceptu

Usnesení č. 53/1238/19 - rada města t r v á

č. 19166 - na usnesení č. 48/1147/19 - bod jednání č. 19148 - ze dne 14.10.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů

Usnesení č. 53/1239/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů, v předloženém znění

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

Usnesení č. 53/1240/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného

Usnesení č. 53/1241/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 53/1242/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o záboru veřejného prostranství

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 53/1243/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2019 do rozpočtu zřizovatele

Smlouva o revolvingovém úvěru registrační číslo 99024419160

Usnesení č. 53/1244/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o revolvingovém úvěru - municipálním ve výši Kč 30 000 000,- registrační číslo 99024419160

Smlouva o revolvingovém úvěru municipálním střednědobém registrační číslo 99022041591

Usnesení č. 53/1245/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o revolvingovém úvěru - municipálním střednědobém ve výši Kč 70 000 000,- registrační číslo 99022041591

Smlouva o úvěru na financování investiční akce nákup bílé Tepny registrační číslo 99024435944

Usnesení č. 53/1246/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o investičním úvěru - municipálním ve výši Kč 25 000 000,- na financování investiční akce nákup bílé Tepny registrační číslo 99024435944

Plnění rozpočtu za říjen 2019

Usnesení č. 53/1247/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

MěSSS Marie - souhlas s přijetím nadačního příspěvku

Usnesení č. 53/1248/19 - rada města v y d á v á

souhlasné stanovisko Zřizovatele MěSSS Marie s přijetím nadačního příspěvku na nákup závěsného zvedacího zařízení včetně příslušenství, které v souladu se Zřizovací listinou připadne do vlastnictví Zřizovatele

Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

Usnesení č. 53/1249/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2021, 2022) za příspěvkové organizace města Náchoda a rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020

Smlouva o debetní kartě

Usnesení č. 53/1250/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o debetní kartě, která je určena výlučně pro tiskovou mluvčí paní Bc.Ninu Adolf

Smlouvy - 2020

Usnesení č. 53/1251/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit toto usnesení:

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2020 až SMF/3/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2020 a SMF/6/2020 až SMF/8/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2020 až SMF/11/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.smluv SMF/12/2020 a SMF/13/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2020 až SMF/19/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda podpora de minimis č. SMF/20/2020

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda podpora de minimis č. SMF/21/2020

Žádost o povolení čerpání fondu investic PO

Usnesení č. 53/1252/19 - rada města s c h v a l u j e

nákup datového úložiště Synology DiskStation DS918+, včetně pořízení Sharc klienta v celkové výši 62 774 Kč a následné povolení čerpání fondu investic pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147

Pivobraní 2020

Usnesení č. 53/1253/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Zápis z jednání sociální komise

Usnesení č. 53/1254/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání sociální komise konané 23. 10. 2019

Kácení dřevin

Usnesení č. 53/1255/19 - rada města s o u h l a s í,

aby Město Náchod podalo žádost o kácení dřevin

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 53/1256/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 83 a č.84 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost obyvatel domu čp. 293 v ul. Borské

Usnesení č. 53/1257/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a žádá odbor výstavby a územního plánování MěÚ o sdělení zda je objekt čp. 619 užíván v souladu s kolaudací

zodpovídá : Ing. A. Lipovská

Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Náchod

Usnesení č. 53/1258/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválení pořízení změny č. 3 ÚP Náchod podle § 55a) stavebního zákona tj. zkrácený postup pořizování změny územního plánu

Usnesení č. 53/1259/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

revokaci usnesení č. IV. b) v části „Zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod" v novém znění „Zařazení a projednání ve změně č. 3 ÚP Náchod"

Územní studie lokality - plochy přestavby P1/n+P2/n+P3/n+P4/n Územního plánu Náchod

Usnesení č. 53/1260/19 - rada města projednala a s o u h l a s í

se zněním „Zadání Územní studie lokality - plochy přestavby P1/n + P2/n + P3/n + P4/n Územního plánu Náchod"

Smlouva o dílo - Změna č. 2 Územního plánu Náchod

Usnesení č. 53/1261/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracování „Změny č. 2 Územního plánu Náchod" se zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektových záměrů na rok 2020

Usnesení č. 53/1262/19 - rada města s c h v a l u j e

projektové záměry Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 na rok 2020 v celkové výši 75.000 Kč

Úprava platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 53/1263/19 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od 1.12.2019 v navrhované výši

Převod majetku z města na PO

Usnesení č. 53/1264/19 - rada města s c h v a l u j e

převedení majetku z Města na PO dle návrhu

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 53/1265/19 - rada města s o u h l a s í

s čerpáním fondu investic a se zasláním investičního příspěvku pro Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345 ve výši 209.053 Kč na nákup konvektomatu a odsavače par

Nabídka na vydání knihy „Židovská náboženská obec v Náchodě"

Usnesení č. 53/1266/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a žádá o stanovisko kulturní a letopiseckou komisi

Přejmenování ulice

Usnesení č. 53/1267/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké komise konané 6.11.2019

Usnesení č. 53/1268/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

přejmenovat ulici Na Turkově na Faltovu ulici

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Ples Police Symphony orchestra „Smíme prosit?"

Usnesení č. 53/1269/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 25 000 Kč vč. DPH pro organizaci Police Symphony orchestra, z.s. (IČO 01510207), zastoupenou paní Petrou Soukupovou - předsedkyní spolku, v rámci hlavního partnerství města Náchoda při plesu s názvem „Smíme Prosit?", který se uskuteční dne 29. 2. 2020

Žádost o zařazení položky do rozpočtu města - dotace pro atletickou skupinu Jiřího Vondřejce

Usnesení č. 53/1270/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Smlouva o zajištění ohňostroje

Usnesení č. 53/1271/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2020
v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781, za celkovou částku 70 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 69 000 Kč do 27. 11. 2019

Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí

Usnesení č. 53/1272/19 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům PO za 2. pololetí roku 2019 dle návrhu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt -Přeshraniční mezigenerační integrace

Usnesení č. 53/1273/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu přeshraniční mezigenerační integrace realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Kontejnerová stání ETAPA VI - 2019 - Dodatek č.1

Usnesení č. 53/1274/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo IRM/ 566/19 na akci „Kontejnerová stání etapa VI - 2019„ se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO: 60930888

Oranžové dětské hřiště Kašparák - Náchod

Usnesení č. 53/1275/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy č. OH 28_18 o poskytnutí finančního nadačního příspěvku v předloženém znění na akci „Oranžové dětské hřiště Kašparák - Náchod" - s Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511

MMR - Podpora obnovy místních komunikací

Usnesení č. 53/1276/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" v případě vyhlášení výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací

Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství „Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí"

Usnesení č. 53/1277/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s realizací mikroprojektu s názvem Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

schválit uzavření Deklarace partnerství na projekt: Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí s Muzeem lidové kultury Sudetského pohoří. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

MěSSS Marie - převod části Fondu rezerv a rozvoje do zdrojů města

Usnesení č. 53/1279/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a pověřuje J. Birke a Ing. Maršíkovou jednáním ve věci budoucnosti ordinace

Neuvolněný člen zastupitelstva

Usnesení č. 53/1280/19 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

určit, že člen Zastupitelstva města Náchoda pan Jan Birke nebude s účinností od 1.1.2020 pro výkon funkce starosty uvolněn, a tuto funkci bude vykonávat jako neuvolněný a stanovit s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Náchoda, který vykonává funkci starosty, měsíční odměnu ve výši 46.701,- Kč

Úpravy v MŠ Myslbekova zahrada

Usnesení č. 53/1281/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro firmu SILVAGRO s. r. o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec IČ: 27476162 na provedení úprav přední části zahrady MŠ Myslbekova

Ordinace v budově MěSSS Marie

Usnesení č. 53/1282/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

V Náchodě 19. listopadu 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta