Dnes
Teplota: 26.5 °C

Souhrn usnesení ze 40. / 47. / schůze Rady města Náchoda konané 30. září 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 47/1109/19 - rada města z v y š u j e

s účinností od 1.1.2020 měsíční úhradu za užívání městské ubytovny č.p. 2013 takto : uživatel - Kč 5 000,-

spolubydlící - Kč 3 000,-

Usnesení č. 47/1110/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19130 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ********* ,kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19131 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19132 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19133 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19134 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 se *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19135 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19136 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19137 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19138 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2019 do 31.12.2019

č. 19145 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 4 s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2019 do 30.11.2019

Usnesení č. 47/1111/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19139 - podání žádosti na OHS Náchod o schválení provozního řádu městské ubytovny v Náchodě, Běloveská ul. č.p. 2013

Usnesení č. 47/1112/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19140 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 18 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

č. 19141 - výpověď Nájemní smlouvy č. SMF/2060/2012 k 31.12.2019

č. 19143 - ukončení Nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě dohodou k 31.10.2019 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 293 v ulici Borská

v Náchodě s pí ********* od 01.11.2019 - 31.01.2020, výše nájmu Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 12,000,00

č. 19144 - provedení opravy bytu č. 7 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě v celkové výši Kč 90.000,00 včetně DPH

č. 19146 - výjimku z výše nájmu v městské ubytovně pro osoby, kterým dělá město Náchod opatrovníka, z 5.000,00 Kč na Kč 4.000,00/měsíčně

Usnesení č. 47/1113/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3592 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2641/2015 s panem *********, IČO 88232905, v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost nájemní smlouvy, a to na dobu určitou do 30.4.2025

č. 3888 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3081/2017 s panem ********* z Náchoda, v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost smlouvy o výpůjčce, a to na dobu určitou do 30.6.2022

č. 13055/2019 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3413/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení nn včetně pilíře bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1190/3 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 6 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 12112/2019 - vynaložení prostředků z rozpočtu města k uzpůsobení soukromého majetku - části pozemku p. č. 161/1 v k. ú. Staré Město nad Metují, o výměře cca 70 m2, tak aby tento soukromý majetek mohl sloužit veřejnému zájmu, a to za těchto podmínek:

- předchozí smluvní zajištění užívání tohoto pozemku veřejností k průchodu z ulice Pod Rozkoší do ulice Lidická po dobu 10 let od dokončení stavebních či montážních činností,

- jednorázová úplata vlastníkovi tohoto pozemku ve výši 700 Kč,

- uzavření smlouvy dle předloženého konceptu

č. 11013/2019 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3414/2019 se společností Alza.cz a.s., IČO 27082440, na pronájem části pozemkové parcely č. 1162/1 o výměře 3 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem umístění samoobslužného výdejního boxu u budovy Městského úřadu Náchod č.p. 2020 v ulici Němcové v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.10.2019, případně dnem uveřejnění v registru smluv, nastane-li tento den později. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 7.500,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Společnost bude dále hradit náklady za spotřebu elektrické energie v paušální výši 6.000,- Kč/rok + DPH

Usnesení č. 47/1114/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19142 - informaci o odstoupení města Náchoda k 30.09.2019 jako pronajímatele ze Smlouvy o umístění zařízení a anténního systému Duhová č.p. 269 Náchod, platné od 01.05.2003

Smlouva o úvěru č. SMF/3412/2019

Usnesení č. 47/1115/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3412/2019 dle návrhu

KHK - rekonstrukce úřednického traktu a turionu státního zámku Náchod

Usnesení č. 47/1116/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci

Zápis z jednání komise výstavby a územního plánování

Usnesení č. 47/1117/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané

18. září 2019

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 47/1118/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné

služby obecného hospodářského zájmu

Odpis nerealizovaných projektových dokumentací

Usnesení č. 47/1119/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit účetní odpis nerealizovaných projektových dokumentací s tím, že budou uloženy v archivu odboru IRM

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 47/1120/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 64 až č. 67 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

SKK Náchod, z.s. - žádost o dotaci

Usnesení č. 47/1121/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF připravit ke schválení v ZM smlouvu o dotaci pro SKK Náchod, z.s. na částku Kč 25 000,- pro zajištění účasti žen na Evropském poháru kuželkářek

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 47/1122/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 28 137 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Náchod, Pražská 178. Finanční prostředky budou použity na pořízení frekvenčního měniče

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 47/1123/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 136 960,00 Kč pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky budou použity na nákup vypalovací keramické pece

Žádost Základní školy, Náchod, Komenského 425 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 47/1124/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Komenského 425 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 36 285 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektových záměrů

Usnesení č. 47/1125/19 - rada města s c h v a l u j e

projektové záměry Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 na rok 2019 v celkové výši 643.300 Kč

Úprava nejvyššího povoleného počtu žáků v základních školách

Usnesení č. 47/1126/19 - rada města s o u h l a s í

s podáním žádosti o změnu v údajích v rejstříku škol a školských

zařízení dle návrhu

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti

Usnesení č. 47/1127/19 - rada města s o u h l a s í

- s výkonem výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy, Náchod,

Březinova 669 - vedení a administrace projektu „Šablony 2019

- 2021 MŠ Březinova"

- s výkonem výdělečné činnosti ředitele Základní školy, Náchod,

1. Máje 365 Mgr. Libora Zeleného - odborné vedení projektu

Šablony II.

Prodloužení nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou Harmonie

Usnesení č. 47/1128/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 21 v DPS Harmonie 1810 do 30.06.2020

Žádost pana Leoše Malíka o prodloužení nočního klidu

Usnesení č. 47/1129/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení z 16.9.2019 číslo 45/1091/19 a

bere žádost pana Leoše Malíka o prodloužení nočního klidu na vědomí

Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 47/1130/19 - rada města r u š í

převod Kč 625 000,- na účet města z účtu spravovaného Správou budov Náchod s.r.o. za III. Q. 2019

Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry o povolení promítání filmů

Usnesení č. 47/1131/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

promítání filmů po 22. hodině, maximálně však do 22:30 hodin
na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě, v ulici Hurdálkova č.p. 371, pod dobu šesti čtvrtků ve dnech 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27. 8. roku 2020

Hřbitovní budova č.p. 748 na starém židovském hřbitově

Usnesení č. 47/1132/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

mail Matany a.s. a

p o v ě ř u j e

místostarostku Ing. P. Maršíkovou jednáním s a. s. Matana

Nákup pojízdného pódia

Usnesení č. 47/1133/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

žádost odboru KSCR na nákup nového pojízdného pódia pro pořádání kulturních akcí a pověřuje odbor kultury sportu a cestovního ruchu zahrnutím finanční částky ve výši 455 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020, kap. 16

Záštita města Náchoda nad veřejnou sbírkou Klubu českých turistů na revitalizaci Jiráskovy chaty na Dobrošově

Usnesení č. 47/1134/19 - rada města s c h v a l u j e

udělení záštity města Náchoda nad veřejnou „Sbírkou na revitalizaci a modernizaci Jiráskovy chaty na Dobrošově

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 47/1135/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 68 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Služební cesta do francouzského města Persan při příležitosti oslav 40. výročí Conservatoire de Musique a podepsaní dohody o spolupráci mezi Náchodem a Persanem

Usnesení č. 47/1136/19 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu do města Persan (Francie) pro Kamil Krunka - odborný pracovník odboru KSCR, Mgr. Zbyněk Mokrejš - ředitel ZUŠ Náchod a sbormistr dětského pěveckého sboru Canto a jednoho člena zastupitelstva města - Miroslava Bráta za účelem podpisu partnerské smlouvy ve dnech 11.10. - 13.10.2019. Cesta se uskuteční osobním automobilem

Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na stavbu „Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa"

Usnesení č. 47/1137/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na stavbu „Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa" dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Stavební úpravy klubovny na Pavlišově

Usnesení č. 47/1138/19 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Milana Hejzlara, Kramolna 69, 547 01 Náchod IČ: 63592592

Sportovně kulturní centrum Náchod - Babí - zadávací řízení

Usnesení č. 47/1139/19 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky ,,NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, NÁCHOD - BABÍ"

Usnesení č. 47/1140/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ,,NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, NÁCHOD - BABÍ" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (Ing. Romana Pichová), Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. (Miroslav Petr), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Vytvoření 2 funkčních míst Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 47/1141/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 01.10.2019 vytvoření 2 funkčních míst

- 2 pracovníků městského informačního centra na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Usnesení č. 47/1142/19 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 189, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.10.2019

Záměr o hledání spolupráce mezi Náchodem a Kaifengem (Čína) a s tím související návštěva Keifengu starostou Janem Birke

usnesení č. 47/1143/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

cestu starosty Jana Birke do čínského města Kaifeng ve dnech

5. - 8. 10. 2019 bez finanční účasti města a pověřuje ho k hledání možnosti spolupráce v oblasti zdravotnictví a alternativní medicíny a lázeňství

V Náchodě 1. října 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta