Dnes
Teplota: 17.2 °C

Souhrn usnesení z 35. / 42. / schůze Rady města Náchoda konané 26. srpna 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 42/983/19 - rada města r e v o k u j e

č. 3668, 3669 - své usnesení č. 20/502/19 v části č. 3668,3669 ze dne 8.4.2019 a

s o u h l a s í

- s nově koncipovanými dodatky č. 1 k pachtovním smlouvám

č. SMF/2741/2015 a č. SMF/2742/2015

- s navrženými splátkovými kalendáři na rok 2019 a

d o p o r u č u j e ZM tyto schválit

Usnesení č. 42/984/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19124 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 1502 v ulici Českých bratří v Náchodě s ************ na období 01.09.2019 - 30.11.2019, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 8.500,00

č. 19125 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě s p. ************ na období 01.09.2019 - 30.11.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

č. 19126 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č.p. 1775 v ulici Běloveská v Náchodě s p. ************ na období 01.09.2019 - 30.11.2019, nájemné Kč 70,00/m2 započtené podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

č. 19127 - uzavření Dohody o postupném splácení jistoty s p. ************ č. 19128 - ukončení objednávky na výměnu 8 kotlů v domech Francouzská č.p. 504 a č.p. 505 na ************ Konečná č.p. 41, IČO 45917639, schválenou Radou města dne 25.02.2019 usnesením 14/329/19 a

vystavení objednávky na ************, Slunečná č.p. 2106 v Náchodě, IČO 63188899 na dodávku 3 kotlů pro jejich výměnu v domech Francouzská č.p. 504 a č.p. 505

Usnesení č. 42/985/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3895 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3382/2019 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, v předloženém znění. Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a stavba rozvaděče je umístěna pod povrchem pozemkové parcely č. 1982/4 v katastrálním území Náchod v celkové délce 4,74 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH

č. 3920 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3386/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení nn je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1987/1 v katastrálním území Náchod o celkové délce 99 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 19.800,- Kč + DPH

č. 9048/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3387/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 1143/11, č. 2058/3 a č. 2058/40 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 24,35 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 11013/2019 - žádost společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440, na umístění a provozování výdejního automatu - AlzaBoxu u budovy Městského úřadu Náchod v ul. Němcové čp. 2020 v Náchodě

č. 11440/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3389/2019 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, IČO 70996466. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání pracovní nerezový stůl. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2019

č. 11441/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3390/2019 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, IČO 70996431, v předloženém znění. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání kuchyňská linka. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2019

Usnesení č. 42/986/19 - rada města u s t a n o v u j e

č. 8644/2019 - komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Pronájem nebytových prostorů v objektu areálu Malých lázní v Bělovsi, za účelem provozování kavárny/cukrárny" ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Ing. Romana Pichová (náhradník Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D.), Ing. Ladislav Šimek (náhradník Ing. Lucie Sedlmajerová), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Usnesení č. 42/987/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 9962/2019 - bezúplatný převod, č. 8555/2019 - směnu pozemku, č. 11486/2019 - koupi pozemku, č. 8570/2019 - prodej pozemku, č. 8563/2019 - prodej pozemku, č. 12020/2018/1 - revokovat usnesení, č. 12020/2018/2 - prodej b. j., č. 12819/2017/1 - bezúplatný převod, č. 12819/2017/2 - bezúplatný převod, č. 10876/2018 - koupi pozemku

Usnesení č. 42/988/19 - rada města z a m í t á č. 8579/2019

rada města o d r o č u j e č. 11431/2019

Oprava chodníku Husovo náměstí

Usnesení č. 42/989/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na opravu chodníku na Husově náměstí v Náchodě, pro společnost Vše pro stavby s. r. o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ: 28969553

Záměr - rekonstrukce č.p. 50 v ulici Odboje

Usnesení č. 42/990/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr rekonstrukce bytového domu č.p. 50 v ulici Odboje a pověřuje odbor investic a rozvoje města přípravou tohoto záměru

Žádost o souhlas s přijetím dotace ZUŠ Náchod, Tyršova 247

Usnesení č. 42/991/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova

247 z fondu KHK na realizaci projektu „Koncertní turné Francie-Španělsko a sborová výměna Canto-Zaria 2019" v celkové výši 57 000 Kč

Žádost o souhlas se zapojením do projektu Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a souhlas s výdělečnou činností ředitelky

Usnesení č. 42/992/19 - rada města s o u h la s í

- se zapojením Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 do

projektu Šablony pro MŠ II v předpokládané výši 505 000 Kč

- s výkonem výdělečné činnosti vedení a administrace projektu

Šablony pro MŠ a Šablony pro MŠ II ředitelky Mateřské školy,

Náchod, Vančurova 1345

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 42/993/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 54 a č. 55 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Návrh nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 42/994/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/82/2019 o poskytnutí dotace rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 42/995/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/82/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 42/996/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 42/997/19 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 13.8.2019 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 42/998/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,- Kč/kus dle návrhu

Inventarizace majetku a závazků v roce 2019

Usnesení č. 42/999/19 - rada města s c h v a l u j e

zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2019 - ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur a

u k l á d á

pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

Žádost o přidělení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 42/1000/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a

u k l á d á

k žádostem vždy přikládat stanovisko DI PČR

Výběr zhotovitele stavby a vystavení objednávky na stavbu „Oprava výtoku dešťové kanalizace z ul. Myslbekova, Náchod"

Usnesení č. 42/1001/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava výtoku dešťové kanalizace z ul. Myslbekova, Náchod" zhotoviteli BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 27504867 a schvaluje vystavení objednávky pro zhotoviteli BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 27504867

Veřejná zakázka malého rozsahu „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy" - zrušení VŘ

Usnesení č. 42/1002/19 - rada města r u š í

výběrové řízení na zhotovitele stavby „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy"

Parkoviště Bílkova - hluková studie

Usnesení č. 42/1003/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Parkoviště Bílkova - hluková studie" zhotoviteli: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČO : 71009361

Žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ze Svobody nad Úpou

Usnesení č. 42/1004/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zamítnout žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ze Svobody nad Úpou

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Nemocnice Náchod

Usnesení č. 42/1005/19 - rada města n e s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

Odročená žádost o dotaci SDH Jizbice

Usnesení č. 42/1006/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů Jizbice
(IČO 05267820), zastoupenou panem Petrem Břendou, starostou SDH, ve výši 5 000 Kč na uspořádání akce „Oslava 60 let hasičské zbrojnice na Jizbici", která se uskuteční dne 7. 9. 2019 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Schválení činnosti na DPP pro ředitelku SZMN

Usnesení č. 42/1007/19 - rada města s c h v a l u j e

žádost paní Kateřiny Beranové, ředitelky Sportovních zařízení města Náchoda, o možnosti výkonu práce na dohodu o provedení práce v rámci firmy jejího manžela za předpokladu, že tato práce nebude ve stejném oboru jako je výkon funkce ředitelky Sportovních zařízení města Náchoda

Aktualizovaný ceník víceúčelového hřiště Hamra pro rok 2019

Usnesení č. 42/1008/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

ceník víceúčelového hřiště Hamra pro sezónu 2019

„Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace - hluková studie"

Usnesení č. 42/1009/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na akci „Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace - hluková studie" zhotoviteli: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:71009361

Zpevněná plocha u č.p. 413

Usnesení č. 42/1010/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, na provedení zpevněné plochy před č.p. 413, Parkány

Oprava slaboproudých rozvodů - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 42/1011/19 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava slaboproudých rozvodů - Malé lázně Běloves"

Žádost o navýšení rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 na nákup sportovních pomůcek

Usnesení č. 42/1012/19 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 na nákup sportovních pomůcek v požadované výši

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o souhlas se zapojením do projektu „Déčko pro rodiny II"

Usnesení č. 42/1013/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu „Déčko pro rodiny II" v předpokládané výši 1 800 000 Kč

Návrh na nákup video boxů (čidel) pro sběr dopravních dat

Usnesení č. 42/1014/19 - rada města s c h v a l u j e

nákup 2 ks videoboxů pro sběr dopravních dat od společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, Praha 9 dle

předložené cenové nabídky

Výměna svítidel za úsporné LED ve školských zařízeních

Usnesení č. 42/1015/19 - rada města u k l á d á

- odboru IRM zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci na

výměnu osvětlení ve školských a předškolských zařízeních dle

seznamu

- odboru IRM zahrnout do návrhu rozpočtu 2020 výměnu osvětlení

za LED ve školských a předškolských zařízeních

Úprava kontejnerových stání - dohoda innogy Energo, s.r.o.

Usnesení č. 42/1016/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dohody o výstavbě v ochranném pásmu innogy Energo, s.r.o, Teplárna Náchod v rámci realizace kontejnerového stání, ul. Českoskalická u č.p. 252, k.ú. Staré Město nad Metují

Poradenská a konzultační činnost na akci,,Minerálkovod Běloves v Náchodě"

Usnesení č. 42/1017/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zajištění poradenské a konzultační činnosti na akci ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě" v roce 2019, firmě : Aqua Enviro s.r.o., Ječná 1321/29a, Brno - Řečkovice, 621 00, IČO: 26 907 909

Výrobní dokumentace vybavení kavárny v areálu Malých lázní - Běloves

Usnesení č. 42/1018/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Výrobní dokumentace vybavení kavárny v areálu Malých lázní - Běloves" zhotoviteli: Atelier P4B, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO:03251462

Oprava a doplnění chodníku ul. Pavlišovská, k.ú. Babí u Náchoda

Usnesení č. 42/1019/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky zhotoviteli SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 274 76 162, na realizaci akce : Oprava a doplnění chodníku ul. Pavlišovská, k.ú. Babí u Náchoda

Administrace soutěže pro území TEPNA

Usnesení č. 42/1020/19 - rada města s c h v a l u j e

nabídku společnosti MOBA studio s.r.o. se sídlem Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, IČO 61459712 a po schválení právním zástupcem města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Přípravu a zajištění architektonické soutěže na lokalitu TEPNA"

Postup ředitelů škol v případě žádostí o informace o výskytu azbestu ve školách

Usnesení č. 42/1021/19 - rada města d o p o r u č u j e

ředitelům školských zařízení jednotný postup v případě žádosti o informace o výskytu azbestových vláken ve školách.

V MŠ Komenského ani v jiných školských zařízeních města nebyly v posledních letech prováděny žádné stavební úpravy, které by nasvědčovaly k tomu se domnívat, že by mohlo dojít k úniku azbestových vláken. Není proto důvod bez předložení konkrétních důkazů provádět měření související s výskytem azbestových vláken v ovzduší jednotlivých školských zařízení. V případě předložení důkazů objedná na podnět žadatele měření město Náchod jako zřizovatel a vlastník objektů.

Usnesení č. 42/1022/19 - rada města p o v ě ř u j e

starostu Jana Birke vyžádat právní stanovisko k případné úhradě nákladů vzniklých neodůvodněným měřením

Komunikace v ulici V Třešinkách - uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 42/1023/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnový list č.1 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/562/2019 na stavbu „Oprava místní komunikace ulice V Třešinkách v Náchodě" se zhotovitelem BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867, který bude vypracován na jeho podkladě

,,Sanace střešní konstrukce kolonády - Malé lázně Běloves"

Usnesení č. 42/1024/19 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace střešní konstrukce kolonády - Malé lázně Běloves"

,,Oprava silnoproudých rozvodů - Malé lázně Běloves"

Usnesení č. 42/1025/19 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava silnoproudých rozvodů - Malé lázně Běloves"

Kamerový systém v Náchodě

Usnesení č. 42/1026/19 - rada města p o v ě ř u j e

místostarostu Ing. Jana Čtvrtečku

- přípravou modernizace kamerového systému v Náchodě

- výběrem vhodného přenosného monitorovacího systému

V Náchodě 27. srpna 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta