Dnes
Teplota: 12.0 °C

Souhrn usnesení ze 33. / 40. / schůze Rady města Náchoda konané 12. srpna 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 40/937/19 - rada města o d r o č u j e

č. 11013/2019 - žádost společnosti Alza.cz a.s., a

u k l á d á

předložit další varianty možného umístění automatu

Usnesení č. 40/938/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 8644/2019 - uzavření objednávky na externí administraci výběrového řízení na pronájem nebytových prostorů v objektu areálu Malých lázní v Bělovsi pro společnost Centrum evropského projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČO 27529576

č. 10922/2019 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3383/2019 ***********, oba bytem *********** za finanční náhradu 572,44 Kč + DPH.

- záměr směny pozemků a ukládá odboru SMF připravit příslušné směnné smlouvy a nechat zpracovat znalecký posudek na cenu části pozemku, kde jsou umístěny technologické celky společnosti innogy Energo s.r.o. na sídlišti SUN

Usnesení č. 40/939/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19114 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.09.2019 do 30.11.2019

č. 19115 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.09.2019 do 30.11.2019

č. 19117 - s ukončením Nájemní smlouvy bytu č. 7 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 30.09.2019

Usnesení č. 40/940/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19116 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě s paní *********** na období 01.09.2019 - 30.11.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 18.000,00

č. 19121 - umístění reklamních poutačů organizace Florbal Náchod bezplatně mezi požadované domy na požadované období

č. 19122 - záměr pronájmu nebytového prostoru levé části dvojgaráže, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě, firmě ***********, IČO 46498451 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru levé části dvojgaráže, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě

č. 19123 - Příkazní smlouvu na obstarání správy nemovitosti pro SVJ Duhová 269, IČO 083 02 693 dle návrhu

Usnesení č. 40/941/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19118 - usnesení č. 37/900/19 z 11.07.2019

Usnesení č. 40/942/19 - rada města z a m í t á

č. 19119 - žádost o přidělení bytu v majetku města Náchoda paní

***********č. 19120 - žádost ***********o výměnu bytu č. 9 za byt č. 2 v domě č.p. 577 v Náchodě z důvodu závažného porušování bytového řádu

Rozpis rozpočtu 2020

Usnesení č. 40/943/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpis rozpočtu na rok 2020 a

u k l á d á

jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2020 nejdéle do 11.10.2019

Smlouva o úvěru č. SMF/3361/2019

Usnesení č. 40/944/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3361/2019 dle návrhu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 40/945/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 48 až č. 53 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Vymožené dluhy městskou exekutorskou

Usnesení č. 40/946/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Návrh nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 40/947/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF připravit novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tuto předložit na další jednání RM k projednání

Žádost o schválení záměru nákupu služebního vozidla

Usnesení č. 40/948/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr nákupu služebního vozidla z fondu rezerv a rozvoje, a následné povolení čerpání fondu investic pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Náchod, Bartoňova 1998

MěSSS Marie - dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 40/949/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 40/950/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 28 200 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669. Finanční prostředky budou použity na pořízení úložného prostoru - vestavné skříně

Nová kronikářka příměstské části Pavlišov

Usnesení č. 40/951/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnu na pozici kronikářky příměstské části Pavlišov. Novou

kronikářkou bude od 1. 1. 2020 paní Magda Linhartová

Služební cesta do partnerského města Partizánske

Usnesení č. 40/952/19 - rada města u k l á d á

omluvit návštěvu do partnerského města Partizánske ve dnech 6. - 7. 9. 2019 z důvodu konání Kuronských slavností

Návrh na nákup 10 video boxů (čidel) pro sběr dopravních dat

Usnesení č. 40/953/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Oprava maleb obřadní síně - restaurátor

Usnesení č. 40/954/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro opravu nástěnné malby v historické obřadní síni městského úřadu pro ak. malíře Zdeňka Novotného U Zvoničky 13/3, Praha 6 č. licence 7735/91

Oprava kanceláře radnice - změna objednávky

Usnesení č. 40/955/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření změny č. 1 k objednávce č. 433/2019 na zvýšení ceny úpravy kancelářských prostor pro společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

Vytvoření dvou funkčních míst Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 40/956/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 01.09.2019 vytvoření 1 funkčního místa odborného pracovníka životního prostředí na odboru životního prostředí a 1 funkčního místa pracovníka pro informační centrum na odboru správním.

Usnesení č. 40/957/19 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 187, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.09.2019

Žádost Dominika Duška o prodloužení souhlasu vlastníka s využitím části veřejného prostranství

Usnesení č. 40/958/19 - rada města n e s o u h l a s í

s prodloužením souhlasu vlastníka s využitím části veřejného prostranství na pozemku p. č. 2238 v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, za účelem umístění prodejního zařízení na prodej zmrzliny, a to z důvodu nedodržení podmínek uvedených v prvotním souhlasu vlastníka na základě rozhodnutí RM ze dne 08. 04. 2019 pod usnesením číslo 20/541/19

ZŠ TGM - přesun finančních prostředků

Usnesení č. 40/959/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení příspěvku ZŠ TGM o Kč 600 800,-, o tuto částku budou

rovnoměrně v měsíci září 2019 a říjnu 2019 sníženy provozní příspěvky o Kč 300 400,-. Tyto zdroje budou využity na úhradu investic navyšujících hodnotu budovy TGM (č.p. 1005 a č.p. 1006) v souladu s usnesením ZM č. II c) ze dne 10.12.2018

Rámcová pojistná smlouva o cestovním pojištění

Usnesení č. 40/960/19 - rada města s c h v a l u j e

Rámcovou pojistnou smlouvu o cestovním pojištění č. 1560517190 uzavřenou s UNIQA pojišťovnou, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480

Plnění rozpočtu za červenec 2019

Usnesení č. 40/961/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 40/962/19 - rada města s c h v a l u j e

realizaci výměny nových úsporných vnitřních modulů typ LED ve stávajících svítidlech veřejného osvětlení města Náchoda, dle předložené cenové nabídky dodavatelskou firmou Technické služby Náchod s.r.o.

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla na akci Nej sestřička

Usnesení č. 40/963/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka v Náchodě
ve výši 12 000 Kč vč. DPH na akci Nej sestřička pořádané panem Davidem Novotným (IČO 66302129) dne 5. 10. 2019

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Usnesení č. 40/964/19 - rada města s c h v a l u j e

uhrazení pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě organizaci Svaz průmyslu a dopravy České republiky (IČO 00536211), zastoupené paní Dagmar Kuchtovou - generální ředitelkou, ve výši 21 477,50 Kč vč. DPH na akci „Živá knihovna povolání", která se uskuteční dne 14. 1. 2020

Žádost o změnu účelu dotace Sportovní klub Běloves

Usnesení č. 40/965/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit změnu účelu dotace organizace Sportovní klub Běloves, z.s. (IČO 46524142), zastoupené Ing. Lukášem Kučerou, předsedou, ve formě převedení finanční částky ve výši 8 000 Kč z investiční na neinvestiční dotaci (smlouva č. SMF/82/2019)

Žádost o dotaci SDH Jizbice

Usnesení č. 40/966/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí o dotaci pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů Jizbice a

u k l á d á

předložit rozpis nákladů na akci

Žádost o dotaci ZUŠ Náchod

Usnesení č. 40/967/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dotaci pro organizaci Základní umělecká škola Náchod (IČO 67439241), zastoupenou Mgr. Zbyňkem Mokrejšem, ředitelem, ve výši 17 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s pobytem Španělského dětského sboru Zaria v ČR v září 2019

Změna Zřizovací listiny PO Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 40/968/19 - rada města s c h v a l u j e

úpravu zřizovací listiny Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Úprava platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 40/969/19 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od 01.09.2019 v navrhované výši

Žádost o dotaci Galerie Nola

Usnesení č. 40/970/19 - rada města z a m í t á

žádost o dotaci

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 40/971/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 47 864 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Zabezpečovací systémy příspěvkových organizací

Usnesení č. 40/972/19 - rada města s o u h l a s í

se změnou použití prostředků z rozpočtu kapitoly 14, oddíl 3113, položka 5331 Fond pro obnovu výpočetní techniky ve výši 187 826 Kč na úhradu nákladů pořízení zabezpečovacího zařízení a zároveň souhlasí s navýšením rozpočtu škol dle návrhu

Oprava komunikace Müllerova

Usnesení č. 40/973/19 - rada města s o u h l a s í

se soupisem prací a rozšířením objednávky na akci ,,Oprava komunikace Müllerova - změna č. 1" firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Oprava hladké fasády a soklu dvorní části budovy radnice čp. 40 - uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo

Usnesení č. 40/974/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložený změnový list č.1 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/554/2019 na stavbu „Oprava hladké fasády a soklů dvorní části budovy radnice čp. 40 na st.p.č.123 kat. území Náchod" se zhotovitelem ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod,IČO 25931300, který bude vypracován na jeho podkladě

Úpravy spojené s umístěním serveru v ZŠ T.G.M. v Náchodě

Usnesení č. 40/975/19 - rada města s c h v a l u j e

provedení úprav v ZŠ TGM dle nabídek předaných vedením školy a souhlasí s vystavením objednávek pro jednotlivé dodavatele

Architektonická studie Spolkový dům Náchod Hurdálkova

Usnesení č. 40/976/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení architektonické studie na spolkový dům v ulici Hurdálkova v Náchodě pro společnost Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO 27524906

Zajištění administrace výběrového řízení pro výstavbu Sportovně- kulturního centra Náchod Babí

Usnesení č. 40/977/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na administraci výběrového řízení Ing. Petr Vlášek, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice, IČ: 74836994

Oprava sociálních zařízení a technické místnosti MŠ U Kočovny - vícepráce

Usnesení č. 40/978/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod IČO: 25931300

Komunikace v ulici V Třešinkách - smlouva o užívání pozemku

Usnesení č. 40/979/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku za přenechání jiného pozemku k užívání mezi městem Náchod a paní Pavlínou Mocovou dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Žádost o navýšení rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 na nákup sportovních pomůcek

Usnesení č. 40/980/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Schválení objednávky pro VAK Náchod a.s. - komunikace ulice U Rybníka

Usnesení č. 40/981/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod - Běloves, IČO 48172928, na úpravu komunikace v ulici U Rybníka

V Náchodě 13. srpna 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta