Dnes
Teplota: 15.0 °C

Souhrn usnesení z 32. / 39. / schůze Rady města Náchoda konané 29. července 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 39/924/19 - rada města s ch v a l u j e

č. 8799/2018 - ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/3201/2018 uzavřené s paní ***********, a to odstoupením podle článku III. odst. 4. a článku VI. odst. 2. pachtovní smlouvy č. SMF/3201/2018. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení. Tímto dnem končí právo nájemce užívat uvedenou část pozemkové parcely.

Usnesení č. 39/925/19 - rada města s ch v a l u j e

č. 19110 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s pí *********** dohodou k 31.08.2019 a na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemného bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě s pí *********** na období 01.09.2019 - 30.09.2019, nájemné Kč 70,00/m2 započtené podlahové plochy, jistota Kč 10.000,00.

č. 19111 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě s p. ***********na období 01.08.2019 - 31.10.2019, nájemné Kč 70,00/m2 započtené podlahové plochy, jistota Kč 10.500,00.

č. 19112 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 192 v ulici Českoskalická v Náchodě s p. *********** na období 01.08.2019 - 31.10.2019, nájemné Kč 70,00/m2 započtené podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

Usnesení č. 39/926/19 - rada města n e s ch v a l u j e

č. 19113 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu z důvodu aktuálních dluhů vůči městu Náchod se ***********.

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 39/927/19 - rada města s ch v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 21 164,- Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vítkova 304. Finanční prostředky budou použity na nákup 6 ks látkových rolet včetně kazet a montáže.

VAK Náchod a.s. - dodatky k uzavřeným úvěrovým smlouvám

Usnesení č. 39/928/19 - rada města d o p o r u č u j e

ZM schválit Dodatky č. 1 ke smlouvám o úvěru č. SMF/3013/2017, SMF/3014/2017, SMF/3053/2017, SMF/3146/2018 a SMF/3227/2018 dle návrhů.

Závěrečný účet DSO Kladská stezka za rok 2018

Usnesení č. 39/929/19 - rada města d o p o r u č u j e

ZM přijmout toto usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o kontrole a následném schválení účetní závěrky za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka, sídlem Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, IČ: 047 08 733, a to kontrolní komisí Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka, IČO 047 08733, sídlem Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80.

Oprava anglických dvorků jižní části budovy knihovny

Usnesení č. 39/930/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření změny č. 1 k objednávce č. 469/2019 na zvýšení ceny díla „Oprava anglických dvorků jižní části budovy knihovny" společnosti ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300.

Petice - místní komunikace, ul. Pod Lipím - odstranění dodat. tabulky a příčných prahů

Usnesení č. 39/931/19 - rada města p o v ě ř u j e

odbor dopravy a silničního hospodářství svolat místní šetření a projednat změnu či doplnění stávající místní úpravy provozu v ul. Pod Lipím v obou směrech, tzn. ze směru od Drtinova náměstí a ze směru od Lipí. A dále projednat možnost demontáže či ponechání příčných prahů v ul. Pod Lipím.

Zápis z rozmisťovací komise ze dne 18. 7. 2019 - MěSSS - Domov pro seniory Marie

Usnesení č. 39/932/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmisťovací komise ze dne 18. 7. 2019.

Poradenská činnost

Usnesení č. 39/933/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dohody o provedení práce s Bc. Jiřím Svobodou Habršperk 190, Dolní Radechová 549 11.

Parkoviště Bílkova - změna rozsahu plnění původní objednávky

Usnesení č. 39/934/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou - navýšení předmětu plnění a vystavením změny objednávky č. 950/2018 na akci „Provedení parkoviště v ul. Bílkova" zhotoviteli: TSN s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod IČO: 25270095.

Zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Sběrný dvůr v Náchodě"

Usnesení č. 39/935/19 - rada města s o u h l a s í

s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Sběrný dvůr v Náchodě" společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996.

A schvaluje vystavení objednávky společnosti DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996 na administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Sběrný dvůr v Náchodě".

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 39/936/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu: byt č. 47 od 1.8. do 31.10.2019, jistota na byt není stanovena.

V Náchodě 30. července 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta