Dnes
Teplota: 20.0 °C

Souhrn usnesení z 29. / 36. / schůze Rady města Náchoda konané 1. července 2019

Žádost o souhlas s umístěním prodejního zařízení

Usnesení č. 36/838/19 - rada města s o u h l a s í

s umístěním prodejního zařízení - pojízdné kavárny a jeho napojením na zdroj elektrické energie za úhradu, na Masarykově náměstí v prostoru mezi kašnou a kostelem, blíže k budově kostela, na části pozemku p. č. 1919/4 v k. ú. Náchod v době od 02. 07. 2019 do cca konce září roku 2019. Prodejní zařízení bude na stejném místě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, veškeré újmy přebírá provozovatel, tj. Město Náchod nezodpovídá za případné poškození prodejního zařízení. Prodejní doba nebude překračovat 22:00 hodin.

Podmínkou souhlasu vlastníka je, že provozovatel zajistí čistotu a pořádek v okolí prodejního zařízení v souladu s vyhláškou Města Náchod o čistotě a že odpadky bude uklízet průběžně na vlastní náklady. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, článek 7, odstavec 2, bude umístění prodejního zařízení zpoplatněno částkou 40,-Kč/m2 a den. V případě, že nebude některý z bodů plněn bude pronájem ze strany města neprodleně ukončen.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 36/839/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2600 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/730/2006 s paní ******* z Náchoda, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.7.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 13807/2018 - nájemní smlouvu č. 14N19/13, naše číslo SMF/3324/2019 se Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 166/32 o výměře 30 m2 v katastrálním území Lipí u Náchoda, která bude sloužit k dočasnému užívání pro zařízení staveniště. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne 1.8.2019. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč za celou pronajímanou plochu za rok

č. 6785/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3303/2019 s příspěvkovou organizací Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243, IČO 71236830, v předloženém znění. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání nemovitý majetek města, za účelem využití pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci zřizovací listiny příspěvkové organizace. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od uveřejnění této smlouvy v registru smluv

č. 7062/2019 - Smlouvu o nájmu pozemků č. 6DHM190244, naše číslo SMF/3320/2019 s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 475/2, č. 475/39 a č. 482 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Celková pronajatá plocha pozemků je 19 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 380,- Kč za rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let.

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM190243, naše číslo SMF/3321/2019 s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, v předloženém znění. Věcné břemeno bude zřízeno na části pozemkové parcely č. 475/2, č. 475/39 a č. 482 v katastrálním území Staré Město nad Metují o celkové výměře 15 m2. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč za 1 m2, tj. 1.500,- Kč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.

Usnesení č. 36/840/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19091 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 783 v ulici Pražská v Náchodě s pí. Alenou Prokopovou od 01.08.2019 - 31.08.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 12.000,00

č. 19096 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Matějem Janem

č. 19101 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SMF/3245/2018 dle návrhu

č. 19102 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SMF/3244/2018 dle návrhu

č. 19104 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s p. Karlem Francem na období 01.07. - 30.09.2019, měsíční nájemné Kč 3.000,00, jistota Kč 3.000,00

Usnesení č. 36/841/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19092 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 783 ul. Pražská v Náchodě s ********

č. 19093 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 783 ul. Pražská v Náchodě s *********

č. 19094 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s p. *********

č. 19095 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s p. *********

Usnesení č. 36/842/19 - rada města t r v á

č. 19097 - na výši nájmu Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu č. 1 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě

č. 19098 - na výši nájmu Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu č. 2 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě

č. 19099 - na výši nájmu Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu č. 4 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě

Usnesení č. 36/843/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19100 - informaci o výsledku splnění usnesení č. 34/777/19

č. 19103 - informaci o případném zájmu využití prostoru v č.p. 1810 v ul. Rybářská

Usnesení č. 36/844/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit č. 9135/2019 - bezúplatný převod

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 36/845/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 91 947,90 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121. Finanční prostředky budou použity

na nákup elektrické pánve

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/155/2019

Usnesení č. 36/846/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/155/2019

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 36/847/19 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.6.2019 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 36/848/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,-/kus dle návrhu

Záměr - převod pozemků a majetku Tenisového klubu na město Náchod za podmínky dalšího investování do areálu městem Náchod

Usnesení č. 36/849/19 - rada města u k l á d á

odboru IRM provést prohlídku areálu Tenisového klubu Náchod z.s. a zjistit aktuální fyzický stav areálu, náklady na každoroční zajištění údržby areálu a případné nové investice do daného areálu a tento výsledek předat odboru SMF.

Usnesení č. 36/850/19 - rada města u k l á d á

odboru kultury a sportu rozklíčovat provozní náklady na chod Tenisového klubu Náchod z.s. a výsledek předat odboru SMF

Usnesení č. 36/851/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF po převzetí zpráv odboru IRM a odboru kultury a sportu připravit zprávu do RM k definitivnímu rozhodnutí o žádosti Tenisového klubu Náchod z.s.

Záměr - VAK - převod vodovodů a kanalizací

Usnesení č. 36/852/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr výměny částí městských vodovodů a kanalizací, která jsou nyní v majetku města, za akcie VAK Náchod a.s. na základě zpracovaných posudků

Žádost ředitelky Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 o souhlas se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ II"

Usnesení č. 36/853/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 do projektu „Šablony pro MŠ II" v celkové výši 423 189 Kč

Žádost ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 o souhlas se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ II"

Usnesení č. 36/854/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 do projektu „Šablony pro MŠ II" v celkové výši 596 805 Kč

Žádost o převod nedočerpaného investičního příspěvku a povolení čerpání fondu rezerv a rozvoje, včetně povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 36/855/19 - rada města s c h v a l u j e

převod nedočerpaného investičního příspěvku ve výši 30 957 Kč

a čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 110 717 Kč, včetně povolení čerpání fondu investic v celkové částce 141 674 Kč pro Základní školu T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. Finanční prostředky budou použity na pořízení technických zařízení k obsluze strávníků

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 36/856/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/157/2019

a SMF/158/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/156/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/159/2019

Usnesení č. 36/857/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

č. SMF/160/2019 až SMF/162/2019

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 36/858/19 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana ********* držitele průkazu ZTP na parkovišti v blízkosti domu č. p. 1117 v ulici Příkopy v Náchodě na pozemku p. p. č. 490/4 v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, na náklady žadatele

Žádost o zřízení tří parkovacích míst

Usnesení č. 36/859/19 - rada města n e s o u h l a s í

s žádostí pana Romana Vernera o zřízení tří parkovacích míst na konci Karlova náměstí v místech křížení s ulicí Weyrova a doporučuje využít k parkování stávající označené parkovací plochy v okolí

Žádost o souhlas s rozšířením stávajícího sjezdu

Usnesení č. 36/860/19 - rada města s o u h l a s í

s rozšířením stávajícího sjezdu k čp. 805 v ul. Na Strži, na rozměr 3,45m x 4,45m na pozemku p. č. 1182/3 za podmínky, že pokud v budoucnu dojde k rekonstrukci komunikace na pozemku 1182/3 v majetku Města Náchoda, vlastník RD čp. 805 v ul. Na Strži v Náchodě, bude akceptovat podmínky Města Náchoda spojené s rekonstrukcí a v případě potřeby na vlastní náklady odstraní část zpevněné plochy nacházející se na pozemku 1128/3

Žádost o schválení dokončení oplocení hřiště na Mánesově nábřeží

Usnesení č. 36/861/19 - rada města s o u h l a s í

s dokončením oplocení stávajícího hřiště na Mánesově nábřeží včetně zřízení dvou vstupních branek. Dokončení oplocení zajistí odborná firma B plus P s.r.o., IČO 252 97 015, za cenu 68.027,39Kč včetně DPH. Odbor SMF zajistí vystavení objednávky

Žádost o schválení výměny herních prvků na Husově náměstí

Usnesení č. 36/862/19 - rada města s o u h l a s í

s výměnu herních prvků, včetně demontáže starých prvků a

montáže nových prvků. Požadované zajistí odborná firma B plus P

s.r.o., IČO 252 97 015, za cenu 30.189,-Kč včetně DPH. Odbor SMF zajistí vystavení objednávky

Výměna PVC ve třídě

Usnesení č. 36/863/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Jiřího Davida, Kladská 108, 547 01 Náchod, IČO 73645702

Výměna parapetů ve třídách

Usnesení č. 36/864/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro zhotovitele, Milan Hejzlar, Kramolna 69, 54701 Náchod, IČO: 63592592

Nová komunikace v ulici Krátká

Usnesení č. 36/865/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci položení asfaltového krytu v ulici Krátká společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 275804867

Zřízení nové autobusové zastávky na Lipí u č. p. 119

Usnesení č. 36/866/19 - rada města n e s o u h l a s í

se zřízením nové autobusové zastávky v Náchodě na Lipí u č.p. 119

Zřízení nové místa pro přecházení na silnici I/33 ul. Běloveská

Usnesení č. 36/867/19 - rada města p o v ě ř u j e

odbor správy majetku a financování, aby oslovil vlastníky pozemků (SŽDC s. o., Robot World s. r. o., InterCora spol. s. r. o.) a získal jejich stanoviska k záměru

Úhrada nákladů na výuku plavání dětí z náchodských mateřských škol

Usnesení č. 36/868/19 - rada města s o u h l a s í

se změnou použití prostředků z rozpočtu kapitoly 14, oddíl 3113, položka 5331 Fond pro obnovu výpočetní techniky ve výši 51 000 Kč na úhradu nákladů za výuku plavání dětí z náchodských mateřských škol

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 36/869/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 41 až č. 43 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa,SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace - technický dozor stavebníka

Usnesení č. 36/870/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky firmě PROXION s.r.o., Hurdálkova 156, 54701 Náchod,IČO: 25264451 za výkon technického dozoru stavebníka na akci „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" - SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace

Parkány výměna sloupu VO

Usnesení č. 36/871/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na výměnu sloupu veřejného osvětlení,

firmě ELTYM HRONOV spol. s.r.o., Husova 207, Hronov 549 31

Přebor v cyklistice HZS ČR a Policie ČR

Usnesení č. 36/872/19 - rada města s c h v a l u j e

podporu akce „Přebor HZS ČR a Policie ČR v cyklistice" pořádanou organizací Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, zastoupenou plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem územního odboru Náchod, v podobě poskytnutí záštity starosty města nad akcí, poskytnutí bezplatného pronájmu části Masarykova náměstí pro umožnění hromadného startu závodu dne 13. 9. 2019 v 10 hodin a bezplatné propagace závodu v Náchodském zpravodaji a na webových stránkách města

Odročená žádost o dotaci Kavalerie Náchod, z.s.

Usnesení č. 36/873/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Kavalerie Náchod, z.s. (IČO 27054802), zastoupenou panem Petrem Bohušem, předsedou spolku, ve výši 15 000 Kč na obnovu výstroje, cestovné a propagaci spolku včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Žádost o dotaci Historický spolek Antares

Usnesení č. 36/874/19 - rada města n e s ch v a l u j e

dotaci pro organizaci Historický spolek Antares (IČO 05267820), zastoupenou panem Lubošem Plundrou, jednatelem na uspořádání kulturní akce „4. ročník Historického odpoledne"

Žádost HC Náchod o navýšení počtu hodin využití ledové plochy

Usnesení č. 36/875/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení počtu hodin využití ledové plochy Zimního stadionu Náchod pro tréninky mládeže HC Náchod z.s. na období září až březen sezóny 2019/2020 ze současných 72 na 90 hodin měsíčně

Usnesení č. 36/876/19 - rada města n e s c h v a l u j e

bezplatné využívání ledové plochy Zimního stadionu Náchod pro tréninky družstva mužů HC Náchod z.s. v počtu 20 hodin měsíčně

Uzavření partnerské smlouvy s městem Persan (Francie)

Usnesení č. 36/877/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr uzavřít partnerskou smlouvu s městem Persan a pověřuje odbor KSCR vypracováním popřípadě překladem partnerské smlouvy

Žádost o dotaci na vydání knihy „Němí svědkové holocaustu v Náchodě"

Usnesení č. 36/878/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro paní Mgr. Marii Vintrovou, bytem Česká Metuje 76, 549 56 Česká Metuje, ve výši 6000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vydáním knihy „Němí svědkové holocaustu v Náchodě" včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Zápis z jednání komise životního prostředí

Usnesení č. 36/879/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí konané 26.6.2019

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 36/880/19 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí,

aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Souhlas s přijetím daru pro SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 36/881/19 - rada města s c h v a l u j e

přijetí daru v hodnotě 18 608,03 Kč od firmy WIMEX s.r.o se sídlem Broumovská 72, 547 01 Náchod pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD ,, Oprava místní komunikace ulice Amerika v Náchodě"

Usnesení č. 36/882/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Usnesení č. 36/883/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: ,, Oprava místní komunikace ulice Amerika v Náchodě" za cenu 3 986 103,40 Kč včetně 21% DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK - obnova osobních ochranných pracovních prostředků pro JSDH Náchod

Usnesení č. 36/884/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na obnovu osobních ochranných pracovních prostředků pro JSDH Náchod ve výši 250.000,-- Kč a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0233

Vánoční osvětlení

Usnesení č. 36/885/19 - rada města s c h v a l u j e

nákup nových prvků vánočního osvětlení za celkovou finanční částku 547 000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 13

Žádost o podporu akce Streetballový a nohejbalový turnaj

Usnesení č. 36/886/19 - rada města s c h v a l u j e

podporu akce Streetballový a nohejbalový turnaj, který se uskuteční 31. 8. 2019 na víceúčelovém hřišti u ZŠ TGM v Náchodě za uvedených podmínek

Jmenování vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Usnesení č. 36/887/19 - rada města j m e n u j e

na návrh Mgr. Hany Mílové, tajemnice Městského úřadu Náchod, s účinností od 01.07.2019 paní Ing. Radku Konárkovou do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

PD Loutková scéna Náchod, Karlovo náměstí - výběr projektanta

Usnesení č. 36/888/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky „PD Loutková scéna Náchod, Karlovo náměstí" uchazeči ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122

Usnesení č. 36/889/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „PD Loutková scéna

Náchod, Karlovo náměstí" se zhotovitelem ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Administrace urbanisticko-architektonické soutěže na lokalitu Tepna

Usnesení č. 36/890/19 - rada města s c h v a l u j e

administrátorem urbanisticko-architektonické soutěže na lokalitu Tepna a zajištění celého řízení včetně JŘBU společnost MOBA studio s.r.o. dle předložené cenové nabídky

Usnesení č. 36/891/19 - rada města s c h v a l u j e

pro zajištění participace a komunikace celého procesu urbanisticko-architektonické soutěže na lokalitu Tepna spolek CCEA Center for Central European Architecture z.s. dle předložené cenové nabídky

V Náchodě 2. července 2019

1. místostarosta

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta