Dnes
Teplota: 23.1 °C

Souhrn usnesení z 21. / 28. / schůze Rady města Náchoda konané 22. května 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 28/703/19 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 12/278/19, č. akce 14389/2018 ze dne 11.2.2019 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14389 - schválit prodej části pozemku p.č. 1197/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 5 m2 v k.ú. Náchod z majetku města do vlastnictví společnosti COLOR, spol. s r.o., IČO: 60916141, Na Hamrech 874, 547 01 Náchod za cenu, která je vyšší než v místě a čase obvyklá 2.500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem části pozemku

Náchod 23. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta