Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení z 18. / 25. / schůze Rady města Náchoda konané 6. května 2019

innogy Energetika Plhov - Náchod, s. r. o.

Usnesení č. 25/608/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit

- Společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným

innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.

- Směnnou smlouvu mezi Městem Náchod, IČO 00272868 a innogy

Energo, s.r.o., IČO 25115171

- Dohodu o výkonu práv společníků mezi smluvními stranami

innogy Energo, s.r.o., IČ 25115171 a městem Náchod,

IČO 00272868

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 25/609/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 829/2019 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3287/2019 se společností Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, v předloženém znění. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 2064/3 v katastrálním území Náchod. Za zřízení břemene město uhradí ve prospěch Povodí Labe, státní podnik, úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po podpisu smlouvy smluvními stranami zajistí město Náchod vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí náklady související se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí

č. 3913 - Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při plánování výstavby č. SMF/3080/2017, který bude uzavřen s ******* jako odstupujícím

č. 3913/2019 - Dohodu o parcelaci s *******

Usnesení č. 25/610/19 - rada města s o u h l a s í

s podnájmem bytu č.61, ul. Duhová čp. 269

Usnesení č. 25/611/199 - rada města s c h v a l u j e

č. 19050 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. ******** k 31.05.2019 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 32 v Náchodě, Broumovská ul. s ********od 01.06.2019 - 31.08.2019; nájemné je Kč 65,00/m2 podl. plochy, jistota Kč 7.500,00

č. 19052 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě, kterým se změní osobní údaje nájemce - změna příjmení

č. 19053 - provedení opravy oken v bytě č. 9 a č. 10 v č.p. 1346 v ul. Dvořákova v Náchodě firmou DONAP Česká Skalice s r.o. za nabídnutou cenu Kč 124.775,00 vč. DPH s termínem provedení květen 2019 a

vystavení objednávky na opravu oken v bytě č. 9 a č. 10 v č.p. 1346 v ul. Dvořákova v Náchodě firmou DONAP Česká Skalice s r.o. za nabídnutou cenu Kč 124.775,00 vč. DPH s termínem provedení květen 2019

č. 19054 - uzavření Smlouvy o úplatném poskytnutí části zdí ve stavbách v majetku města Náchoda pro vyvěšování IT firmě p. Petra Motáka, IČO 10497765 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu části zdí pro vyvěšování IT ve stavbách v majetku města Náchodě

č. 19055 - Příkazní smlouvy na obstarání správy nemovitosti pro SVJ Duhová 265 a 266, IČO 081 27 930 a SVJ Duhová 267 a 268, IČO 081 27 981 dle přiloženého návrhu

č. 19056 - znění Bytové koncepce města Náchod na roky 2019 - 2029 dle předloženého návrhu

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 25/612/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2019

Usnesení č. 25/613/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. smlouvy SMF/138/2019

Knihovna - žádost o navýšení dotace na rok 2019

Usnesení č. 25/614/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení dotace pro Knihovnu o.p.s. o Kč 150 tis. a ukládá odboru SMF připravit příslušné rozpočtové opatření a dodatek k uzavřené smlouvě o dotaci SMF/5/2019

Povolení akce „Noc cestovatelů" pro spolek Ž3 Sport z.s.

Usnesení č. 25/615/19 - rada města s o u h l a s í

s konáním akce „Noc cestovatelů" dne 2. 8. 2019 na pozemku p.p.č. 2225, o výměře 822 m2, v k.ú. Náchod („park u Lípy" na rohu Masarykova náměstí), vlastník město Náchod. Cena za zábor předmětného pozemku bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011, Čl. 7, odstavec 8, tj. 2,- Kč/m2 a den. Sazba místního poplatku z vybraného vstupného(i dobrovolného) je 10%

Podmínky udělení souhlasu:

  • 1. Ukončení přednášky bude nejpozději do 22.00 hodin (dle

obecně závazné vyhlášky č. 1/2017).

2. Na místě nebudou konzumovány alkoholické nápoje (dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

3. Po ukončení akce bude místo uklizeno a uvedeno do původního stavu

Nabídka na odkoupení modelu náchodské radnice

Usnesení č. 25/616/19 - rada města n e s c h v a l u j e

odkup kartono-dýhového modelu náchodské radnice od pana Hermanna

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD „Oprava komunikace Na Hamrech Náchod"

Usnesení č. 25/617/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Usnesení č. 25/618/19 - rada Města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Oprava komunikace Na Hamrech Náchod", za cenu 2.190.980,--Kč včetně 21% DPH v předloženém znění

„Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001

Usnesení č. 25/619/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. 231M/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508

Stanovení úplaty v Základní umělecké škole, Náchod, Tyršova 247

Usnesení č. 25/620/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

stanovení výše úplaty v Základní umělecké škole, Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2019/2020

Žádost o souhlas se zapojením do projektů PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 25/621/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektů Královéhradeckého kraje a Erasmus v celkové výši 455 000 Kč

Delegace do FV ZM

Usnesení č. 25/622/199 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít na vědomí rezignaci p. Jindřicha Vláška a zvolit členem FV

Mgr. Et Bc. Aleše Pokorného / za Nezávislí, Piráti, Zelení - za moderní město /

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 25/623/19 - rada města j m e n u j e

do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od

1.7.2019 Mgr. Miroslavu Weissovou

Informace o přípravě dotačního titulu pro kulturu

Usnesení č. 25/624/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace o vypracování konceptu dotačního titulu pro kulturu

Převod budov v majetku města do správy Správy budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 25/625/19 - rada města s o u h l a s í

- po dohodě se Správou budov Náchod s.r.o., s převodem správcovství budov hasičských zbrojnic, bývalé školy na Lipí čp. 93 a kapliček na tuto městskou organizaci, která bude zajišťovat správcovství včetně zpracování příslušných revizí

- po kolaudaci převést na Správu budov Náchod s.r.o. také nově vybudovaný objekt hasičské zbrojnice v ulici Raisova

Výběr zhotovitele stavby ,,Oprava místní komunikace Pražská čp. 1535-1536 v Náchodě"

Usnesení č. 25/626/19 - rada města z a d á v á

veřejnou zakázku oprava místní komunikace Pražská čp. 1535-1536 v Náchodě a souhlasí s uzavřením objednávky se společností SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13

Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 25/627/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou NORDIC LIGHT s. r. o., Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2 IČ: 26704471 na dodávku osvětlení v plaveckém bazénu

Oprava třídy a družiny ZŠ Komenského ul. Sokolská

Usnesení č. 25/628/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávek pro pana Luboše Kalouska, Zahradní 335, 547 01 Náchod IČ: 66292085 a pro pana Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČ: 62717685

Rozpočtová opatření od 24.04.2019

Usnesení č. 25/629/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 30 a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

p. Máslo - žádost o pronájem prostor na občerstvení na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 25/630/19 - rada města z a m í t á

žádost pana ********, Náchod z důvodu pronájmu stánku na koupališti stávajícímu provozovateli restaurace na koupališti

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy na rok 2019 pro MěSSS Marie

Usnesení č. 25/631/19 - rada města s c h v a l u j e

zvýšení závazného ukazatele na platy od 1.7.2019 pro PO MěSSS Marie na celkovou výši 15 861 000,- Kč a

s o u h l a s í

s navýšením 1 terénní pečovatelky od 1.1.2020

Výroční zpráva MěSSS Marie za rok 2018

Usnesení č. 25/632/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu MěSSS Marie za rok 2018

Objednávka na opravu chodníku v ul. Zámecká a Tyršova

Usnesení č. 25/633/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti SILVAGRO s.r.o., Horní Rybníky 13, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162 na provedení opravy chodníku od čp 1845 v ul. Zámecká po čp. 234 v ul. Tyršova v Náchodě

Skladovací prostory na stadionu Hamra

Usnesení č. 25/634/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávek na projektové dokumentace pro firmu Vše pro stavby s. r. o., Kamenice 113, 547 01 Náchod IČ: 28969553

Schválení výzvy na veřejnou zakázku ,,Senior taxi v Náchodě"

Usnesení č. 25/635/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení výzvy na službu „Senior taxi v Náchodě". Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Senior taxi v Náchodě" - ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Bc. Pavel Schuma (náhradník Mgr. Kateřina Tylšová), Ing. Lucie Jetmarová (náhradník Ing. Romana Pichová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Výroční zpráva - Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 25/636/19 - rada města s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2018

- Roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad

- Návrh společnosti na vypořádání ztráty z roku 2018 proti

nerozdělenému zisku minulých let

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o

vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami

ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9)

podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2018

- Zprávu dozorčí rady za rok 2018

- Plán činnosti společnosti na rok 2019

Usnesení č. 25/637/19 - rada města u k l á d á

dozorčí radě Správy budov s.r.o. a vedení města zajistit plánovaný převod Kč 2 500 000,- převisu zdrojů nad výdaji u městského majetku do rozpočtu města v roce 2019 a k tomu přizpůsobit výdaje do městského bytového fondu spravovaného Správou budov s.r.o.

Schválení ceníku zimního stadionu v letním období 2019

Usnesení č. 25/638/19 - rada města s c h v a l u j e

ceník Zimního stadionu Náchod v období květen až červen 2019.

Využití ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 25/639/19 - rada města s c h v a l u j e

zahájení provozu ledové plochy Zimního stadionu Náchod od 7.7.2019, s tím že ledovou plochu bude využívat Hokejová škola Martina Táborského, Jungmanova 1391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64796779 v období 7.7.2019 - 31.7.2019 za celkovou částku 240 000,- Kč včetně DPH

Žádost o dotaci na dětské závody při Běhu Hronov-Náchod

Usnesení č. 25/640/199 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. (IČO 00435767), zastoupenou paní Hanou Kopeckou - předsedkyní spolku, ve výši 30 000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s organizací 1. ročníku dětských běžeckých závodů „Od radnice k radnici" v Náchodě který se uskuteční dne 19. 10. 2019 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura.

Zápis z jednání komise prevence kriminality - rozdělení dotací na prevenci kriminality

Usnesení č. 25/641/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise prevence kriminality konané 25.4.2019 a

s o u h l a s í

s rozdělením finančních prostředků z rozpočtu města, kap. 18 na prevenci kriminality pro rok 2019 ve výši 245 tis. Kč dle předloženého návrhu a

u k l á d á

vypracovat pravidla pro rozdělování dotací pro rok 2020

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 25/642/19 - rada města s c h v a l u j e

realizaci systému regulace vytápění IRC pro Mateřskou školu Březinova, ul.Březinova 669,Náchod a Mateřskou školu Alšova, ul. Alšova 952, Náchod, dle předložené cenové nabídky dodavatelsky firmou Petr Přibyl - Regom Náchod

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 25/643/19 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 26.4.2019 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 25/644/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech

Usnesení č. 25/645/19 - rada města s c h v a l u j e

text Univerzální smlouvy o předávání hotovosti v obalech sjednané mezi Komerční bankou a.s. a městem Náchod a pověřuje místostarostku Ing. Maršíkovou jejím podpisem

Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 92 OPZ

Usnesení č. 25/646/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do výzvy č. 92 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále RM souhlasí s externí administrací žádosti o dotaci

Úpravy tříd ZŠ Plhov pavilon U1.1.

Usnesení č. 25/647/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Úpravy tříd ZŠ Plhov pavilon U1.1." pro zhotovitele: Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČO: 63592592

V Náchodě 7. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta