Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení ze 17. / 24. / schůze Rady města Náchoda konané 29. dubna 2019

„Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě “ Dodatek č. 4 - doplnění

Usnesení č. 24/607/19 – rada města s o u h l a s í se Změnovým listem č.12 a s c h v a l u j e rozšíření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo IRM/528/18 na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě “ se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062


V Náchodě 30. dubna 2019

Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka