Dnes
Teplota: 11.5 °C

Souhrn usnesení ze   41.  / 210. /  schůze Rady města Náchoda konané 17. října 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 210/4407/22 - rada města    s v ě ř u j e

rozhodování o uzavírání nájemních smluv na byty, kde stávající nájemní vztah vznikl historicky bez uzavření nájemní smlouvy, městskému úřadu

 

Usnesení č. 210/4408/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3063 - uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě
č. SMF/1639/2010 s Pferda z.ú.

č. 7821/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4005/2022 se společností innogy Energo, s.r.o.

č. 5297/2021 - výpověď pachtovní smlouvy č. SMF/3683/2021 uzavřené s panem Janem Vrátným, z důvodu prodlení s úhradou pachtovného

č. 888/2022 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3990/2022 s p. Michaelou Bardisovou

č. 11839/2022 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3997/2022 s Kristýnou Kašparovou

č. 12342/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/4002/2022 se společností V + V s.r.o., stavební a obchodní firma

č. 79/2022 - ukončení současné Smlouvy o nájmu bytu č. 2, v domě č.p. 276 v ulici Bartoňova V Náchodě k datu 31.10.2022 a uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu

č. 80/2022 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 40, Vysokov, a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 40, Vysokov, dle předloženého návrhu

č. 82/2022 - výsledek výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 12 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 210/4409/22 - rada města    r e v o k u j e

č. 4416/2021 - číslo usnesení 180/3758/22 pod číslem 4416/2021 ze dne 7.3.2022 a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3707/2021 se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

 

Usnesení č. 210/4410/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 81/2022 - informaci o předání případu vymáhání dlužné částky a dosažení vyklizení bytu č. 4 v č.p. 270 Bílkova ul. JUDr. Svobodovi

 

Usnesení č. 210/4411/22 - rada města    u d ě l u j e

č. 83/2022 - výjimku z podmínek pro žadatele o byt a schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 1955, ulice Zelená v Náchodě dle předloženého návrhu

 

Kino Vesmír - čerpání fondu investic - 4. etapa tech. zhodnocení počítačové sítě

Usnesení č. 210/4412/22 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic v celkové výši 6.737,- Kč, příspěvkové  organizaci Kino Vesmír, Hurdálkova 147. Finanční prostředky budou použity na zajištění 4. etapy technického zhodnocení
stávající počítačové sítě

 

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 210/4413/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 22.9.2022

 

Určení nového zástupce města na zasedáních valné hromady DSO Kladská stezka

Usnesení č. 210/4414/22 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit, že v souvislosti s ukončením výkonu funkce
místostarostky paní Ing. Pavly Maršíkové bude město Náchod od nejbližšího zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka zastupovat zaměstnanec města Náchoda pan Ing. Jiří Hurdálek

 

Žádost o navýšení dotace Beránek Náchod - osvětlení

Usnesení č. 210/4415/22 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení dotace pro organizaci Beránek Náchod a.s. pro rok 2022, zastoupené paní Marcelou Kollertovou - ředitelkou, ve výši
901 450 Kč vč. DPH na úhradu výměny svítidel a stmívačů v celé budově Městského divadla Dr. J. Čížka za účelem snížení nákladů na elektrickou energii

 

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 210/4416/22 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise LIK 124/2022 ze dne 6.10.2022 vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v
pořizovací ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

 

Usnesení č. 210/4417/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise LIK 124/2022 ze dne 6.10.2022 vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku v pořizovací ceně nad 20.000 Kč/kus

 

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na novostavbu úpravny vody ze zdroje IDA I v Bělovsi

Usnesení č. 210/4418/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
projekční atelier Ing. Jan Matoulek, Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO:  08329826, na zpracování projektové dokumentace  na
novostavbu úpravny vody ze zdroje IDA I v Bělovsi

 

Cenová nabídka na zpracování PD na dodávku úpravny vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi

Usnesení č. 210/4419/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Eco-Aqua-Servis, s.r.o. Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5, na zpracování projektové dokumentace na dodávku úpravny vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi

 

Cenová nabídka projektových prací stavby park Velké lázně v Bělovsi

Usnesení č. 210/4420/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122, na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízenína akci park Velké lázně v Bělovsi

 

 

Park lázně Běloves - PD pro vydání společného ÚR a SP - rozšíření objednávky na úpravu projektové dokumentace

Usnesení č. 210/4421/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření změny objednávky  pro společnost ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122, na úpravu projektové dokumentace Park lázně Běloves

 

Bartoňova vila (SVČ Déčko) - doplnění těsnění oken

Usnesení č. 210/4422/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
doplnění těsnění oken v budově Bartoňovy vily (SVČ Déčko), čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě pro pana Josefa Pavla, IČO 652 16 792, Lhotky 37, 547 01 Náchod

 

Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa - geometrické plány pro věcná břemena na kanalizační přípojky

Usnesení č. 210/4423/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky panu
Alešovi Mervartovi, 518 01 Pohoří 168, IČO 05914345 na
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena na
kanalizační přípojky vybudované v souvislosti se stavbou -
Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa

 

Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny (MPZ) Náchod - nové složení

Usnesení č. 210/4424/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

nové složení Pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Náchod :

město Náchod - Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta - předseda pracovní skupiny

KÚ KHK - PaedDr. Tamara Baudišová, odborná referentka
památkové péče

NPÚ ÚOP Josefov - Ing. Arch. Vladimíra Paterová, památkář

Muzeum Náchodska, p.o. KHK - Mgr. Oldřich Schejbal, ředitel

Státní okresní archiv Náchod - Mgr. Jan Čížek, archivář

MěÚ Náchod- Ing. Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, Jana Nývltová, odborný pracovník územního plánování, Bc. Vendula Hamplová, odborný pracovník památkové péče

město Náchod - Bohuslav Voborník, vedoucí odboru investic a rozvoje města, Eva Zákravská, odborný pracovník investic

 

Cenová nabídka na oplocení hřiště Myslbekova

Usnesení č. 210/4425/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, IČO 27476162 na provedení akce oplocení hřiště Myslbekova

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 210/4426/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 55 a č. 56 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

 

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 210/4427/22 - rada města    s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky" do 40. výzvy IROP - Infrastruktura pro
bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR) vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

V Náchodě 18. října 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta