Dnes
Teplota: 11.8 °C

Souhrn usnesení z  39.  / 208. /  schůze Rady města Náchoda konané 3. října 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 208/4384/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2619 - uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SM/782/2006 k 31.12.2022

č. 4788/2020 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3979/2022

se společností INNORTO s.r.o. dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2023

č. 7323/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3855/2022 se

společností CETIN a.s. dle předloženého návrhu

č. 9277/2022 - pachtovní smlouvu č. SMF/3984/2022 s panem
Balcarem dle předloženého návrhu

č. 10306/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3977/2022 se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. dle předloženého návrhu

č. 10989/2022 - uzavření smlouvy o nájmu pozemku č.
SMF/3998/2022, VS 6408003322 se Správou železnic

č. 11485/2022 - pachtovní smlouvu č. SMF/3985/2022 s panem Měchurou

č. 11688/2022 - pachtovní smlouvu č. SMF/3988/2022 s paní
Beátou Janovou dle předloženého návrhu

č. 12005/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3996/2022 se Společenstvím vlastníků jednotek Pražská 250, 257 a 258 Náchod dle předloženého návrhu

č. 77/2022 - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části stavební parcely dle předloženého návrhu

č. 78/2022 - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části stavební parcely dle předloženého návrhu

 

Navýšení rozpočtu na rok 2022 školám a ŠZ z důvodu nárůstu cen energií

Usnesení č. 208/4385/22 - rada města    s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu na rok 2022 školám a školským
zařízením z důvodu nárůstu cen energií dle návrhu

 

Jmenování členů konkursní komise v konkursním řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 208/4386/22 - rada města     j m e n u j e

dle návrhu předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

 

Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 208/4387/22 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 127.980 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

 

Stanovisko města Náchoda k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Montessori mateřské školy a základní školy s. r. o. a zápisu lesní mateřské školy do rejstříku škol

a školských zařízení

Usnesení č. 208/4388/22 - rada města    s o u h l a s í

se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, jejíž činnost vykonává Montessori mateřská škola a základní škola s. r. o. na 55 žáků

 

Usnesení č. 208/4389/22 - rada města    s o u h l a s í

se zřízením lesní mateřské školy, jejíž bude vykonávat Montessori mateřská škola a základní škola s. r. o.

 

SVČ Déčko, oprava elektronického zabezpečovacího systému

Usnesení č. 208/4390/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost Aremic s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2, IČO 25274465 na opravu detektorů elektronického zabezpečovacího systému v budově čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě - SVČ Déčko

 

Oprava - dokončení drobných akcí

Usnesení č. 208/4391/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
dokončení drobných akcí, pro společnost BEZEDOS s.r.o.,
Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

 

Rekonstrukce kanalizační přípojky v ul. Zámecká a stavební úpravy suterénu ZUŠ Náchod - projektová dokumentace

Usnesení č. 208/4392/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky paní Lucie Brandová, DiS., Zábrodí 161, 549 41 Zábrodí, IČO 73845281 na vypracování projektové dokumentace a rozpočtu na rekonstrukci kanalizační přípojky v ul. Zámecká a stavební úpravy suterénu ZUŠ Náchod

 

Táborová základna SVČ Déčko ve Vižňově - oprava komínu

Usnesení č. 208/4393/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Jiřího Krause, V Třešinkách 2039, 547 01 Náchod, IČO 65217101 na opravu komínu v budově táborové základny SVČ Déčko ve Vižňově

 

Sdílená kola Nextbike v Náchodě

Usnesení č. 208/4394/22 - rada města    n e s o u h l a s í

s předloženou nabídkou společnosti Nextbike a pověřuje odbor dopravy odpovědí

 

Oprava a nátěr fasády objektu č.p. 50 Babí u Náchoda

Usnesení č. 208/4395/22 - rada města    s o u h l a s í

se změnou č. 1 objednávky č. 399/2022 - termínu dokončení prací na akci: „Oprava a nátěr fasády objektu č.p. 50 Babí u Náchoda", dodavatel Vše pro stavby s. r. o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 289 69 553

 

Zamítání žádostí o zábor veřejného prostranství na Masarykově náměstí pro účely umístění prodejních stánků kromě konání Farmářských trhů a akcí pořádaných městem Náchod

Usnesení č. 208/4396/22 - rada města    s c h v a l u j e

zamítání všech žádostí o zábor Masarykova náměstí pro účely umístění prodejních stánků, s výjimkou konání Farmářských trhů a akcí pořádaných městem Náchod

 

Žádost firmy NEMODO s.r.o., o vydání souhlasu města Náchoda s odstavným a parkovacím stáním na komunikacích přilehlých ke stavbě

Usnesení č. 208/4397/22 - rada města    s c h v a l u j e vydání souhlasu města Náchoda s odstavným a parkovacímstáním na komunikacích přilehlých ke stavbě v ul. Raisova v
Náchodě pro firmu NEMODO s.r.o., pro 9 parkovacích stání

 

Žádost občanů - Společenství vlastníků jednotek, Kostelecká 1127, 1128, 1129 - vyhrazené parkování

Usnesení č. 208/4398/22 - rada města    s o u h l a s í

se změnou místní úpravy provozu spočívající v doplnění
stávajícího svislého dopravního značení IP 11a - Parkoviště, o dodatkovou tabulku č. E 13 s textem „Pouze pro obyvatele města Náchoda"

 

Informace o návrhu zvýšení členského příspěvku Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.

Usnesení č. 208/4399/22 - rada města    n e s o u h l a s í

s navýšením členského příspěvku Svazu cestovního ruchu
Kladské pomezí, z.s., od roku 2023 z 6 na 10 Kč/ob.

 

Technické služby Náchod, s.r.o. - žádost o schválení nákupu štěpkovače

Usnesení č. 208/4400/22 - rada města    s c h v a l u j e

nákup štěpkovače LASKI LS 160 PB za cenu 438 000,- Kč bez DPH včetně následné výpůjčky společnosti Technické služby Náchod, s.r.o. dle předloženého návrhu

 

Žádost FK Náchod spolek

Usnesení č. 208/4401/22 - rada města    r e v o k u j e

své usnesení č. 156/3283/21 ze dne 20. 9. 2021 a

d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit poskytnutí finanční půjčky ve výši 2 179 500 Kč
organizaci FK Náchod spolek (IČO 48653586), zastoupené panem Ing. Milanem Vikem - předsedou, na výměnu umělého hracího povrchu fotbalového hřiště č. 2 v Náchodě - Bělovsi za předpokladu, že organizace FK Náchod spolek uspěje se svou žádostí o dotaci z programu : Dotační investiční program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, Výzva 18/2022 Regiony SK/TJ 2022 od Národní sportovní agentury na výše
zmíněný účel. Část této půjčky bude splacena z výnosu prodeje doposud používaného umělého trávníku z majetku FK Náchod spolek do majetku města Náchoda. Cena předmětu převodu bude stanovena na základě odborného odhadu

 

V Náchodě 4. října 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta