Dnes
Teplota: 20.2 °C

Souhrn usnesení z  30. / 199. /  schůze Rady města Náchoda konané 25. července 2022

Mechanizované sázení cibulovin - Malé lázně

Usnesení č. 199/4229/22 - rada města    s o u h l a s í se   sázením   cibulovin   do  Malých   lázní  i  s cenovou  nabídkou společnosti  Floravil,  s. r. o.,  doporučuje  výsadbu objednat a  navrhuje navýšit rozpočet údržby zeleně o uvedenou částku

 

Zpracovatel studie proveditelnosti a žádosti o podporu ART CENTRUM

Usnesení č. 199/4230/22 - rada města    s o u h l a s í s  cenovou   nabídkou  a   schvaluje   externí   zpracování    studie proveditelnosti a žádosti o podporu společností DABONA s.r.o., IČO 64826996 a schvaluje uzavření příslušné smlouvy/příslušných smluv

 

Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa - kanalizační přípojky II.etapa

Usnesení č. 199/4231/22 - rada města    s o u h l a s í s   cenovou  nabídkou  a   schvaluje  vystavení  objednávky   panu Milanovi Leinweberovi, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08   Provodov - Šonov,   IČO 45919518   na   stavbu    II.   Etapy kanalizačních přípojek na Jizbici

 

Oprava komunikace na Jizbici

Usnesení č. 199/4232/22 - rada města    s o u h l a s í s    cenovou    nabídkou    a    schvaluje    vystavení   objednávky  společnosti   SILNICE   SVOBODA a. s., Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, IČO 05438187 na opravu komunikace od č.p. 64 k č.p.40 v místní části Jizbice

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 199/4233/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 7594/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3958/2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 6255/2022  -  zrušení   záboru   a   schvaluje   uzavření    nájemní

smlouvy č. SMF/3923/2022 s panem Berkou

č. 4894/2022 - uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových prostorů ze dne 1.11.2001 a ke Smlouvě o nájmu prostoru  sloužícího  k  podnikání  ze dne 28.12.2017 s panem Škorpilem

č. 67/2022 - uzavření smluv o nájmu bytu na byty 1,2 a 3 v č.p. 40 na Vysokově dle předloženého návrhu

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě"

Usnesení č. 199/4234/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě" zadanou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (verze 4.0, znění účinné od 10.8.2021, dále též jen Pokyn"), tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ") a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem :

SORMIG   stavební   společnost   s. r. o.,   IČ  09063463   se sídlem

Severní   745/21,   Slezské   Předměstí,    500 03   Hradec   Králové,

nabídková cena 3 121 278,60 bez DPH, 3 589 470,39 vč. DPH

Stavební úpravy objektu č.p. 371 ul. Hurdálkova - Náchod - dodatek č.1  ke SOD

Usnesení č. 199/4235/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/650/21 s názvem „Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova- Náchod", ve kterém bude upraven čl. IV bod 8 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Dodatek č. 10 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění    dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod /linka č. 000158

Usnesení č. 199/4236/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č.smlouvy ES11712, v předloženém znění

 

Dohoda o zajištění Vavřinecké pouti 2022

Usnesení č. 199/4237/22 - rada města    s c h v a l u j e

znění dohody o zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2022

s firmou Jan Pazdera, Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202 za uvedených podmínek

 

V Náchodě 26. července 2022Ing. Pavla   M a r š í k o v á
místostarostka
Mgr. František    M a j e r
místostarosta