Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení z  27.  / 196. /  schůze Rady města Náchoda konané 27. června 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 196/4151/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3888 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
č. SMF/3081/2017 s panem MUDr. Miroslavem Šváblem dle
předloženého návrhu

č. 4885/2022 - ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k                 podnikání č. SMF/2746/2015 k 31.7.2022

č. 6777/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3941/2022 se                             společností STRABAG a.s.

č. 8383/2022 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č.                             SMF/3945/2022 s paní Věrou Hladíkovou

 

Usnesení č. 196/4152/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 59/2022 - uzavření dohody o splácení s panem Milanem Jano             dle předloženého návrhu

č. 60/2022 - uzavření nájemní smlouvy  ******** v bytě č.          3, ul. Bartoňova č.p. 276 od 1.7.2022 dle předloženého návrhu

č. 61/2022 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního   bytu č. 12 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dle předloženého návrhu

č. 63/2022 - rozpočtové opatření a proplacení faktury ve výši
109.408,- Kč za rekonstrukci sociálního zařízení v budově
Českoskalická č.p. 105, Náchod, dle předloženého návrhu

 

Rozšíření MKDS o dvě kamery

Usnesení č. 196/4153/22 - rada města    s o u h l a s í

s realizací rozšíření MKDS dle předložené nabídky

 

Kácení dřevin - javory Komenského

Usnesení č. 196/4154/22 - rada města    s o u h l a s í,

aby Město Náchod podalo žádost o kácení dřevin, případně
vydalo souhlas s kácením majiteli nemovitosti pro potřeby vydání                                    stavebního povolení

 

Obnova uvítacích tabulí u vjezdu do města

Usnesení č. 196/4155/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku od společnosti Elektro Drapač s.r.o., V. Poříčí,                                  na obnovu uvítacích tabulí u vjezdu do města (celkem 4 ks) včetně                                  rozpočtového opatření ve výši 53.966 Kč do kapitoly 23

 

Dohoda o odstranění skrytých vad

Usnesení č. 196/4156/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dohody o odstranění skrytých vad mezi městem
Náchodem a panem Janem Ježkem, v předloženém znění

 

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 196/4157/22 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 84.319,- Kč
s převodem do fondu investic příspěvkové organizace Kino                                   Vesmír, Hurdálkova 147. Zároveň schvaluje čerpání fondu
investic na 3. etapu technického zhodnocení stávající počítačové                             sítě

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 7.916,- Kč
s převodem do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská                            škola Náchod, Vítkova 304. Zároveň schvaluje čerpání fondu                                 investic na nákup zahradního traktoru ve výši 53.690,- Kč

 

 

Vystavení objednávky -  mimořádný spoj MHD - linka č. 645383,  poslední den školního roku, 30. 6. 2022

Usnesení č. 196/4158/22 - rada města    s c h v a l u j e

navržené řešení a souhlasí s vystavením objednávky na zajištění                                 dopravní obslužnosti příměstských částí Lipí, Jizbice, Dobrošov,                          pro spoj MHD linka č. 645383, na den 30. 6. 2022

 

Návrh Železničního jízdního řádu pro rok 2023

Usnesení č. 196/4159/22 - rada města    n e m á

připomínky k navrhovanému železničnímu  jízdnímu řádu pro rok                                  2023

 

Úprava dopravního značení - Bražec - Peklo a Lipí u Náchoda - Peklo

Usnesení č. 196/4160/22 - rada města    s c h v a l u j e

změnu místní úpravy provozu na komunikacích Bražec - Peklo a                                Lipí u Náchoda - Peklo a v předloženém znění pověřuje odbor                                    dopravy a silničního hospodářství provedením této úpravy

 

Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě, předložení žádosti o podporu

Usnesení č. 196/4161/22 - rada města    s o u h l a s í

s předložením žádosti o podporu na zateplení bytového domu č.p.                            391 v Náchodě do programu Nová zelená úsporám - Bytové domy                                v rámci Národního plánu obnovy

 

Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě - vypsání výběrového řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 196/4162/22 - rada města    s c h v a l u j e

vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na                             stavební práce „Zateplení bytového domu č.p.391 v Náchodě",                             výzvu k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace a pokyny                              pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a
pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Usnesení č. 196/4163/22 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení                            nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce                               „Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě" ve složení Ing. Jan                                    Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Marie Maršíková (náhradníci Ing.                          Pavla Maršíková, Eva Zákravská, Romana Pichová), s tím, že                             komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna
nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Havarijní oprava akumulační nádrže v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 196/4164/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Bazény Machov s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31
Machov IČO 02250853, na opravu akumulační nádrže v krytém                                  plaveckém bazénu

 

Oprava a výměna žaluzií v domově pro seniory MARIE

Usnesení č. 196/4165/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana                          Aleše Jansu, Přemyslova 544, 549 41 Červený Kostelec IČO                                          45574669 na provedení výměny a opravy interiérových žaluzií                              v budově domova pro seniory Marie

 

Oprava venkovního schodiště MŠ Vančurova

Usnesení č. 196/4166/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 14900 Praha - Chodov                                 IČO 27526984 na provedení opravy venkovního schodiště MŠ                              Vančurova

 

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda - přepočet energetického posudku a ZVA

Usnesení č. 196/4167/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky pro Ing.                            Petra Frintu, Václavická 1714, 547 01, Náchod - Staré Město nad                                  Metují, IČO 42891116, na přepočet energetického posudku a
závěrečného vyhodnocení akce, s ohledem na požadavky
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, pro akci
zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 196/4168/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda                                    - podpora de minimis č. SMF/145/2022

- schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda                                    - podpora de minimis č. SMF/148/2022 a SMF/149/2022

 

Usnesení č. 196/4169/22 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/146/2022 a SMF/147/2022

 

IDA ochranné známky

Usnesení č. 196/4170/22 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení plné moci pro JUDr. Petra Šťovíčka, Ph.D., advokáta                                 Šťovíček:Šťovíček, advokátní kancelář s.r.o. dle předloženého                                návrhu

 

Zápis z jednání sociální komise

Usnesení č. 196/4171/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání sociální komise ze dne 20.6.2022

 

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. - výroční zpráva za r. 2021

Usnesení č. 196/4172/22 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o                             obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní                                      společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o.  schvaluje:

-  Zprávu o činnosti společnosti za rok 2021

-  Roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad

-  Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2021

-  Odměnu jednateli společnosti za rok 2021 dle návrhu dozorčí                                     rady

-  Zprávu dozorčí rady

-  Plán činnosti společnosti na rok 2022

Stanovisko města Náchoda k zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání a navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

Usnesení č. 196/4173/22 - rada města    s o u h l a s í

se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání Základní                           školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 na adrese Běloveská 522,                                    547 01 Náchod s nejvyšším povoleným počtem žáků 114

 

Žádost o převod nepotřebného majetku ze ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 196/4174/22 - rada města    s c h v a l u j e

převod nepotřebného majetku v celkové výši 97.776 Kč
ze Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 na město Náchod,                                   a zároveň schvaluje bezúplatný převod tohoto majetku z města do                             Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v celkové                                  výši 43.493 Kč, do Základní školy, Náchod,  Pavlišovská 55
v celkové výši 41.392 Kč a do Základní školy, Náchod,
Komenského 425 v celkové výši 12.891 Kč

Souhlas se zapojením do projektu SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 196/4175/22 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Středisko volného času Déčko, Náchod,Zámecká                               243 do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK" v předpokládané                                 výši 2.300.000 Kč

 

Navýšení rozpočtu na nákup dopravního automobilu pro hasičské družstvo Pavlišov

Usnesení č. 196/4176/22 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu v kap.17 o částku 61 000,- Kč na nákup
dopravního automobilu pro hasičské družstvo Pavlišov

 

Lázně Běloves - správné pojmenování

Usnesení č. 196/4177/22 - rada města    s c h v a l u j e

používání názvů ,,Malé lázně Běloves" a ,,Velké lázně Běloves"

 

Náchodské Kuronské slavnosti 2022

Usnesení č. 196/4178/22 - rada města    s c h v a l u j e

vstupné zdarma na večerní koncert hudební skupiny Malina
Brothers, který se uskuteční na Masarykově náměstí při akci                                    Náchodské Kuronské slavnosti dne 10. 9. 2022

 

Opravy chodníků v ulicích Prokopa Velikého a Žižkova

Usnesení č. 196/4179/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí se změnou objednávky pro
společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628 549 32 Hronov,  IČO                          275 04 867 na opravu vjezdů v ulicích Prokopa Velikého a Žižkova

 

Žádost o schválení vyčištění části pozemku p. č. 790/1 v k. ú. Náchod

Usnesení č. 196/4180/22 - rada města    s c h v a l u j e

vyčištění části pozemku p. č. 790/1 v k. ú. Náchod, ul. Mánesovo                          nábřeží, a cenovou nabídku firmy Štefan Murín Murstav, Pavlovice                              u Přerova čp. 68, PSČ 751 11, IČO 488 22 141, ve výši 49.952,-Kč                                bez 21% DPH

 

Výroční zpráva - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 196/4181/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2021 PO Správa přírodních zdrojů a lázní

Běloves

 

Výroční zpráva - Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 196/4182/22 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o                            obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní                                      společnosti Správa budov Náchod s.r.o.  s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2021

- Roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad

- Návrh společnosti na vypořádání ztráty z roku 2021 proti                                          nerozdělenému zisku minulých let

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9)                           podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2021

- Zprávu dozorčí rady za rok 2021

- Plán činnosti společnosti na rok 2022

 

Žádost o schválení vybudování oplocení části pozemku p. č. 2067/124 v k. ú. Náchod

Usnesení č. 196/4183/22 - rada města    s c h v a l u j e

vybudování oplocení části pozemku p. č. 2067/124 a cenovou                               nabídku, kterou předložila firma Miroslav Poláček, Na Drážkách                                   210, 547 01 Náchod, IČO 168 02 306, ve výši 115.295,-Kč včetně                           21% DPH

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 196/4184/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 38 až č. 40 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Archivace dokumentace o zadávacích řízeních na elektronickém nástroji  - vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Usnesení č. 196/4185/22 - rada města    s c h v a l u j e

prodloužení archivace dokumentace o zadávacích řízeních na                              elektronickém nástroji  Vhodné uveřejnění veřejných zakázek do                                    15. 01. 2030  a schvaluje uzavření objednávky s provozovatelem                                QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno ve                             výši 48.000,- Kč bez DPH (58.080,- Kč vč. DPH 21%)

 

Kácení dřevin - borovice ZŠ TGM

Usnesení č. 196/4186/22 - rada města    s o u h l a s í,

aby Město Náchod podalo žádost o kácení dřeviny

 

Zábor veřejného prostranství - SOYSAL.CZ s.r.o., ul. Kamenice, předzahrádka

Usnesení č. 196/4187/22 - rada města    s c h v a l u j e

zábor veřejného prostranství pro umístění předzahrádky na části                                    pozemku p.p.č. 1921 v k.ú. Náchod, vlastník město Náchod, před                                  občerstvením KEBAB č.p. 110 v ulici Kamenice v Náchodě, dle                            předloženého návrhu

 

Oprava MK Babí

Usnesení č. 196/4188/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení opravy místní komunikace na Babí u Náchoda u
hasičské zbrojnice, pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská                             628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

Cenová nabídka na opravu komunikace Dobrošov - osada Polsko

Usnesení č. 196/4189/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zbrodí 13, IČO 27476162 na                               provedení oprava komunikace Dobrošov - osada Polsko

 

Vývoj cen energii 2022 a předpoklad na 2023, Záměr vypsat veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie a plynu pro rok 2023

Usnesení č. 196/4190/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o vývoji cen energií

s c h v a l u j e

záměr vypsat veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie a                plynu pro rok 2023 a

u k l á d á

vedení města maximalizovat snahu v hledání úspor jak v rozpočtu             města, tak i energetické náročnosti budov / spotřebě energie a při                        přípravě rozpočtu na rok 2023

 

Žádost o schválení rozšíření stezky do části pozemku p. č. 1641/11 v k. ú. Náchod

Usnesení č. 196/4191/22 - rada města    s c h v a l u j e

žádost o rozšíření veřejně přístupné stezky na část pozemku p. č.                         1641/11 v k. ú. Náchod

 

REALITY COMMERCIAL s.r.o. - nabídka spolupráce

Usnesení č. 196/4192/22 - rada města    s c h v a l u j e

proces spolupráce se společnosti REALITX COMMERCIAL dle                             předloženého návrhu

 

V Náchodě 28. června 2022

 

 

Jan    B i r k e                                                                         Ing. Jan    Č t v r t e č k a

starosta                                                                                                 1. místostarosta

 

 

 

 

 

 Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta