Dnes
Teplota: 24.3 °C

Souhrn usnesení z 22. / 191. / schůze Rady města Náchoda konané 23. května 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 191/4040/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3074/2022 - uzavření smlouvy o nájmu pozemku č.
SMF/3921/2022 se Správou železnic

č. 48/2022 - uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 28 Harmonie I s panem ******* dle předloženého návrhu

 

Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění služeb č.23/KSCR/2019(Pořádání Akademie JUS)

Usnesení č. 191/4041/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb
č.23/KSCR/2019 s poskytovatelem služeb Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247 se sídlem Tyršova 247, 547 01
Náchod, IČO: 67439241 dle předloženého konceptu dodatku
a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 191/4042/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 31 a 32 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Pojištění majetku a odpovědnosti - Výsledek výběrového řízení

Usnesení č. 191/4043/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. IČO 45534306 pro pojištění majetku a odpovědnosti města Náchod ve variantě I. s rozšířením o

- připojištění skel - limit 200 tis Kč

- připojištění pro demolici a odvoz suti - limit 50 mil Kč

- navýšení limitu pro vichřici na 80 mil Kč

- navýšení limitu pro povodeň a záplavu na 30 mil Kč

- navýšení limitu pro vandalismus na 2 mil Kč

- navýšení limitu pro odcizení na 10 mil Kč

dle předloženého návrhu a

u k l á d á

- odboru SMF zajistit zpracování pojistné smlouvy

- odboru SMF předložit radě města zprávu k nabídce pojištění   právní ochrany a D&O

 

V Náchodě 24. května 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta