Dnes
Teplota: 21.5 °C

Souhrn usnesení z 18. / 187. /  schůze Rady města Náchoda konané 25. dubna 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 187/3968/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4076/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3906/2022
s panem Jakubem Linhartem

 

Smlouva a poskytování právních služeb

Usnesení č. 187/3969/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o., se sídlem, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 03680215 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Organizační opatření č. 2/2012 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů - aktualizace přílohy č. 10 Seznam pokladen

Usnesení č. 187/3970/22 - rada města    s c h v a l u j e

aktualizaci přílohy č. 10 Seznam pokladen MěÚ Náchod
Organizačního opatření č. 2/2012 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů dle předloženého návrhu

 

Nájem nebytových prostor pro podnikání

Usnesení č. 187/3971/22 - rada města    s c h v a l u j e

- Vzor smlouvy o nájmu a vzor dodatku ke smlouvě o nájmu dle   předloženého návrhu

- uzavření dodatku se stávajícími nájemci specifikovanými   v předloženém položkovém seznamu

- uzavření smlouvy o nájmu č. SMF/3913/2022 a č. SMF/3914/2022   dle předloženého návrhu

 

V Náchodě 26. dubna 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta