Dnes
Teplota: 20.9 °C

Souhrn usnesení ze  17.  / 186. /  schůze Rady města Náchoda konané 20. dubna 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 186/3930/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 210/1/2022 - vyjádření nesouhlasu Ing. Petra Vítka, předsedy spolku Bavíme se sportem z.s., 1. Máje 185, 547 01 Náchod
s usnesením RM č. 180/3760/22, č. 210/2022 ze dne 7.3.2022

 

Usnesení č. 186/3931/22 - rada města    z a m í t á

č. 4070/2022 - záměr prodeje části pozemku p.č. 1900/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Náchod č. 4044/2022 - záměr prodeje části pozemku p.č. 741/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 70 m2 v k.ú. Běloves

 

Usnesení č. 186/3932/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 38/2022 - uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se nájemní období prodlužuje od 01.05.2022 do 31.05.2022 s jednoměsíčním automatickým opakováním nájemního období při dodržení smluvních podmínek

č. 39/2022 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se nájemní období prodlužuje od 01.05.2022 do 31.05.2022  s jednoměsíčním automatickým opakováním nájemního období při dodržení smluvních podmínek

č. 40/2022 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se nájemní období prodlužuje od 01.05.2022 do 31.05.2022  s jednoměsíčním automatickým opakováním
nájemního období při dodržení smluvních podmínek

č. 41/2022 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se ********, kterým se nájemní období prodlužuje od 01.05.2022 do 31.05.2022  s jednoměsíčním automatickým opakováním nájemního období při dodržení smluvních podmínek

č. 42/2022 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,  uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s Vlastislavem Vrbickým, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.05.2022 do 31.05.2022

č. 43/2022 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,  uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ******** od 01.05.2022 do 31.05.2022 s jednoměsíčním automatickým opakováním nájemního období při dodržení smluvních podmínek, nájem dle aktuálních cenových podmínek pro městskou ubytovnu

č. 3063 - dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. SMF/1639/2010
s PFERDA z.ú.

č. 13807/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3814/2021 se společností DARRÉ Náchod s.r.o.

 

Usnesení č. 186/3933/22 - rada města    s c h v a l u j e

- Smlouvu o ubytování a Dodatek  Smlouvy o ubytování
v předloženém rozsahu jako vzory dokumentů pro účely
ubytování v městské ubytovně, dále pak Ubytovací řád a   Provozní řád, to vše s platností od 21.4.2022 pro městskou
ubytovnu Náchod, Běloveská 2013;

- ukončení platnosti všech dříve schválených vzorů smluvní
dokumentace vztahujících se k ubytování v městské ubytovně   Náchod, Běloveská č.p. 2013

 

Pronájem prostoru bývalé Tepny

Usnesení č. 186/3934/22 - rada města    n e s c h v a l u j e

pronájem prostoru areálu bývalé Tepny panu Michalu Peterovi

 

Žádost o povolení čerpání fondu investic - Sportovní zařízení města  Náchoda

Usnesení č. 186/3935/22 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 632 570 Kč pro Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178. Finanční prostředky budou použity na nákup traktorové sekačky. O navýšenou částku 51 570 Kč bude snížen odvod zřizovateli z fondu investic za rok 2021

 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 22CRG04-0001

Usnesení č. 186/3936/22 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím dotace na realizaci projektu s názvem „Objevujeme Náchod a polské příhraničí prostřednictvím tištěných map a
průvodců" ve výši 41 000 Kč z programu Podpora aktivit
turistických informačních center, číslo programu 22CRG04
vyhlášeného Královéhradeckým krajem, a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 22CRG04-0001 a pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem

 

Užívání veřejného prostranství na Masarykově náměstí - předzahrádka

Usnesení č. 186/3937/22 - rada města    n e s c h v a l u j e

žádost společnosti Medúza bar s.r.o. o užívání veřejného
prostranství - umístění předzahrádky na Masarykově náměstí před č.p. 45

 

Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o  dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice

Usnesení č. 186/3938/22 - rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2020/ŽP ze dne 30.12.2020 na zpracování LHO mezi objednatelem, městem Náchod, a
zhotovitelem, Ing. Tomášem Dohnanským, IČO 69175110, se
sídlem Na Třešňovce 184, 552 11 Velichovky, v předloženém znění

Žádost o partnerství města na akci Mezinárodní sraz šlapacích vozítek v Náchodě

Usnesení č. 186/3939/22 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města na akci 9. ročník mezinárodního srazu šlapacích vozítek v Náchodě, pořádané organizací Spolek šlapacích
Moskvičů Náchod (IČO 05792231), zastoupené panem Jiřím
Žočkem, jednatelem, která se uskuteční dne 11. 6. 2022 v centru města a na Dětském dopravním hřišti Náchod

 

Zápis z jednání komise pro záměry města

Usnesení č. 186/3940/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise pro záměry města konané 6. dubna 2022

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 186/3941/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 21 až č. 23 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Užívání veřejného prostranství na Masarykově náměstí

Usnesení č. 186/3942/22 - rada města    s c h v a l u j e

užívání veřejného prostranství - části pozemku p. č. 1919/5 v k. ú. Náchod (Masarykovo náměstí v Náchodě -  prostor u kašny), za účelem konání akce „Prezentace kosmetiky AVON", dle
předloženého návrhu

 

Užívání veřejného prostranství na Kamenici - předzahrádka

Usnesení č. 186/3943/22 - rada města    s c h v a l u j e

užívání veřejného prostranství - umístění předzahrádky naproti prodejně zmrzliny v ulici Kamenice č.p. 136 na pozemku p.p.č. 1921 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod, dle předloženého návrhu

 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a autorský dozor na stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

Usnesení č. 186/3944/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868 na výkon funkce
technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na akci stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

 

Usnesení č. 186/3945/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro panaMiloslava Kučeru, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové 12, IČO 12349615 na výkon funkce autorského dozoru na akci
stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

 

Parkování ulice Kostelecká na p.p.č. 1972/5, Plhov

Usnesení č. 186/3946/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost Vše pro stavby s r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553, na realizaci stavby „Parkování ulice Kostelecká na p.p.č. 1972/5, Plhov"

 

Dražba pozemku p.č.st. 29 a p.č. 25 v k.ú. Babí u Náchoda  - výsledek

Usnesení č. 186/3947/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výsledek elektronické dražby č. 203EX65675/14-258 a ukládá
odboru SMF učinit nezbytné kroky k vrácení dražební jistoty

 

Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Náchod na roky 2023 -2026

Usnesení č. 186/3948/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost URBAPLAN s.r.o., IČO 42195454, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové na aktualizaci Programu regenerace
městské památkové zóny Náchod

 

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 186/3949/22 - rada města    s c h v a l u j e

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/130/2022

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/138/2022

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/131/2022 a SMF/133/2022 až
SMF/137/2022

 

Poskytnutí daru ve formě roušek a respirátorů Městskému středisku sociálních služeb Marie

Usnesení č. 186/3950/22 - rada města    s o u h l a s í

s poskytnutím daru ve formě 1000 ks roušek a 1000 ks respirátorů Městskému středisku sociálních služeb Marie ze skladových
zásob města Náchoda

 

Souhlas se zapojením SVČ Déčko do výzvy MŠMT „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022"

Usnesení č. 186/3951/22 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením Střediska volného času Déčko, Zámecká 243 do výzvy MŠMT „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující
z Ukrajiny 2022" v maximální výši 360 000 Kč

 

Návrh na úpravu platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova  1848

Usnesení č. 186/3952/22 - rada města    s t a n o v u j e

plat ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 k
01.05.2022 v navrhované výši

 

Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa - kanalizační přípojky

Usnesení č. 186/3953/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky panu
Milanovi Leinweberovi, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08 Provodov-Šonov, IČO 45919518 na stavbu kanalizačních přípojek na Jizbici

 

Veřejná zakázka na stavební práce, rekonstrukce místní komunikace  ulice Nad Březinkou - Náchod

Usnesení č. 186/3954/22 - rada města    v y l u č u j e

vybraného dodavatele KENVI CZ s.r.o.; se sídlem Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové, IČO 28805039 s nabídkovou
cenou 5.383.894,77 Kč včetně DPH ze zakázky zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
„Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou" dle ustanovení §124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 

Usnesení č. 186/3955/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku druhou v pořadí na zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k veřejné
zakázce na stavební práce „Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ALPRIM CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO
28811471, nabídková cena 5.452.702,39 Kč včetně  DPH 21%

 

Žádost o udělení licence na období od 25. 4. 2022 do 31. 12. 2026 na provozování městské autobusové dopravy (MAD) v Náchodě na linku č. 645383  - aut. st. - sídliště SUN - Lipí - Jizbice

Usnesení č. 186/3956/22 - rada města    s o u h l a s í

s udělením licence pro dopravce CDS s.r.o. Náchod, IČ 60110244, Kladská 286, 54701 Náchod,na období od 25.4.2022 do 31.12.2026 na provozování MAD v Náchodě, na linku č. 645383  aut. st. -
sídliště SUN - Lipí - Jizbice

 

Dodatek č. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 186/3957/22 - rada města    s c h v a l u j e

- Dodatek č. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování   městské hromadné dopravy

- výlukový jízdní řád linky č. 645383 na období od 25.04.2022 do   30.06.2022

- změnu - doplnění vozového parku, na období od 25.04.2022 do   30.06.2022

 

Zápis z komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 186/3958/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané
13.4.2022

 

Návrh na schválení poskytnutí 4 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda /pravidel pro poskytování dotace/

Usnesení č. 186/3959/22 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí 2 dotací /pro Rozesmáté děcko,z.s. a SVČ Déčko/
v rámci Programu pro podporu životního prostředí města
Náchoda /pravidel pro poskytování dotace/ a

z a m í t á

poskytnutí 2 dotací pro Náchodský spolek rodičů začít spolu z důvodu kolize záměru s aktivitami, které si náchodské základní školy standardně hradí z vlastních rozpočtů nebo zabezpečují financování jiným způsobem

 

Navýšení rozpočtu SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 186/3960/22 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu PO Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o 10.000 Kč na dopravu na Mistrovství Čech ve Street dance

 

Novostavba skladovací haly s garáží v Náchodě - veřejná zakázka

Usnesení č. 186/3961/22 - rada města    v y l u č u j e

vybraného dodavatele DOMIVO s.r.o., se sídlem Kladská 104,
547 01 Náchod, IČ: 037713351 s nabídkovou cenou 3.889.470,- Kč včetně DPH ze zakázky zadané v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2.
kategorie na stavební práce „Novostavba skladovací haly s garáží v Náchodě" na základě neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy o dílo

 

Usnesení č. 186/3962/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku druhou v pořadí na zakázku zadanou v souladu se
Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie k veřejné zakázce na stavební práce „Novostavba skladovací haly s garáží v Náchodě a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, nabídková cena 3.977.865,- Kč včetně DPH

 

Cenová nabídka na Dětské hřiště Malé Poříčí

Usnesení č. 186/3963/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost B plus P spol. s r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015 na provedení realizace dětského hřiště v Malém Poříčí v ulici Za Vodou

 

Zázemí hřiště Jizbice - veřejná zakázka zadávaná dle směrnice Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie

Usnesení č. 186/3964/22 - rada města    s o u h l a s í

s  nabídkou na veřejnou zakázku zázemí hřiště Jizbice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Vše pro stavby s.r.o., se sídlem Kamenice 113, 547 01 Náchod

 

Výkon činnosti TDS - zázemí hřiště Jizbice

Usnesení č. 186/3965/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Ing. Michala Rýdla, V Honech 686, 250 67 Klecany, IČO 728 04 033 na výkon funkce technického dozoru stavebníka pro akci zázemí hřiště na Jizbici

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. IRM/625/21 - Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Usnesení č. 186/3966/22 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. IRM/625/21 k akci přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro
zájmové vzdělávání

 

Generální souhlas s udělováním výjimek průjezdu v souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Náchod - Lipí - Jizbice

Usnesení č. 186/3967/22 - rada města    s c h v a l u j e

udělování výjimek pro průjezd ulicí Pod Lipím a místními
komunikacemi v Jizbici v souvislosti s úplnou uzavírkou
komunikace Náchod - Lipí - Jizbice dle předloženého návrhu

 

V Náchodě 21. dubna 2022Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta 
Ing. Pavla   M a r š í k o v á
místostarostka