Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení ze  47.  / 166. / schůze Rady města Náchoda konané 6. prosince 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 166/3495/21- rada města    s c h v a l u j e

č. 220/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2022 do 31.01.2022

č. 221/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01. 2022 do 31.01.2022

č. 222/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2022 do 31.03.2022

č. 223/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2022 do 31.03.2022

č. 224/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s Janem Ludvikem Lipartem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2022 do 31.03.2022

č. 225/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,   uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.01.2022 do 31.01.2022

č. 226/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,  uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.01.2022 do 31.01.2022

č. 227/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.01.2022 do 31.01.2022 za podmínky úhrady celého dluhu na pokutě

č. 10857/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3808/2021 s panem  *********

č. 14221/2021 - umístění reklamy VaK Náchod na akci Předvánoční dětské dílničky za protiplnění ve výši 20.000,- Kč + DPH, ukládá právníkovi města vypracování smluvní dokumentace pod č.

smlouvy SMF/3809/2021 a schvaluje uzavření smlouvy či dohody, kterou právník města v souladu s tímto usnesením vypracuje

 

Usnesení č. 166/3496/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

č. 230/2021 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru  a doporučuje vedení města svolat schůzku v 1. týdnu roku 2022

 

Usnesení č. 166/3497/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 228/2021 - žádost ********* o přidělení bytu z 19.11.2021 a z důvodu plné obsazenosti městských bytů žádost

zamítá

č. 231/2021 - užívání prostor pravého přízemí domu č.p. 192 v ulici Na Hamrech v Náchodě pracovníky veřejně prospěšných prací města Náchoda dle předloženého plánu prostoru

č. 1686 - výpověď nájemní smlouvy č. SM/194/1995 a souhlasí, aby se vodoměr převedl na město, než se najde nový nájemce

 

Usnesení č. 166/3498/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 229/2021 - bod 5.1 v návrhu  na usnesení č. 10/257/19 ze dne 28.01.2019 ve věci ponechání výše nájmu  v původní výši u smluv na dobu neurčitou a zároveň nájemníkům ve věku nad 70 let a

s c h v a l u j e

zvýšení nájemného u bytů zvláštního určení na 40,- Kč/1m2 podlahové plochy bytu v domech Rybářská č.p. 1810 a č.p. 1819 v Náchodě od 01.02.2022 a

u k l á d á

odboru SMF zajistit příslušné smluvní dokumenty

 

Smlouva o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO

Usnesení č. 166/3499/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Náchod a

nadačním fondem NOVÉ ČESKO

 

Jmenování členů školských rad základních škol

Usnesení č. 166/3500/21 - rada města    j m e n u j e

členy školských rad základních škol za zřizovatele dle návrhu

 

Výroční zprávy mateřských škol zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 166/3501/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti Mateřské školy, Náchod, Alšova 952; Mateřské školy, Náchod, Březinova 669; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřské školy, Náchod, Komenského 301; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4; Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304

 

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektových záměrů na rok 2022

Usnesení č. 166/3502/21 - rada města    s c h v a l u j e

projektové záměry Střediska volného času Déčko, Náchod,

Zámecká 243 ve výši 225.000 Kč bez spoluúčasti zřizovatele

 

Kamerový systém pro Sběrný dvůr v Náchodě

Usnesení č. 166/3503/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky

společnosti JJTrend, s.r.o., IČO: 632 16 302, Dobrošovská 960, 547 01 Náchod na dodávku a montáž „Kamerového systému pro Sběrný dvůr v Náchodě"

 

Vodovodní přípojka pro hřiště na Jizbici

Usnesení č. 166/3504/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Milana Leinwebera, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08 Provodov-Šonov, IČO 45919518 na stavbu vodovodu ke hřišti na Jizbici

 

Zápis z jednání sportovní komise

Usnesení č. 166/3505/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání sportovní komise konané 9. 11. 2021

 

Správa budov Náchod, s. r. o.  - odstoupení z funkce jednatele

Usnesení č. 166/3506/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

oznámení pana Jana Mojžíše o odstoupení z funkce jednatele společnosti Správa budov Náchod, s. r. o. a schvaluje na žádost pana Jana Mojžíše zánik jeho funkce jednatele ke dni 28.02.2022

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 166/3507/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce   „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě" zadávané ve   zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016   Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro   zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje   městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Usnesení č. 166/3508/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Marek Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova - Náchod" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 166/3509/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce   „Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova - Náchod"   zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro   zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje   městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Usnesení č. 166/3510/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova - Náchod" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Marie Maršíková (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Marek Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Výměna poškozených plechů na tribuně víceúčelového hřiště Hamra

Usnesení č. 166/3511/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro

TELKABEL CR, s.r.o., Českých Bratří 89, 547 01 Náchod

IČ : 25289675

 

PD, inženýrská činnost a autorský dozor na opravu topného systému a zdroje tepla

v budově Restaurace na koupališti

Usnesení č. 166/3512/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro

Bohadlo Jiří, Ing., Dlouhá 242, 547 01 Náchod IČ: 13543903

 

Uzavření nájemní smlouvy v DPD Harmonii

Usnesení č. 166/3513/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v majetku města dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.01.2022 do 31.03.2022, kauce na byt není stanovena

 

Zrušení konání ohňostroje 1. 1. 2022

Usnesení č. 166/3514/21 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 164/3460/21 ze dne 22. 11. 2021, kterým schválila uzavření smlouvy o konání novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2022 firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod,

zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781

 

Záměr o spolupráci na CZ-PL festivalu 2022

Usnesení č. 166/3515/21 - rada města    s c h v a l u j e

záměr o spolupráci na kulturní akci „7. ročník Festivalu kultury a hudby CZ-PL Pawla Królikowského", pořádané polskou

organizací Nadace Action-Life, zastoupenou panem Jakubem Piotrem Nowakem - předsedou

 

VAK - úročení úvěrů poskytovaných městem Náchod

Usnesení č. 166/3516/21 - rada města    s c h v a l u j e

poskytování úvěrů firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. za úrok ve výši diskontní sazba ČNB + marže 0,1% p.a. na účelově určené investiční akce vyvolané městem Náchod a se splatností max. 4 roky

 

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves  - ukončení aplikace režimu de minimis na poskytované příspěvky města

Usnesení č. 166/3517/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

rozhodnutí města ohledně ukončení aplikace podmínek de

minimis na příspěvkovou organizaci Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 166/3518/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 62 až č.64 dle návrhu a doporučuje

zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Dodatek č. 1 SOD na akci „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě"

Usnesení č. 166/3519/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/631/21 o

prodloužení termínu díla do 31.5.2022 a změnu zástupce

zhotovitele ve věcech technických na akci „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě" se zhotovitelem BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice IČ: 25855247 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

„2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy" - Smlouva o převodu investorství soukromých parkovacích ploch

Usnesení č. 166/3520/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi městem Náchod a společností Rezidence Duhovka s.r.o., Dřevařská 509, 500 03 Hradec Králové - Pouchov, IČO: 09448292 k části stavby soukromých parkovacích ploch stavby „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy" dle předloženého

konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M. - dodatek č.2

Usnesení č. 166/3521/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/627/21 na akci oprava střešního pláště ZŠ TGM, se zhotovitelem PAVELKA PKP, Husova 136, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 07762895 a

pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění dle předložených podkladů

 

Nabídka dodávky elektřiny pro Zimní stadion Náchod (velkoodběr)

Usnesení č. 166/3522/21 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku od firmy ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, na dodávku elektřiny pro Zimní stadion Náchod na období od

01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a schvaluje uzavření příslušné

smluvní dokumentace

 

KB, a.s.  - Změna zasílání výpisů z účtů a uzavření dodatků ke smlouvám o vedení účtů

Usnesení č. 166/3523/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatků dle předložených dokumentů

 

Analýza složení městského komunálního odpadu

Usnesení č. 166/3524/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČ 28779479

 

V Náchodě 7. prosince 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta