Dnes
Teplota: 24.2 °C

Souhrn usnesení ze 41. / 160. / schůze Rady města Náchoda konané 1. listopadu 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 159/3353/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 191/2021 - uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na

místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.11.2021 do 30.11.2021

č. 192/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na

místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě

s Vlastislavem Vrbickým, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.11.2021 do 30.11.2021

č. 193/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2021 do 30.11.2021

č. 194/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2021 do 30.11.2021

č. 195/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11. 2021 do 30.11.2021

 

Usnesení č. 159/3354/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3748 - dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2869/2016 na prodloužení do 31.12.2027

č. 3749 - dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2865/2016 na prodloužení do 31.12.2027

č. 3780 - dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2912/2016 na prodloužení do 31.12.2027

č. 1352/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.

SMF/3137/2018 k 31.12.2021

č. 5773/2020 - smlouvu o výpůjčce v režimu de minimis č.

SMF/3780/2021 se společností Technické služby Náchod s.r.o.

č. 7236/2020 - pronájem nebytových prostor pro NOMIA, z.ú.

č. 11919/2020 - dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č.

SMF/3583/2020 na nákladní automobil Piaggio Porter

č. 11222/2021 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3790/2021

č. 12725/2021 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3793/2021

č. 12244/2021 - vystavení objednávky na vyhotovení

geometrického plánu v rámci rekonstrukce lesní cesty v lesním úseku Vápenka ve výši 42.229,- Kč pro spol. RSGeo-pro spol. s r.o., Varšavská 947/16, 120 00 Praha 2

č. 12446/2021 - vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou na prodej bytové jednotky č. 265/5 v bytovém domě č.p. 265 a 266 na pozemku st.p.č. 517/1, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 63/1087 v k.ú. Staré Město nad Metují za vyvolávací cenu 2.400.000,- Kč

č. 14613/2021 - výpůjčku budovy vč. zařizovacích předmětů a areálu Dětského dopravního hřiště v Bělovsi a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu

Usnesení č. 159/3355/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit : č. 10448/2021 -prodej, č. 9295/2018 - bezúplatný převod, č. 11057/2021 - bezúplatný převod

Usnesení č. 159/3356/21 - rada města    r e v o k u j e č. 196/2021 - usnesení č. 155/3227/21 ze dne 06.09.2021 ve věci zamítnutí uzavření Smlouvy o ubytování s p. ********** a   s c h v a l u j e

na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v městské ubytovně v ulici Běloveská v č.p. 2013 Náchodě s p. **********, doba nájmu 01.11.2021 - 30.11.2021, nájemné 5.000,- Kč/měsíčně, úhrada 5.000,- Kč na předplacení nájmu před podpisem smlouvy

Usnesení č. 159/3357/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 197/2021 -  na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ulici Bartoňova č.p. 276 v Náchodě s **********, doba nájmu 01.11.2021 - 30.11.2021, nájemné ve výši 70,- Kč/m2 podlahové plochy, jistota ve výši 17.000,- Kč

č. 198/2021 - vystavení objednávky Správou budov Náchod s.r.o. na výrobu ocelové rampy firmě Tomáš Káva Zámečnictví, Řešetova Lhota 83, 547 01 Náchod, IČO 74726358 za cenu uvedenou v nabídce č. 202186

č. 200/2021 - uzavření Smlouvy o umístění reklamy na vánočním převěsu s firmou  Rubena Náchod, s.r.o. Českých bratří 338 v Náchodě, IČO  097 25 351 ve znění předložené smlouvy

 

Usnesení č. 159/3358/21 - rada města    z a m í t á č. 199/2021 - žádost paní H. Kurové o změnu bytu

 

Usnesení č. 159/3359/21 - rada města    r e v o k u j e č. 3274 - usnesení č. 157/3284/21 pod číslem 3274 ze dne 27.9.2021 a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2148/2012 v předloženém znění

č. 190/2021- usnesení č. 157/3287/21 ze dne 27.09.2021 ve věci uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 se Zdeňkem Brožkem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2021 do 31.10.2021

- usnesení č. 158/3330/21 ze dne 11.10.2021  a

bere na vědomí informaci o ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se Zdeňkem Brožkem k 30.09.2021

Určení výkonu funkce starosty jako uvolněného

Usnesení č. 159/3360/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit toto usnesení

Zastupitelstvo města Náchoda určuje, že člen Zastupitelstva města Náchoda pan Jan Birke bude s účinností od 16.11.2021  pro výkon funkce starosty uvolněn

Plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 159/3361/21 - rada města    s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 01.11.2021

Návrh na zřízení osadního výboru Branka

Usnesení č. 159/3362/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- zřídit v části města Branka osadní výbor s názvem Osadní výbor   Branka s tím, že počet členů osadního výboru je 5.

- zvolit předsedou Osadního výboru Branka pana  Zdeňka Gilla

Žádosti o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 159/3363/21 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 80 000 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní  umělecká škola, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákupu notebooků pro učitele

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 18 755 a převod   této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 1.Máje,  Náchod, 1.Máje 365. Finanční prostředky budou použity na opravu elektroinstalace, nákup spotřebičů a malování kuchyňky   ve školní družině

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 21 780 a převod   této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní  zařízení města Náchoda, Náchod, Pražská 178. Finanční  prostředky budou použity na nákup kombinovaného sporáku

- čerpání fondu investic ve výši 75 220 Kč pro Základní školu,   Náchod, Komenského 425 na nákup odsavače par včetně  osvětlení a montáže

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 159/3364/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání komise pro záměry města ze dne 13.10.2021

- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města ze dne

13.10.2021

- zápis z jednání komise výstavby a územního plánování ze dne

11.10.2021

Stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

Usnesení č. 159/3365/21 - rada města    s o u h l a s í se změnou č. 1 objednávky č. 919/2020 - termínu plnění na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) včetně podrobností a příloh pro výběr dodavatele a provedení stavby (PDPS) pro stavbu stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě pro zhotovitele Miloslav Kučera, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové 12, IČO 123 49 615

Spolkový dům v Náchodě - ČEZ Distribuce smlouva o přeložce

Usnesení č. 159/3366/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120076719 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v rámci  stavby spolkového domu v Náchodě

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice - NÁBYTEK" - vypsání výběrového řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 159/3367/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na   dodávky „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská  stanice - NÁBYTEK"

- výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny   pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a   pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

Usnesení č. 159/3368/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Přírodovědná a

technická učebna a chovatelská stanice - NÁBYTEK" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Petra Čimerová (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Eva Zákravská, Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná zapředpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Zimní stadion Náchod - základ pod sochu

Usnesení č. 159/3369/21 - rada města    s o u h l a s í s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro společnost DOMIVO Kladská 104, 547 01 Náchod IČO 03771351

Prodloužení již povolených vyhrazených parkování, reklamních stojanů „A", vystaveného zboží a předzahrádek, kterým končí současné povolení

Usnesení č. 159/3370/21 - rada města    s c h v a l u j e prodloužení již dříve povolených vyhrazených parkování, reklamních stojanů „A", vystaveného zboží a předzahrádek na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Žádost paní ******** o výjimku

Usnesení č. 159/3371/21 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z Pravidel pro udělování souhlasu s užíváním pozemků ve vlastnictví města Náchoda pro vyhrazené parkování na území města Náchoda - ve vnitrobloku ulic Zelená, Bílá a Růžová na SUN za čp. 1961, Náchod, dle bodu 13, pro paní ********, držitelku průkazu ZTP číslo ********.

Stacionář Cesta Náchod z.ú.- změna splatnosti úvěru

Usnesení č. 159/3372/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěr u č. SMF/3659/2021 ze dne 30.4.2021

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 159/3373/21 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.10.2021 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000,-- Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 159/3374/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.10.2021 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,-- Kč/kus dle návrhu

 

Parkovací karty - Parkoviště U Bílé růže

Usnesení č. 159/3375/21 - rada města    s c h v a l u j e - vydávání časově omezených parkovacích karet za podmínek   předloženého návrhu počínaje 1.1.2022

- změnu pravidel pro vystavování parkovacích karet pro obyvatele   bytových domů č.p. 98,99,100,1554,1555,1556 a 1558 takto: na   každou bytovou jednotku se vydají maximálně 2 parkovací karty,   z toho jedna zdarma a druhá za poplatek 1.650,- Kč

 

Pojmenování nové ulice

Usnesení č. 159/3376/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit rozšíření stávajícího pojmenování ulice „Bartoňova" o dosud nepojmenovanou komunikaci na p.p.č 1066/3 v k. ú. Náchod dle návrhu Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda z důvodu probíhající výstavby rodinných domů

Kniha textů paní Lydie Baštecké

Usnesení č. 159/3377/21 - rada města    s c h v a l u j e vydání publikace textů paní Lydie Baštecké v počtu 500 ks včetně zařazení položky ve výši 80 000 Kč vč. DPH do rozpočtu města na rok 2022

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 159/3378/21 - rada města    s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 54 a č. 55 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Souhlas se zapojením do projektu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se  speciálními vzdělávacími potřebami

Usnesení č. 159/3379/21 - rada města    s o u h l a s í se zapojením PO Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do dotačního programu „ Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" v předpokládané výši 90.000 Kč

Kulturní akce v Malých lázních pro rok 2022

Usnesení č. 159/3380/21 - rada města    s c h v a l u j e pořádání akcí v Malých lázních Běloves mimo č. 13 a 17 dle tabulky včetně zařazení položky ve výši 315 000 Kč vč. DPH do rozpočtu města na rok 2022

Uzavření nájemní smlouvy v DPS HARMONII

Usnesení č. 159/3381/21 - rada města    s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt v majetku města, s paní Helenou Kurovou, byt č. 21, Harmonie I. a s paní Janou Žalskou, byt č. 203, Harmonie II. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou s platností od 1.11.2021 do 31.1.2022, kauce na byt není stanovena

Plán zimní údržby 2021/2022

Usnesení č. 159/3382/21 - rada města    s c h v a l u j e plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2021-2022

Organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 159/3383/21 - rada města    s c h v a l u j e s účinností od 1.11.2021 organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění

Kulturní dědictví UNESCO 2022

Usnesení č. 159/3384/21 - rada města    n e s c h v a l u j e nabídku organizace Slovanská unie z. s. (IČO 48133396), zastoupené panem doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D. - předsedou spolku, na zapojení města Náchoda do projektu „Kulturní dědictví UNESCO 2022"

Přehled používání znaku města za roky 2020 a 2021

Usnesení č. 159/3385/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í užití znaku města Náchoda za roky 2020 a 2021

Dodávky elektrické energie a zemního plynu na další období

Usnesení č. 159/3386/21 - rada města    d o p o r u č u j e  vyčkat se zobchodováním dodávek energií na další období na rok 2022

Změna č. 3 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

Usnesení č. 159/3387/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vydání Změny č. 3 Územního plánu Náchod formou opatření  obecné povahy

Nákup parkovacího automatu, ul. Riegrova

Usnesení č. 159/3388/21 - rada města    s o u h l a s í s nákupem  parkovacího automatu na parkoviště v ulici Riegrova

 

Česko-polský mikroprojekt - Dohoda o partnerství - Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod

Usnesení č. 159/3389/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na mikroprojekt: Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod. Projekt se bude ucházet o podporu z Programu Interreg V-A

Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 159/3390/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o spolupráci na mikroprojekt: Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod s partnerskou obcí Kudowa-Zdrój. Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvímEuroregionu Glacensis

 

Bartoňova vila (SVČ Déčko) - oprava kamenného obkladu a oprava vstupního traktu

Usnesení č. 159/3391/21 - rada města    s o u h l a s í s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062 na opravu kamenného obkladu a opravu vstupního traktu z teraca 1. NP Bartoňovy vily (SVČ Déčko), čp. 243, Zámecká ul. v Náchodě

Zateplení budovy Pražská čp. 236

Usnesení č. 159/3392/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Lelka Jiřího, Studnice - Starkoč č.p. 11, 547 01 Náchod, IČO12939498

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 6) - zrušení.

Směrnice Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - schválení Usnesení č. 159/3393/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města zrušit vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 6)

Usnesení č. 159/3394/21 - rada města    s c h v a l u j e

směrnici Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností následující den po zrušení vnitřního předpisu města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Městský úřad - budova Němcové - bezpečnostní oddělení kanceláří přestupků

Usnesení č. 159/3395/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na provedení bezpečnostních příček v budově městského úřadu Němcové pro Zdeněk Ševců, Machov 146, 549 63 Machov IČO 45922918

Dodávka tepelného čerpadla, oprava topení a příprava užitkové vody v restauraci na koupališti

Usnesení č. 159/3396/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Zrušení funkčního místa, stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených v Městském úřadu Náchod dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Usnesení č. 159/3397/21 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení 1 funkčního místa terénního sociálního pracovníka zařazeného pod úsek kanceláře tajemníka ke dni 31. 12. 2021

Usnesení č. 159/3398/21 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 192, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce,  s účinností od 1. 1. 2022

Plot v ulici Odboje - dohoda o proplacení materiálu

Usnesení č. 159/3399/21 - rada města    s o u h l a s í s proplacením nákladů na materiál k výstavbě plotu ve výši 45.689,- Kč, pro paní *********, 547 01 Náchod

 

V Náchodě 26. října 2021Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta
Ing. Pavla    M a r š í k o v á
místostarostka