Dnes
Teplota: 24.7 °C

Souhrn usnesení z  39.  / 158. / schůze Rady města Náchoda konané 11. října 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 158/3329/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 1072/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3778/2021 s manželi **********

č. 4480/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

- služebnosti č. SMF/3768/2021 se společností Internet2 s.r.o.

č. 9787/2021 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3773/2021 s paní **********

č. 11067/2021 - vyvěšení záměru výpůjčky na pozemkovou parcelu č. 129/1 o výměře 310 m2

č. 120/2021 - záměr prodeje pozemků p.č. 298/6 (zahrada) o

výměře 805 m2 a st.p.č. 204 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení

(přečerpávací stanice bez technického vybavení) v k.ú. Babí u Náchoda a vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou.

Usnesení č. 158/3330/21 - rada města    o d r o č u j e

č. 187/2021

Usnesení č. 158/3331/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 188/2021 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 13 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě dle předloženého textu Výběrového řízení na obsazení nájemního bytu

č. 189/2021 - Domovní řád pro nájemce bytů v domech č.p. 1810, 1819 v ulici Rybářská v Náchodě dle předloženého návrhu a

u k l á d á

Správě budov a odboru IRM nalézt vhodné řešení pro zřízení nabíjecích míst pro nájemce bytů v č.p. 1810 a 1819

Převod nákladního automobilu Renault Trafic 1.6 DCI z odboru správního na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu pro využití PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 158/3332/21 - rada města    s c h v a l u j e

výpůjčku - převod nákladního automobilu Renault Trafic 1.6 DCI 7H89616 z kapitoly 19 - odbor správní Městského úřadu Náchod na kapitolu 16 odbor kultury, sportu a cestovního ruchu - pro využití PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves a zároveň ukončuje smlouvu o výpůjčce vozidla PIAGGIO PORTER 3H4 2733

 

Lesy města Náchoda - rekonstrukce lesní cesty - Vápenka

Usnesení č. 158/3333/21 - rada města    s c h v a l u j e

rekonstrukci lesní cesty v lesním celku Vápenka a podání žádosti o dotaci z PRV SZIF na tuto akci

 

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektového záměru „Parents united"

Usnesení č. 158/3334/21 - rada města    s c h v a l u j e

projektový záměr Střediska volného času Déčko, Náchod,

Zámecká 243 „Parents united" ve výši 7.700 EUR bez spoluúčasti zřizovatele

Žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 158/3335/21 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě VI. B Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 z 30 na 34 žáků

Návrh na úpravu platu ředitele Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 158/3336/21 - rada města    s t a n o v u j e

plat ředitele Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 k

01.11.2021 v navrhované výši

Souhlas se zapojením do projektu Šablony III

Usnesení č. 158/3337/21 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola T. G. Masaryka Náchod,

Bartoňova 1005 do projektu „Šablony III - ZŠ Bartoňova 1005"

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitele Základní školy, Náchod, 1. Máje

Usnesení č. 158/3338/21 - rada města    s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitele Základní školy,Náchod, 1. Máje 365 Mgr. Libora Zeleného - odborné vedení projektu „Šablony III"

MěSSS Marie - snížení dotace na žádost

Usnesení č. 158/3339/21 - rada města    s c h v a l u j e

na základě přenesení pravomoci (usnesením z jednání ZM z 20.9.2021) dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Dětské dopravní hřiště - odstranění dočasného sjezdu

Usnesení č. 158/3340/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na

odstranění dočasného sjezdu na dopravní hřiště pro zhotovitele Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Oprava chodníku v ulici Družstevní

Usnesení č. 158/3341/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje rozšíření objednávky na

provedení opravy chodníku v ulici Družstevní pro společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO 27476162

Změna objednávky na stavební úpravy budovy ZŠ Komenského - Českoskalická

Usnesení č. 158/3342/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí se změnou objednávky 371/2021 pro pana Milana Hejzlara Kramolna 69, 547 01 Náchod IČO 63592592

Pumptrack Náchod - dodatek č.1  ke SOD

Usnesení č. 158/3343/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/614/21 s názvem „Pumptrack Náchod", ve kterém bude upravena cena za zhotovení díla

Dopravní hřiště - oplocení, zpevněné plochy a venkovní mobiliář

Usnesení č. 158/3344/21 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčním změnovým listem č.1 a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo IRM/633/2021 na akci dopravní hřiště - oplocení, zpevněné plochy a venkovní mobiliář se zhotovitelem SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO 27476162

Vyhrazené parkování - žádost o výjimku pro ZTP

Usnesení č. 158/3345/21 - rada města    s c h v a l u j e

- výjimku pro pana ********** dle návrhu

- výjimku pro pana **********  dle návrhu

 

Změna svislého dopravního značení v ulicích  U Zastávky, Za Tratí, Pod Homolkou

Usnesení č. 158/3346/21 - rada města    s o u h l a s í

se změnou dodatkových tabulí a to ve znění: „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU" a pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství k projednání změny s Policií ČR, dopravním inspektorátem Náchod

 

Doplnění nového a zvýraznění stávajícího dopravního značení v ul. Pod Lipím v Náchodě

Usnesení č. 158/3347/21 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení v ul. Pod Lipím v Náchodě a pověřuje odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu na této místní komunikaci.

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 158/3348/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 49 až č.53 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 158/3349/21 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

 

Smlouva o poradenství Deloitte (DPH Lázně Priessnitz)_Přistoupení

Usnesení č. 158/3350/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dohody o přistoupení ke smlouvě uzavřené dne 22.9.2021 v rozsahu předloženého návrhu za podmínky, že bude ukončena smlouva o poskytování poradenských služeb ze dne 28.7.2021

 

Architektonická soutěž  TEPNA - JŘBU - vyhodnocení

Usnesení č. 158/3351/21 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým výsledkem JŘBU, v návaznosti na plnění smlouvy o dílo IRM/569/2019 na  zajištění architektonické soutěže lokalita TEPNA, jejímž vítězem je Piotr Person, IČO 389889756, se sídlem Ul. Radna 1/7 m. 34, 00-341 Warszawa, Polsko

 

Usnesení č. 158/3352/21 - rada města    p o v ě ř u j e

starostu pana Jana Birke podpisem smlouvy s výše uvedeným vítězným dodavatelem

 

V Náchodě 12. října 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta