Dnes
Teplota: 24.3 °C

Souhrn usnesení z  38.  / 157. / schůze Rady města Náchoda konané 27. září 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 157/3284/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2234 - uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu výměníkových stanic č. 11111/20003 se společností innogy Energo, s.r.o. v rozsahu předloženého návrhu dodatku

č. 3274 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2148/2012 k 30.9.2021

č. 12831/2018 - Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMF/3238/2018 k 30.9.2021

č. 5350/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3762/2021 s panem Ing. Pavlem Adámkem

č. 10754/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3782/2021 se společností FATO real s.r.o., člen holdingu FATO

č. 11222/2021 - zveřejnění záměru na výpůjčku stavební parcely č. 338/1 v katastrálním území Náchod

č. 3749 - možnost uzavření smlouvy o podnájmu  s tím, že nájemce nesmí požadovat po podnájemci vyšší úhrady, než sám platí ze smlouvy o nájmu

Usnesení č. 157/3285/21 - rada města    o d r o č u j e č. 9787/2021, 11278/2021

Usnesení č. 157/3286/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 8939/2021 - se zřízením sídla spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže na adrese č.p. 1759 v ulici Pražská, 54701 Náchod

Usnesení č. 157/3287/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 167/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se ************, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2021 do 31.10.2021

č. 168/2021 - uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.10.2021 do 31.10.2021

č. 169/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,   uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.10.2021 do 31.10.2021

č. 170/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se ************, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2021 do 31.10.2021

č. 171/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 3 s ************, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2021 do 31.12.2021

č. 172/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2021 do 31.10.2021

č. 173/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíce od 01.10.2021 do 31.12.2021

č. 175/2021 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2021 do 31.12.2021

č. 176/2021 - ukončení nájmu bytu č. 7 v ulici Borská č.p. 293 v Náchodě dohodou k 30.09.2021

č. 177/2021 - ukončení nájmu bytu č. 13 v ulici Borská č.p. 293 v Náchodě dohodou k 30.09.2021 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě s ************od 01.10.2021 do 31.12.2021, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota 12.000,- Kč splatná jednorázově před předáním bytu

č. 178/2021 - ukončení nájmu bytu č. 215 v ulici Rybářská č.p. 1819 v Náchodě dohodou k 30.09.2021 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 219 v č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě s ************ od 01.10.2021 do 31.12.2021, nájemné je Kč 40,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota se nepožaduje /standardní pro domy Harmonie/

č. 180/2021 - žádost o odpuštění nájmu bytu č. 1 v ulici Zámecká č.p. 242 v Náchodě za měsíc září 2021 ve výši 7.184,- Kč

č. 181/2021 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ulici Bartoňova č.p. 276 v Náchodě k 31.10.2021

č. 183/2021 - uzavření Smlouvy o výpůjčce SMF/3776/2021 v   předloženém znění

č. 184/2021 - ukončení Nájemní smlouvy č. SMF/1944/11 k 30.11.2021

č. 185/2021 - záměr pronájmu prostoru č. 200 - číslo LV 8203 od 01.12.2021, který je součástí budovy s číslem popisným 929 a 930 v ulici Němcové v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 1144 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Náchod, obec Náchod - číslo LV 8202 a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostoru  č. 200 - číslo LV 8203 od 01.12.2021, který je součástí budovy s číslem popisným 929 a 930 v ulici Němcové v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 1144 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Náchod, obec Náchod - číslo LV 8202

č. 186/2021 - pořízení a výměnu zařizovacích předmětů dle předloženého seznamu

Usnesení č. 157/3288/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 174/2021 -  usnesení č. 153/3208/21 z 27.08.2021 v části ukončení Smlouvy o ubytování na  místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************ k 31.08.2021 a

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se nájemnici obnovuje nájem místnosti č. 7 až do 31.10.2021 v rámci tzv. 2. šance

 

 

Usnesení č. 157/3289/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 179/2021 - usnesení č. 134/2807/21 ze schůze ze dne 19.04.2021 ve věci užívání bytu č. 5   v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě jako záložního bytu pro nájemníky právě opravovaného bytu v domě, s tím, že náklady za elektřinu a vodné v bytě č. 5 po dobu využívání bytu jako záložního, bude hradit pronajímatel a

s c h v a l u j e

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 391 v ulici Běloveská   v Náchodě s ************ od 01.10.2021 do 31.12.2021, nájemné   je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota 7.500,- Kč splatná   jednorázově před předáním bytu

- ukončení nájmu bytu č. 9 v ulici Dvořákova č.p. 1346 v Náchodě   s panem ************ dohodou  k 30.09.2021 a

u k l á d á

odboru SMF zadat vypracování znaleckého posudku a následně vypsat výběrové řízení na prodej bytu obálkovou metodou

 

Usnesení č. 157/3290/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 182/2021 - usnesení č. 141/3020/21 ze dne 14.06.2021 ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č.  4    v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě k 30.09.2021 a

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 391 v ul. Běloveská v Náchodě, kterým se nájem obnoví a prodlouží v rámci 2.šance do 31.10.2021.

 

Smlouva o dílo - Územní studie lokality - Zastavitelná plocha Z23/n   Územního plánu Náchod

Usnesení č. 157/3291/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracování „Územní studie lokality -

Zastavitelná plocha Z23/n Územního plánu Náchod" se

zhotovitelem Atelierem architektury a urbanismu, s.r.o., Lipky č.p. 1283, 549 41 Červený Kostelec

 

Smlouva  o  poskytnutí  podpory  ze  SFŽP ČR  -  projekt  „Akční plán - PROGRAM zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod"

Usnesení č. 157/3292/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č. 1210200004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Akční plán - PROGRAM zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod"

 

Program zlepšování kvality ovzduší - finanční podpora provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů

Usnesení č. 157/3293/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města neposkytovat finanční podporu provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce. Poskytování dotací je plně v kompetenci Královéhradeckého kraje

Finanční dar pro spolek NAŠE ODPADKY, z.s.

Usnesení č. 157/3294/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 157/3295/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise konané 8. 9. 2021

Déčko - ukončení aplikace režimu de minimis na poskytované příspěvky města

Usnesení č. 157/3296/21 - rada města    b e r e    n a     v ě d o m í

ukončení aplikace podmínek de minimis na příspěvkovou organizaci Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2021-100-000519 mezi VAK Náchod a městem Náchod

Usnesení č. 157/3297/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy číslo SML-2021-100-000519 mezi VAK Náchod a městem Náchod pro odběrné místo na adrese Dobrošov čp. 64 s tím, že náklady za odběr vody budou přefakturovávány na nájemce bytu č. 1.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN) mezi ČEZ Distribuce a městem Náchod

Usnesení č. 157/3298/21 - rada města    s c h v a l u j e

- uzavření předkládané Smlouvy o připojení odběrného

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN), číslo 21_SOP_02_4121842365, pro odběrné místo na adrese Hurdálkova čp. 371, 547 01 Náchod;

- úhradu podílu na nákladech ve výši 9.000,-Kč

Ukončení členství v sociální komisi

Usnesení č. 157/3299/21 - rada města    o d v o l á v á

paní Juditu Koubkovou ze sociální komise na vlastní žádost k 30.09.2021

Rozšíření veřejného osvětlení za domem s čp. 1102 až 1125 na Plhově

Usnesení č. 157/3300/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozšíření VO i k zadním vchodům domu s čp. 1102 až 1125, ul. Příkopy, Plhov - Náchod, za cenu ve výši 139.113,46Kč včetně DPH 21%. Rozšíření VO zajistí firma TELKABEL CR, s.r.o., ul. Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČO 252 89 675, za výše uvedenou cenu

Rozšíření veřejného osvětlení v parku tzv. u Sklenářů

Usnesení č. 157/3301/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozšíření VO do parku tzv. u Sklenářů za cenu ve výši 47.817,39Kč včetně DPH 21%. Rozšíření VO zajistí firma TELKABEL CR, s.r.o., ul. Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČO 252 89 675, za výše uvedenou cenu

Pivobraní v roce 2022

Usnesení č. 157/3302/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Souhlas se zapojením do projektu Šablony III

Usnesení č. 157/3303/21 - rada města    s o u h l a s í

- se zapojením PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 do   dotačního projektu „Pomoc - podpora - řešení" (Šablony III)   v předpokládané výši 1.319.076 Kč

- se zapojením PO Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55 do    dotačního projektu „Zkvalitnění výuky na ZŠ Pavlišovská -    Šablony III" v předpokládané výši 286.380 Kč

Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 157/3304/21 - rada města    s c h v a l u j e

na školní rok 2021/2022 výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě v Základní škole, Náchod, Pavlišovská 55

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod  za leden - červen 2021

Usnesení č. 157/3305/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za leden - červen 2021

Výročí 80 let od transportu náchodského židovského obyvatelstva

Usnesení č. 157/3306/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla na akci 1. ples  zdravotníků

Usnesení č. 157/3307/21 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 23 000 Kč vč. DPH na akci 1. ples zdravotníků, pořádané organizací Nemocnice Náchod a.s. (IČO 26000202), zastoupené panem RNDr. Bc. Janem Machem - předsedou správní rady, dne 13. 11. 2021

 

Spolkový dům - vybavení expozic J. Škvoreckého J. Letzela

Usnesení č. 157/3308/21 - rada města    s c h v a l u j e

vybavení expozic Josefa Škvoreckého a Jana Letzela a p o v ě ř u j e odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zařazením položky ve výši 456 000 Kč vč. DPH do rozpočtu města na rok 2022

Kniha textů paní Lydie Baštecké

Usnesení č. 157/3309/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Kulturní akce v Malých lázních pro rok 2022

Usnesení č. 157/3310/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/165/2021

Usnesení č. 157/3311/21 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -podpora de minimis č. SMF/165/2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/1/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 157/3312/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/1/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Park u soudu - doplnění umělé vodící linie pro nevidomé

Usnesení č. 157/3313/21 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky na provedení umělé vodící linie v parku u soudu v Náchodě, pro společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO 274 76 162

Memorandum o partnerství a spolupráci s Královéhradeckým krajem v oblasti lázeňství

Usnesení č. 157/3314/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením memoranda o partnerství a spolupráci s Královéhradeckým krajem týkajícím se obnovy, rozvoje a podpory lázeňství a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění memoranda

Stavební úpravy ulice Purkyňova Náchod, rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení č. 157/3315/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vydání rozhodnutí a schvaluje podmínky a ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod, který je realizován za přispění prostředků státního

rozpočtu ČR z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy místních komunikací

Spolkový dům v Náchodě - administrace výběrového řízení - prodloužení termínu

Usnesení č. 157/3316/21 - rada města    s c h v a l u j e

změnu č.1 objednávky na zajištění kompletní administrace zadávacího řízení akce  spolkový dům v Náchodě, pro dodavatele Ing. Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice, IČO74836994

Žádosti o vyhrazené parkování pro vlastníka ZTP průkazu na výjimku

Usnesení č. 157/3317/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 157/3318/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 47 a č. 48 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Otevření skateparku

Usnesení č. 157/3319/21 - rada města    s c h v a l u j e zajištění otevření nového skateparku u Atletického stadionu

Hamra dne 9. 10. 2021 firmou MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o. (IČ 26177358), zastoupené panem Radomírem Teichmannem - jednatelem včetně rozpočtového opatření z položky 16-2310-641-5169 (Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves) do položky 16-3319-653-5169 (Jednorázové kulturní akce)

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 157/3320/21 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Dětské dopravní hřiště v Náchodě - provozní budova  - dodatek č.4

Usnesení č. 157/3321/21 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčním změnovým listem č.8 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 (včetně doplněného EZL č.8) ke smlouvě o dílo IRM/596/2020 na akci „Dětské dopravní hřiště Náchod - provozní budova" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Přístupové schodiště  MŠ U Kočovny

Usnesení č. 157/3322/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na přístupové schodiště MŠ U Kočovny pro společnost SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO 27476162

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Usnesení č. 157/3323/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, část 1. nábytek", protože ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku

Usnesení č. 157/3324/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, část 2. Vybavení" se společností Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26843935, s nabídkovou cenou 134.867,81 Kč vč. DPH. Na uvedenou část veřejné zakázky byla předložena jedna nabídka.

Usnesení č. 157/3325/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, Část 3. IT" se společností Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26843935, s nabídkovou cenou 154.480,70 Kč vč. DPH. Na uvedenou část veřejné zakázky byla předložena jedna nabídka.

Veřejná zakázka na stavební práce  stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě

Usnesení č. 157/3326/21 - rada města   v y l u č u j e

účastníka Silnice Svoboda a.s., se sídlem Jetřichov 164, 549 81 Jetřichov, IČO 0548187 v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě" dle § 122 odst. 7 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Usnesení č. 157/3327/21 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení zadávacího řízení dle 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zápisy z výborů

Usnesení č. 157/3328/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.9.2021

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.8.2021

 

V Náchodě 29. září 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta