Dnes
Teplota: 20.9 °C

Souhrn usnesení z  36.  / 155. / schůzi Rady města Náchoda  6. září  2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 155/3227/21 - rada města    z a m í t á

č. 159/2021 - žádost p. **********   o nájem místnosti v městské ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchod č. 10032/2021 - žádost paní ********** na pronájem pozemkové parcely č. 44/9 v katastrálním území Dobrošov

 

Usnesení č. 155/3228/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 160/2021 - část usnesení  148/3154/21 z 29.07.2021 ve věci předpisu jistoty ve výši 17.000,- Kč ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě a s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým bude předpis jistoty zrušen

 

Usnesení č. 155/3229/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

č. 161/2021 - uvolnění jistoty panu Ježkovi, která se vztahuje k bytu č. 4 v č.p. 270 v ulici Bílkova  v Náchodě

 

Usnesení č. 155/3230/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 162/2021 -  pořízení a výměnu zařizovacích předmětů dle předloženého seznamu č. 164/2021 - záměr pronájmu prostoru - číslo LV 10001, který je součástí budovy s číslem popisným 1 v ulici Českoskalická v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 11/1 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Staré Město nad Metují, obec Náchod

- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostoru - číslo LV 10001, který je součástí budovy s číslem popisným 1 v ulici Českoskalická v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 11/1 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Staré Město nad Metují, obec Náchod

- vypsání výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě (restaurace U Stříbrného potoka)

č. 166/2021 - záměr vypůjčení prostoru č. 500 - číslo LV 8619, který je součástí budovy s číslem popisným 731 v ulici Krámská v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 107 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Náchod, obec Náchod - číslo LV 8618

- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru vypůjčení prostoru  č. 500 - číslo LV 8619, který je součástí budovy s číslem popisným 731 v ulici Krámská v Náchodě, stavba stojí na pozemku p.č. st. č. 107 /zastavená plocha a nádvoří/, vše v katastrálním území Náchod, obec Náchod - číslo LV 8618

č. 6545/2021 - umístění nabíjecích stanic pro auta s alternativním pohonem v lokalitách na parkovišti za radnicí, v ulici Palachova a v ulici Za Teplárnou.

- rezervaci 2 parkovacích míst pro 1 nabíjecí stanici a roční nájemné ve výši 43.800,- Kč/rok + DPH

č. 8939/2021 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3758/2021 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod

č. 9675/2021 - záměr umístit samoobslužný prací kiosek v lokalitě Za Teplárnou  a zároveň ukládá odboru SMF s BS vyjednat podmínky nájemní smlouvy

č. 10040/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3757/2021 se společností Primátor a.s.

č. 10754/2021 - pronájem pozemku za cenu 20,- Kč/m2 /rok po té, co bude záměr řádně vyvěšen

č. 9757/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3763/2021 se Stacionářem Cesta v předloženém znění, tedy včetně ukončení a nahrazení dosud trvající výpůjčky dle smlouvy č. SMF/2134/2012 ze dne 29.08.2012

č. 10357/2021 - vyvěšení záměru a výzvy pro podání nabídek na pronájem nebytových prostor v areálu Dětského dopravního hřiště v Bělovsi a ustanovuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek, s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Usnesení č. 155/3231/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 163/2021 - opravu výtahu v domě č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě za cenu předložené nabídky č. 165/2021 - ukončení Smlouvy o výpůjčce č. SMF/3512/2020 vrácením prostoru k 30.09.2021  č. 4177/2021 - rekapitulaci transakce prodeje st.p.č. 1266 se stavbou č.p. 897 a pozemku č. 1070/1 a dále informace k průběhu a ukončení nájmu prostor č.p. 897 se Stacionářem Cesta Náchod z.ú. a změně způsobu užívání prostor č. p. 3 ul. Vítkova Stacionářem Cesta Náchod z.ú. (nájem namísto výpůjčky)

 

Usnesení č. 155/3232/21 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 146/3106/21 v části týkající se výše nájmu a s o u h l a s í se snížením nájemného  na městské ubytovně na adrese Náchod, Běloveská 2013 na byt č.9 dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 155/3233/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit : č. 9869/1/2021 - koupi, č. 9869/2021 - prodej, č. 10139/2021 - prodej, č. 2371/2020 - bezúplatný převod, č.10598/2021 - směnnou smlouvu, č. 10188/2021 - prodej, č.10216/2021 - zamítnout prodej, č. 9889/2021 - prodej, č. 9865/2021 - prodej, č. 9895/2021 - zamítnout prodej, č. 294/2021 - prodej,  č. 9836/2021 - prodej, č. 9824/2021 - prodej b.j., č. 10425/2021 - zamítnout prodej, č. 9297/2018 - prodej, č. 10451/2021 - prodej,č. 10697/2021 - bezúplatný převod, č. 6332/2021 - revokovat usnesení, č. 6332/1/2021 - bezúplatný převod, č. 413/2021 - prodej

 

Slavnostní otevření dopravního hřiště

Usnesení č. 155/3234/21 - rada města    s c h v a l u j e

konání akce Slavnostní otevření dopravního hřiště v Náchodě dne 3.10.2021 včetně úhrady nákladů na konání akce ve výši 37 000Kč z kapitoly 16-Kultura, položky 2310-641-5171 Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, opravy a údržba

 

Žádost o dotaci a spolupráci Nadace Jiráskova gymnázia

Usnesení č. 155/3235/21 - rada města    s c h v a l u j e

podporu akce 125. výročí založení Jiráskova gymnázia ve formě dotace ve výši 20 000 Kč pro organizaci Nadace Jiráskovagymnázia (IČ 44500548), zastoupené panem Miloslavem Javůrkem - předsedou správní rady nadace a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zařazením položky „Dotace Nadace JG" ve výši 20 000 Kč a položky „Výročí založení JG" ve výši 16 000 Kč do rozpočtu města na rok 2022

 

Nabídka Fotoklubu Náchod na vydání publikace Ing. Arch. František Kulhánek - Náchodský Gočár

Usnesení č. 155/3236/21 - rada města    s c h v a l u j e

záměr na vydání publikace ,,Ing. Arch. František Kulhánek - Náchodský Gočár, Náchod pohledem městského architekta" ve spolupráci s Fotoklubem Náchod (IČ 26680041), zastoupeným Petrem Šulcem - předsedou a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zahrnutím položky ve výši 161 000 Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2022

 

Vydání knihy „Židovská náboženská obec v Náchodě"

Usnesení č. 155/3237/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

nabídku pana **********, Náchod, na vydání knihy s názvem „Židovská náboženská obec v Náchodě"

 

Žádosti o dotaci BK Bizoni Náchod a TJ Delfín Náchod

Usnesení č. 155/3238/21 - rada města   s c h v a l u j e

- dotaci pro organizaci BK Bizoni Náchod (IČ 01860186),zastoupenou panem Pavlem Prouzou, předsedou, ve výši 15 000,-Kč na celoroční činnost mládeže na rok 2021

- dotaci pro organizaci TJ Delfín Náchod (IČ 00527998), zastoupenou panem Mgr. Martinem Cögerem, předsedou, ve výši 25 000,- Kč na celoroční činnost mládeže na rok 2021

s tím, že od r. 2022 nebudou akceptovány pozdě podané žádosti o dotaci

 

Žádost o dotaci Vendula Frintová

Usnesení č. 155/3239/21 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro Vendulu Frintovou (IČO 86674587), ve výši 20 000,- Kč na uhrazení části nákladů na tréninkovou činnost a dopravu na sérii závodů mistrovství světa

 

Rozpočtové opatření - svoz odpadu

Usnesení č. 155/3240/21 - rada města    s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření

 

Piktogramy na cyklopruzích v ul. Pražská a Českoskalická

Usnesení č. 155/3241/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace k realizaci vodorovného dopravního značení č. V 20 (Piktogramový koridor pro cyklisty) na cyklopruzích v ul. Pražská a Českoskalická a u k l á d á  odboru dopravy a silničního hospodářství zařazení této položky do návrhu rozpočtu na rok 2022 a zajištění realizace

 

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 155/3242/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké komise ze dne 5.8.2021

 

DSO Kladská stezka - vystoupení města Náchoda

Usnesení č. 155/3243/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

souhlasit s ukončením členství města Náchoda v Dobrovolném svazku obcí Kladská stezka k 31.12.2021

 

Územní studie lokality - zastavitelná plocha Z23/n Územního plánu Náchod

Usnesení č. 155/3244/21 - rada města    s o u h l a s í se zněním „Zadání Územní studie lokality - zastavitelná plocha Z23/n Územního plánu Náchod"

 

Akcie VAK - uzavření nové smlouvy o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry u KB, a.s.

Usnesení č. 155/3245/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku Komerční banky, a.s., uzavření nové smlouvy o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s Komerční bankou, a.s. v rozsahu znění předloženého návrhu smlouvy aukončení smlouvy o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry aktuálně platné

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 155/3246/21-rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda   č. SMF/137/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -   podpora de minimis č. SMF/138/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/150/2021 až SMF/160/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/161/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/139/2021 až SMF/149/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/163/2021   a SMF/164/2021

 

Usnesení č. 155/3247/21 - rada města    s c h v a l u j e

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda  č. SMF/162/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -   podpora de minimis č. SMF/135/2021

 

Přijetí daru - umělecké dílo

Usnesení č. 155/3248/21 - rada města    p ř i j í m á

umělecké dílo - obraz od pana starosty Jana Birke a ukládáodboru SMF uzavřít darovací smlouvu a obraz zařadit do majetku města za 1,- Kč

 

FOODFESTIVAL 2022

Usnesení č. 155/3249/21 - rada města    s o u h l a s í

- s bezplatným zapůjčením Masarykova náměstí v Náchodě za   účelem konání akce FOODFESTIVAL Náchod 2022 v termínu  28. 05. 2022,

- s bezplatným zapůjčením části prostor přízemí náchodské   radnice na Masarykově náměstí dne 28. 05. 2022 při akci   FOODFESTIVAL pro vytvoření nutného zázemí pro účinkující,

- s uzavírkou Masarykova náměstí a s ním souvisejícím dopravním   omezením v rozsahu:

- omezení parkování na náměstí od 27. 05. 2022 od 14:00 hodin     do 29. 05. 2022 do 12:00 hodin,

- omezení vjezdu na náměstí od 27. 05. 2022 od 14:00 hodin do  29. 05. 2022 do 12:00 hodin,

- omezení vjezdu na náměstí pro zásobování a Českou poštu od   28. 05. 2022 od 06:00 hodin do 28. 05. 2022 do 23:00 hodin.

- po celou dobu konání FOODFESTIVALU budou zpřístupněna   otevřená restaurační zařízení,

- omezení dopravy si zajistí žadatel ve spolupráci s Dopravním   značením Náchod s.r.o.

- se součinností s Technickými službami Náchod (např. přistavení   kontejnerů, zapůjčení odpadkových košů) na náklady pořadatele;

- s bezplatnou výpůjčkou ploch pro umístění reklamních poutačů   (desek) na FOODFESTIVAL formátu A1 na sloupy veřejného   osvětlení od 25. 04. 2022 do 30. 05. 2022 v max. počtu 50ks.

- za podmínky, že organizátoři věnují minimálně částku 10 000,-  Kč Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda

 

Inventarizace majetku a závazků  v roce 2021

Usnesení č. 155/3250/21 - rada města    s c h v a l u j e

zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2021v rozsahu přiložených dokumentů Jmenování ústředníin ventarizační komise, Jmenování dílčích inventarizačních komisí, Plán inventur (vč. seznamu inventurních soupisů), Pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací  a   u k l á d á   pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

 

Žádosti o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě

Usnesení č. 155/3251/21 - rada města    s c h v a l u j e

- výjimku z počtu dětí ve 3. třídě Mateřské školy, Náchod, Vítkova   304  z 20 na 22 dětí

- výjimku z nejvyššího počtu žáků v IX. B Základní školy T. G.   Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 z 30 na 32 žáků

 

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti

Usnesení č. 155/3252/21 - rada města    s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 Mgr. Michaely Trejtnarové - vedení a administrace projektu „Šablony III. pro MŠ Havlíčkova, Náchod"

 

Ředitelské volno ZŠ a ZUŠ zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 155/3253/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vyhlášení ředitelského volna základních škol a základní umělecké školy na den 27.09.2021

 

Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací od 01.09.2021

Usnesení č. 155/3254/21 - rada města    s t a n o v u j e

platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.09.2021v navrhované výši

 

Souhlasy s realizací projektového záměru

Usnesení č. 155/3255/21 - rada města    s o u h l a s í

- s realizací projektového záměru „Modernizace multimediální   učebny - Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55" v rámci výzvy   „MAS Stolové hory - IROP - Vzdělávací infrastruktura"

- s realizací projektového záměru „ZŠ T. G. Masaryka Náchod,   Bartoňova 1005 - Modernizace multimediální učebny" v rámci   výzvy „MAS Stolové hory - IROP - Vzdělávací infrastruktura"

- se zapojením Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 do   projektu „Šablony pro ZŠ III" v celkové výši 853 308 Kč

 

Spolupráce Základní školy T. G. Masaryka, Bartoňova 1005 a města Náchod na projektu „Škola plná pohybu - hýbej se s námi, Náchode"

Usnesení č. 155/3256/21 - rada města    s o u h l a s í

- se spoluprací Základní školy T. G. Masaryka, Bartoňova 1005   a města Náchod na projektu „Škola plná pohybu - hýbej se   s námi, Náchode"

 

SVČ Déčko - stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP

Usnesení č. 155/3257/21 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení změny č.1 objednávky č. 342/2021 ze dne 2.6.2021 pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062 na změnu ceny stavebních úprav hygienického zázemí v 1. NP budovy SVČ Déčko, čp. 243,Zámecká ul. v Náchodě

 

Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras- schválení změnových listů č. 7 - 13 a uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo

Usnesení č.155/3258/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í změnové listy č. 7 - 13 a

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/597/2020 na stavbu „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062, dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění.

 

Výměna osvětlení v budově ZŠ Komenského

Usnesení č. 155/3259/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685

 

Výměna rozvaděče na Jiráskově koupališti v Náchodě

Usnesení č. 155/3260/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro společnost ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod IČO 60930888

 

Uzavření Smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání - projektová dokumentace „Zámecký kopec - srdce města Náchoda"

Usnesení č. 155/3261/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření Smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání týkající se projektové dokumentace s názvem „Zámecký kopec - srdce města Náchoda" Národnímu památkovému ústavu, sesídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha - Malá Strana, včetně prominutí smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý den prodlení, počínaje dnem 1.1.2021. RM doporučuje ZM pověřit městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění Smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání

 

ZŠ 1. Máje - oprava vstupní haly II. NP

Usnesení č. 155/3262/21 - rada města    s c h v a l u j e vystavení objednávky na akci ZŠ 1. Máje - oprava vstupní haly II. NP pro zhotovitele Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČO 63592592

 

Nové vstupní dveře do promítací kabiny kina Vesmír

Usnesení č. 155/3263/21 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO 03771351

 

Oprava dorozumívacího zařízení v MěSSS MARIE

Usnesení č. 155/3264/21 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Jiřího Nešněru, Nerudova 1310, 549 41 Červený Kostelec IČO 40132391

 

Změna zhotovitele - vymalování kaple na Pavlišově

Usnesení č. 155/3265/21 - rada města    s c h v a l u j e změnu zhotovitele a souhlasí se změnou objednávky č. 151/2021

 

Usnesení č. 155/3266/21 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 191 746,25 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 ve dvou částech, 121.756,25 Kč okamžitě, částku 69.990,-Kč až v listopadu či prosinci 2021, a to na základě žádosti ředitelky ZŠ. Finanční prostředky budou použity na zastínění učebny fyziky, skladu chemie a tvorbu nových internetových stránek školy

 

Znalecký posudek k nemovitosti č. p. 86 v ul. Na Václaváku

Usnesení č. 155/3267/21 - rada města   u k l á d á

odboru SMF zadat oponentní znalecký posudek u Ing.Chalupského

 

Ohraničení parkoviště na pozemku p. č. 2317/1 a 2317/2 v k. ú. Náchod  (za objektem SKÁLA)

Usnesení č. 155/3268/21 - rada města    s o u h l a s í

s ohraničením parkoviště na pozemku p. č. 2317/1 a 2317/2 na náklady města Náchoda 13 kusy litinových sloupků spojených řetězem. Ohraničení zajistí TS Náchod

 

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 155/3269/21 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 1.9.2021 vyřazení

dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000Kč/kus dle návrhu

 

Usnesení č. 155/3270/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 1.9.2021

- vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000   Kč/kus dle návrhu

- odepsání pojistných událostí

- odepsání nerealizovaných projektových dokumentací

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 155/3271/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 46 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Rozpis rozpočtu 2022

Usnesení č. 155/3272/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpis rozpočtu na rok 2022 a

u k l á d á

jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2022 nejdéle do 1.10.2021

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY"

Usnesení č. 155/3273/21 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku zadanou v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění „2 BYTOVÉ DOMY-SUN NÁCHOD,KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem : Alprim CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 5497, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28811470, nabídková cena 7 330 971,61,- Kč bez DPH

 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Usnesení č. 155/3274/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022

 

Evropský týden mobility v Náchodě 16. 9. 2021 - předpokládané náklady (neuskutečněné tržby) MHD

Usnesení č. 155/3275/21 - rada města    s o u h l a s í s výší nákladů (neuskutečněných tržeb) ve výši cca 16.500,- Kč v rámci konání Evropského týdne mobility ve dnech 16.-22.9. 2021

 

Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - Záměr instalace nového plynového parního kotle K10

Usnesení č. 155/3276/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

záměr instalovat nový plynový parní kotel včetně podílu města Náchod na investici a doporučuje zastupitelstvu města

- schválit záměr investice pořízení nového plynového parního kotle, na kterém se město Náchod bude finančně podílet v poměru podílu Města Náchod v innogy Energetika Plhov - Náchod s.r.o. ;

- zmocnit starostu pana Jana Birke k zastupování Města Náchod na valné hromadě innogy Energetika, která bude svolaná za účelem projednání a rozhodnutí o záměru investice do K10 a hlasovat tam v rozsahu schválení tohoto návrhu;

- schválit variantu a) pro tvorbu ceny tepla;

- uložit vedení města Náchod připravit příslušné smluvní  dokumenty

 

V Náchodě 7. září 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta