Dnes
Teplota: 12.4 °C

Souhrn usnesení z 32.  / 151. / schůze Rady města Náchoda konané 16. srpna 2021

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 S - zrušení, vypsání veřejné zakázky

Usnesení č. 151/3187/21 - rada města    s c h v a l u j e

- zrušení zadávací řízení dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2019 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek.

- opětovné vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na  stavební práce „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD,  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" zadávané ve  zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro  zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje  městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Usnesení č. 151/3188/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Marek Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

TS Náchod s.r.o. - souhlas s nákupem kontejnerového přívěsu

Usnesení č. 151/3189/21 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu se svými usneseními č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a č. 145/4021/14 z 13.5.2014, společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup kontejnerového přívěsu s očekávanou cenou 630 tis. Kč bez DPH

 

Usnesení č. 151/3190/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

způsob financování kontejnerového přívěsu

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 151/3191/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 3666/2021 s udělením souhlasu se zřízením sběrny Sazka, a.s. v novinových stáncích a zároveň s  instalací světelného a
reklamního označení na těch částech novinových stánků, které pro tyto účely byly určeny při sjednávání nájemních smluv

 

V Náchodě 16. srpna 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta