Dnes
Teplota: 13.9 °C

Souhrn usnesení z  24.  / 143. / schůze Rady města Náchoda konané 28. června 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 143/3061/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 114/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na                           místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3                                    měsíců od 01.07.2021 do 30.09.2021

č. 115/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 3 s ***********, kterým se prodlužuje tato       smlouva od 01.07.2021 do 30.09.2021

č. 116/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 1 se ***********, kterým se prodlužuje tato       smlouva od 01.07.2021 do 31.07.2021

č. 117/2021 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce      od 01.07.2021 do 31.07.2021

č. 118/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s     uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p.   2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ***********, kterým se           tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.07.2021 do        31.07.2021

č. 119/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce      od 01.07.2021 do 31.07.2021

č. 120/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíce od        01.07.2021 do 30.09.2021

č. 121/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě        s ***********, kterým se tato smlouva prodlužuje na       dobu 1 měsíce od 01.07.2021 do 31.07.2021

č. 122/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 12 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě se ***********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2021 do        31.07.2021

 

Usnesení č. 143/3062/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 123/2021 - snížení nájmu ze 4.000,- Kč měsíčně na  1.000,- Kč/měsíčně pro ***********, místnost č. 12, Běloveská č.p.       2013 v Náchodě od června 2021 a ukládá odboru správy majetku a   financí případ sledovat a ihned po skončení řízení o omezení        svéprávnosti či zrušení vyživovací povinnosti anebo snížení       výživného předložit návrh vycházející z nových skutečností

 

Usnesení č. 143/3063/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 124/2021 - část usnesení 134/2809/21 z 19.04.2021 ve věci
uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici Borská                          v Náchodě s paní ***********, v období 01.06.2021 -
31.08.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota                             Kč 8.000,00 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici Borská                          v Náchodě s paní ***********na období 01.07.2021 -
30.09.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota                             Kč 8.000,00

 

Usnesení č. 143/3064/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 125/2021 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu        s Janem Vargou, Komenského č.p. 577 v Náchodě za byt č. 5             v ulici Běloveská č.p. 391 v Náchodě v rozsahu předloženého   dokumentu

č. 126/2021 - ukončení nájmu bytu č. 4 v č.p. 192 v ulici          Českoskalická v Náchodě k 30.06.2021 panem *********** a odboru správy majetku a financí ukládá nájemce      obratem vyzvat k vyklizení bytu

 

Usnesení č. 143/3065/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4416/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -                   služebnosti č. SMF/3707/2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 4420/2021 - uzavření nájemních smluv č. SMF/3696/2021, č.                 SMF/3709/2021  č. SMF/3710/2021  a č. SMF/3711/2021 na
pronájem vývěsních tabulí v areálu hřbitova

č. 6263/2021 - uzavření smlouvy č. SMF/3701/2021 a výjimku z aktuálně platné směrnice o ceně nájemného za užívání nebytových prostor a stanovit nájemné na posledně kalkulované úrovni, tj. 1.331,25 Kč/měsíc + DPH a tento nájem až do 30.6.2026 navyšovat v roční frekvenci pouze o inflaci

č. 7943/2021 - vypsání výběrového řízení obálkovou metodou na                 pronájem bytové jednotky č. 265/5 v ul. Duhová o velikosti 3+1,              minimální cena 120 Kč/m2

 

Usnesení č. 143/3066/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit č. 4177/2021 - prodej, 9791/2018/2  - prodej

 

Usnesení č. 143/3067/21 - rada města    o d r o č u j e

č. 3172, 3173

 

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 143/3068/21 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 30 000 Kč a převod této                             částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola
Náchod, Vítkova 304. Finanční prostředky budou použity na
částečnou úhradu skříní do skladu prádla

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 143/3069/21 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/120/2021

 

Zápisy z komisí

Usnesení č. 143/3070/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání školské komise konané 9.6.2021

- zápis z jednání komise cestovního ruchu konané 22.6.2021

- zápis z jednání dopravní komise konané 23.6.2021

 

Využití ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 143/3071/21 - rada města    s c h v a l u j e

využití ledové plochy - Hokejová škola Martina Táborského,
Jungmanova 1391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64796779 v období                            1.7.2021 - 31.7.2021 za celkovou částku 265 000,- Kč včetně DPH

 

Návrh na odměny ředitelům PO I. pol. 2021

Usnesení č. 143/3072/21 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení odměn za I. pololetí 2021 ředitelům PO dle návrhu

 

Žádost o dotaci DLNK s.r.o.

Usnesení č. 143/3073/21 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci DLNK s.r.o. (IČO 26012162), zastoupenou                           panem Bc. Davidem Línkem - jednatelem společnosti, ve výši                            35 000,- Kč na uhrazení části nákladů souvisejících s pořádáním                           akce Letní fiesta horkovzdušných balónů - start balónů
z Náchoda, která se uskuteční v termínu 2. - 5. 9. 2021 včetně                            rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

 

Hospoda na kolečkách Rádia Blaník - změna interpreta

Usnesení č. 143/3074/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

změnu interpreta na akci Hospoda na kolečkách Rádia Blaník                           pořádané organizací Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská                           299/132, 120 00 Praha 2 (IČO: 27376371), zastoupené jednatelem                          společnosti Mgr. Lukášem Nádvorníkem, která se uskuteční dne                               10. 7. 2021 na Masarykově náměstí v Náchodě

 

Žádost společnosti TEKO TECHNOLOGY s.r.o., o vyhrazené parkování

Usnesení č. 143/3075/21 - rada města   t r v á

na svém usnesení č. 8/205/19 ze dne 14.1.2021

 

Informace k umístění 3 kusů krátkých příčných prahů-MK ul. Na Václaváku-v roce 2017

Usnesení č. 143/3076/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace k instalaci 3 kusů krátkých příčných prahů v ul. Na                                   Václaváku

 

Prodloužení realizace mikroprojektu

Usnesení č. 143/3077/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování mikroprojektu                          typu A s názvem  „Setkávání seniorů v Evropském městě Náchod                          - Kudowa-Zdrój" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082

 

Souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, 1. Máje 365

Usnesení č. 143/3078/21 - rada města     s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 do
dotačního programu „Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Běloves -                          šablony III"

 

Oprava městské komunikace Na Koletově - 2. etapa od točny po konec úseku + křižovatky ulic Na Koletově a Kladská

Usnesení č. 143/3079/21 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky na TS Náchod s.r.o. na provedení opravy                               MK - Na Koletově - 2. etapa od točny po konec úseku a křižovatky                          ulic Na Koletově a Kladská, celkem za 787.198,55 CZK bez DPH

 

Výroční zpráva Lesů města Náchoda spol. s r.o. za rok 2020

Usnesení č. 143/3080/21 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o                             obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní

společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o.

s c h v a l u j e

-  Zprávu o činnosti společnosti za rok 2020

-  Roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad

-  Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2020

-  Odměnu jednateli společnosti za rok 2020 dle návrhu dozorčí                                      rady

-  Zprávu dozorčí rady

-  Plán činnosti společnosti na rok 2021

 

Obec Vysokov-žádost o příspěvek na akci k 155.výročí bitvy u Náchoda prusko-rakouské války 1866

Usnesení č. 143/3081/21 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku obci Vysokov na vzpomínkovou                                                akci k 155.výročí bitvy u Náchoda 1866 ve výši 20 000,- Kč

 

Smlouva o výpůjčce - videoboxy na sběr dopravních informací

Usnesení č. 143/3082/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o výpůjčce 1 kusu videoboxu pro sběr
dopravních informací s obci Červená Hora  a obci Lhota pod
Hořičkami v předloženém znění

 

Bartoňova vila, obnova teras - schválení změnových listů č. 1 až 6, uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo

Usnesení č. 143/3083/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

změnové listy č. 1 - 6 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/597/2020 na stavbu                            „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" se
zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01                          Náchod, IČO 25275062, dle předloženého konceptu a pověřuje                           městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Demolice č.p. 148 Hurdálkova ulice - archeologický dohled

Usnesení č. 143/3084/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření objednávky za provedení archeologického dohledu při                              demolici č.p. 148 v Hurdálkově ulici v Náchodě, pro Muzeum
Náchodska, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje,                              Masarykovo náměstí č. p. 1, Náchod, PSČ 547 01 IČO 00084930

 

Odstranění stavby čp. 148 a přilehlých objektů, Hurdálkova ulice, dodatek č. 1

Usnesení č. 143/3085/21 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčními změnovými listy č.1 a 2 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/624/2021 na akci                                    ,,Odstranění stavby čp. 148 a přilehlých objektů, ul. Hurdálkova"                             se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké                          Poříčí, IČO 28811470

 

Studie - využití nabytých prostor a pozemků sousedících s budovou městského úřadu v ulici Zámecká

Usnesení č. 143/3086/21 - rada města    p o v ě ř u j e

odbor investic a rozvoje města zajištěním cenové nabídky na

ideovou studii pro využití prostor sousedících s budovou
městského úřadu v ulici Zámecká v Náchodě

 

Výměna podlahových krytin v herně MŠ Březinova v Náchodě - změna objednávky

Usnesení č. 143/3087/21 - rada města    s o u h l a s í

se změnou objednávky pro společnost DOMIVO s.r.o., Kladská                                    104, 547 01 Náchod IČO 03771351

 

Zajištění zadávacího řízení - Stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví

Usnesení č. 143/3088/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou za administraci pro zajištění zadávacího                             řízení na dodávky v režimu otevřené nadlimitní řízení na akci                                 „Technologie ke stlačování přírodního oxidu uhličitého do
tlakových lahví" a schvaluje uzavření objednávky pro Ing. Petra                                Vláška, Dolní Ředice, IČO 74836994

 

Směrnice rady města Náchoda č. 2/2021 o způsobech určení cen věcných břemen zřizovaných na pozemcích města

Usnesení č. 143/3089/21 - rada města    s c h v a l u j e

Směrnici rady města Náchoda č. 2/2021 o způsobech určení cen                                    věcných břemen zřizovaných na pozemcích města, v předloženém                                    znění

 

Směrnice rady města č. 3/2021, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek fyzického zásahu do pozemku či stavby města

Usnesení č. 143/3090/21 - rada města    s c h v a l u j e

Směrnici rady města Náchoda č. 3/2021, kterou se stanoví
postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek
fyzického zásahu do pozemku či stavby města, v předloženém                                    znění

 

Smlouvy o dodávce tepelné energie a dodávce vody včetně odvádění odpadních vod

Usnesení č. 143/3091/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2/6/2021 - Smlouvu o dodávce tepelné energie č. SML-2021-100-      000450 pro odběrné místo Pražská č.p. 696 v Náchodě

č. 3/6/2021 - Smlouvu o dodávce vody a odvádění  odpadních vod       pro odběrné místo Na Hamrech č.p. 192 v Náchodě

 

Technické služby Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2020

Usnesení č. 143/3092/21 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o                            obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní                                      společnosti Technické služby Náchod s.r.o.

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2020

- Roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2020

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2020

- Zprávu dozorčí rady

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 82 zákona č.                                      90/2012 Sb. o obchodních korporacích

- Plán činnosti společnosti na rok 2021

 

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ NÁCHOD 2021 - Změna objednávky 85/2021

Usnesení č. 143/3093/21 - rada města    s c h v a l u j e

změnu objednávky č. 85/2021 na akci provedení kontejnerových                                   stání 2021 pro společnost ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326,

547 01  Náchod, IČO 60930888

Dopravní hřiště - oplocení, zpevněné plochy a venkovní mobiliář - výběr zhotovitele

Usnesení č. 143/3094/21 - rada města    s c h v a l u j e

následující pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu                                  na stavební práce „Dopravní hřiště - oplocení, zpevněné plochy a                         venkovní mobiliář" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO
27476162, nabídková cena 4.033.333,33 Kč, včetně DPH 21 %                                          (3.333.333,33 Kč bez DPH)

Pořadí č. 2: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01                                      Náchod, IČO 25275062, nabídková cena 4.465.626,48 Kč včetně                                                DPH 21 % (3.690.600,40 Kč bez DPH)

 

Žádost o možnost vyvěsit šifrovací hru

Usnesení č. 143/3095/21 - rada města    s c h v a l u j e

vyvěšení zalaminovaných cedulek s šifrovací hrou na téma
znečištění a ochrana oceánů v prostoru autobusového a
vlakového nádraží (u odjezdové tabule a u elektronické úřední                                         desky města), u Malých lázní Běloves a na naučných tabulích
u pěchotního srubu voda a pod pěchotním srubem Březinka

 

Průkazy energetické náročnosti budov města Náchoda

Usnesení č. 143/3096/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4/6/2021 - zadání zpracování Průkazů energetické náročnosti                               budov  MŠ Alšova 952, MŠ Havlíčkova 1848 a MŠ Myslbekova 4,                           všechny Náchod, Ing. Petru Frintovi, energetickému auditorovi,                              dle předložené cenové nabídky ve výši 33 tis Kč s DPH

č. 5/6/2021 - zpracování Průkazů energetické náročnosti budov                                energetickou auditorkou Ing. Petrou Topinkovou dle předložené                            cenové nabídky

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 143/3097/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 33 až č.35 dle návrhu a doporučuje ZM vzít                             daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 143/3098/21 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí,                               aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle                             návrhu této skupiny

 

Městská doprava seniorů Náchod - pokračování senior-taxi

Usnesení č. 143/3099/21 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o provozování služby „Městská doprava seniorů
Náchod" od 1.8.2021 do 31.7.2022

 

V Náchodě 29. června 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta