Dnes
Teplota: 17.1 °C

Souhrn usnesení ze  17.  / 136. / schůze Rady města Náchoda konané 3. května 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 136/2850/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4923/2021 - záměr prodeje pozemku st.p.č. 1/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 1154 m2 jejíž součástí je budova č.p.                 97 v ul. Kladská a pozemků p.č. 538/2 (zahrada) o výměře 371 m2 a               p.č. 530/2 (zahrada) o výměře 195 m2 v k.ú. Běloves a ukládá
odboru SMF zadat zpracování znaleckého posudku

č. 2188 - odpuštění nájemného za měsíce říjen, listopad a
prosinec ve výši 50% společnosti Hotel Service Plus, s.r.o., IČO                                  2002049452, na základě usnesení č. 131/2702/21, pod číslem
21058, úpravou splátkového kalendáře na rok 2021, protože
splňuje podmínky

č. 8644/2019 - odpuštění nájemného za měsíce říjen, listopad a                                   prosinec ve výši 50% paní ********, na základě usnesení č.                                  131/2702/21, pod číslem 21058, úpravou splátkového kalendáře na                            rok 2021, protože splňuje podmínky

č. 3627/2021 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3662/2021 se                 spolkem Tenisový klub Náchod z.s. Smlouva se uzavírá na dobu     neurčitou od 1.5.2021

č. 3628/2021 - Dohodu o zrušení věcného břemene č.
SMF/3663/2021 se státní příspěvkovou organizací Ředitelství                   silnic a dálnic ČR, která uhradí veškeré náklady spojené se
zrušením věcného břemene

 

Usnesení č. 136/2851/21 - rada města    z a m í t á

č. 3286/2021 - žádost pana Doležala, město nemá volné nebytové                                   prostory pro účel jeho podnikání

 

Usnesení č. 136/2852/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 21082 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 1502 v ulici               Českých bratří v Náchodě s paní ****** dohodou
k 30.04.2021

č. 21083 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 275 v ulici                   Bartoňova v Náchodě s paní ******** na období
01.05.2021 - 31.07.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy,                jistota Kč 14.000,00

č. 21085 - opravu bytu č. 1 v č.p. 64 v obci Dobrošov dle
předloženého rozpočtu nutných prací

č. 21086 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 64 v obci                   Dobrošov s paní *********  na období 01.07.2021 -
30.09.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy,  jistota Kč                 10.000,00

č. 21087 - úpravu Podmínek pro žadatele o byt dle návrhu

- úpravu Podmínek pro žadatele o byt výběrovým řízením dle                 návrhu

- užívání formuláře Zproštění mlčenlivosti správce daně pro                                 žadatele o byt dle návrhu

- užívání formuláře Zproštění mlčenlivosti správce daně pro                                 spolubydlící osobu dle návrhu

č. 21088 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního                            bytu č. 4 v č.p. 1502 v ulici Českých bratří v Náchodě dle
předloženého návrhu

 

Usnesení č. 136/2853/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 21084 - přípravu oprav bytu č. 4 v č.p. 1502 v ulici Českých                                 bratří v Náchodě

 

Usnesení č. 136/2854/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 21089 - část usnesení 55/1645/16 ve věci jmenování členů
výběrové komise pro otevírání obálek výběrového řízení na
obsazování bytů a nebytových prostor a

j m e n u j e

členy komise pro otevírání obálek výběrového řízení na
obsazování bytů a nebytových prostor : předseda Ing. Pavla
Maršíková, člen Bc. Jana Majerová, člen Karel Kudláč

 

Zápis z komise ŽP

Usnesení č. 136/2855/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města

 

Schválení poskytnutí 2 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda

Usnesení č. 136/2856/21 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí 2 dotací v rámci  Programu pro podporu životního                                 prostředí města Náchoda /pravidel pro poskytování dotace/

 

Darovací smlouva

Usnesení č. 136/2857/21 - rada města    s c h v a l u j e

Darovací smlouvu mezi obchodní společností Primátor a.s. -
dárcem a městem Náchod, jako obdarovaným.

 

Usnesení č. 136/2858/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

rozdělení darované částky mezi sportovní kluby působící v městě                                Náchodě a ukládá odboru SMF připravit příslušné smlouvy o                         dotaci

 

Žádost o převod nepotřebného majetku ze ZŠ TGM Náchod

Usnesení č. 136/2859/21 - rada města    s c h v a l u j e

převod nepotřebného majetku v celkové výši 37.268 Kč ze
Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 na město                                   Náchod a zároveň schvaluje bezúplatný převod tohoto majetku                             z města Náchod na Mateřskou školu, Náchod, Havlíčkova 1848

 

Udělení souhlasu zřizovatele pro přijetí darů (ochranné prostředky a testy) pro školy a ŠZ zřizované městem Náchod

Usnesení č. 136/2860/21 - rada města    u d ě l u j e

pro rok 2021 školám a ŠZ zřizovaným městem Náchod souhlas                                 s přijetím darů v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 136/2861/21 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě v Základní škole, Náchod,                                   Pavlišovská 55

 

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 136/2862/21 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Náchod,
Vančurova 1345 dle návrhu

 

Veřejná zakázka Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, výsledek zadávacího řízení na stavební práce

Usnesení č. 136/2863/21 - rada města    s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na podlimitní veřejnou                             zakázku na stavební práce „Přírodovědná a technická učebna a                         chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání" a schvaluje uzavření                                  smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1:     CE-ING s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod,                                  IČO 04475631, nabídková cena: 9.916.621,30 Kč bez DPH
(11.999.111,80Kč vč. DPH 21 %).

Pořadí č. 2:     Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01                            Náchod, IČO 25275062, nabídková cena: 10.640.035,20 Kč bez                                DPH (12.874.442,60 Kč vč. DPH 21%).

Pořadí č. 3:     KERSON spol. s r.o., č.p. 80, 517 93 Dobré, IČO                             45536040, nabídková cena: 10.652.980,20 Kč bez DPH
(12.890.106,00 Kč vč. DPH 21%).

 

Za Kapličkou - výměna zastávky a dokončení části chodníku

Usnesení č. 136/2864/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 54932 Velké Poříčí                            IČO 275 04 867, na výměnu zastávky MHD a úpravu chodníku                              v ulici Za Kapličkou

 

ZUŠ - výměna garážové rolety za garážová sekční vrata

Usnesení č. 136/2865/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost TOGAZ GDS Náchod s.r.o., Kladská 207, 547 01
Náchod, IČO 27542530 na dodávku a montáž sekčních garážových                         vrat do ZUŠ Náchod

 

Usnesení č. 136/2866/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost Animo Bohemia, s.r.o., F. X. Procházky 31/8, 250 01                           Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 26127857 na dodávku a                                montáž hliníkových vchodových dveří s požární odolností dle                             specifikace do 1.PP ZUŠ Náchod

 

Přírodovědecká a technická učebna a chovatelská stanice - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 136/2867/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon                         činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na                         stavbě přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice                               pro pana Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO
87825848

 

Úpravy dvorku ZŠ Komenského - Českých bratří

Usnesení č. 136/2868/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na úpravy                                    dvorku ZŠ Komenského -Českých bratří společnosti B plus P                          spol. s  r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec,  IČO
25297015

 

 

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE  a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 136/2869/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 23.04.2021

 

Usnesení č. 136/2870/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení                                Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu                         určitou s platností od 10.05.2021 do 10.07.2021, kauce na byt není                                  stanovena

 

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 136/2871/21 - rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 01.06.2021 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka životního prostředí na odboru životního                                 prostředí

 

Usnesení č. 136/2872/21 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců                          města zařazených v městském úřadu na 193, bez zaměstnanců na                              mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.06.2021

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu terénní práce

Usnesení č. 136/2873/21 - rada města    b e r e     n a    v ě d o m í

Rozhodnutí Úřadu vlády ČR o poskytnutí dotace na podporu                                  terénní práce na rok 2021

 

Vyplácení dotací z rozpočtu města kulturním organizacím a sportovním klubům

Usnesení č. 136/2874/21 - rada města    s c h v a l u j e

návrh na úpravu vyplácení dotací kulturním organizacím a
sportovním klubům pro rok 2021 z důvodu probíhající epidemie                           COVID-19

 

Souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství ul. Komenského-předzahrádka

Usnesení č. 136/2875/21 - rada města    o d r o č u j e

rozhodnutí

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3660/2021 - VaK Trutnov+Agro CS

Usnesení č. 136/2876/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. SMF/3660/2021 mezi Městem Náchod a                              společností Agro CS, a.s., (vlastník) a společností Vodovody a                              kanalizace Trutnov, a.s. (stavebník)

 

Žádost o souhlas k částečnému převodu účelově neurčeného finančního   daru do fondu investic a povolení k čerpání

Usnesení č. 136/2877/21 - rada města    s c h v a l u j e

částečný převod účelově neurčeného finančního daru ve výši Kč                                   52 000 do fondu investic příspěvkové organizace SVČ Déčko,                                Náchod, Zámecká 243 a zároveň povoluje čerpání fondu investic                               na pořízení 3D tiskárny v částce Kč 81 664,11

 

 

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice -             dodatek č. 2 objednávky č. 903/2020 na administraci VZ

Usnesení č. 136/2878/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 objednávky č. 903/2020 se společností                             DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996 k projektu                           „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice",                                     CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004853

 

Architektonická soutěž  TEPNA - JŘBU

Usnesení č. 136/2879/21 - rada města    s o u h l a s í

s předloženou zadávací dokumentací pro vypracování JŘBU,
v návaznosti na plnění smlouvy o dílo IRM/569/2019 na  zajištění                            architektonické soutěže lokalita TEPNA

 

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro akci stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví

Usnesení č. 136/2880/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost ATEKO a.s., Resslova 956/13,  500 02 Hradec Králové,                                 IČO: 60108991,  na  zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby (DPS) stlačování přírodního oxidu uhličitého do                           tlakových lahví

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 136/2881/21 - rada města    s c h v a l u j e
rozpočtová opatření č. 19 až č. 22  dle návrhu a doporučuje ZM                                   vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  a zúčtování ztráty příspěvkových  organizací za rok 2020

Usnesení č. 136/2882/21 - rada města     d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
příspěvkových organizací za rok 2020 do rezervního fondu dle                                 požadavků PO, finanční pokrytí ztráty z rezervního fondu a odvod                           z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve                                    výši Kč 1 032 159,25.

 

Korespondenční jednání dopravní komise - doplnění vodorovného dopravního značení na cyklopruzích a chodnících - ul. Pražská a Českoskalická

Usnesení č. 136/2883/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

korespondenční jednání dopravní komise 15. 4. - 21. 4. 2021. a

u k l á d á

odboru dopravy jednat o zařazení akce do návrhu rozpočtu 2022

 

Smlouva o výpůjčce - videoboxy na sběr dopravních informací - obec Horní Radechová, městys Žernov

Usnesení č. 136/2884/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o výpůjčce 1 kusu videoboxu pro sběr
dopravních informací s obcí Horní Radechová a městysem Žernov                               v předloženém znění

 

Nabídka hudebního vystoupení „5 draků v trucku"

Usnesení č. 136/2885/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

nabídku organizace ART PRESTO s.r.o. (IČ 28848969),
zastoupenou paní Ivetou Nývltovou - manažerkou, na uspořádání                                    koncertu 5 draků z trucku na Masarykově náměstí v Náchodě

- vyloučení účastníka

Usnesení č. 136/2886/21 - rada města    v y l u č u j e

účastníka Shaft s.r.o., se sídlem 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4                                   - Nusle, IČO 02093260 v podlimitní veřejné zakázce na stavební                         práce „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě" dle                           ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 

 

V Náchodě 4. května 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Pavla   M a r š í k o v á
 místostarostka