Dnes
Teplota: 17.0 °C

Souhrn usnesení z 11.  / 130. / schůze Rady města Náchoda konané 10. března 2021

Posudek na bývalé lázně

Usnesení č. 130/2695/21 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky na vypracování znaleckého posudku
nemovitostí a objektů bývalých lázní v k.ú. Běloves, na listu
vlastnictví č. 5390 pro zpracovatele Ing. Antonína Vymetálka, CSc.                                Štěfánikova 308, 500 11 Hradec Králové za Kč 55 272,80 vč. DPH                             s dodáním do 26.3.2021

 

Pojištění majetku a odpovědnosti - změna

Usnesení č. 130/2696/21 - rada města    s o u h l a s í s předloženým návrhem a ukládá odboru SMF

- odvolat plnou moc pro OK GROUP

- sjednat novou, roční pojistnou smlouvu na minimálně shodné                                  úrovni podmínek stávající pojistné smlouvy vč. výše ročního                                 pojistného, případně podmínek lepších

 

V Náchodě 11. března 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta