Dnes
Teplota: 21.4 °C

Souhrn usnesení z  10.  / 129. / schůze Rady města Náchoda konané 8. března 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 129/2620/21 - rada města    z a m í t á

č. 120/2021 - koupi historické Vily Čerych, která se nachází
v České Skalici od Nadace rozvoje občanské společnosti, Na                                  Václavce 1135/9, 150 00 Praha, Smíchov

 

Usnesení č. 129/2621/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2800 - odpuštění nájemného za měsíce červenec, srpen, září ve                          výši 50% paní Hanušové, IČO: 15625991 na základě usnesení č.                           113/2336/20, pod číslem 20163, úpravou splátkového kalendáře na                            rok 2021, protože splňuje podmínky

č. 3258 - odpuštění nájemného paní Romaně Jiráské, IČO 6630144

za 1. čtvrtletí 2021

č. 3722 - odpuštění nájemného za měsíce červenec, srpen, září ve                          výši 50% společnosti Hotel Service Plus, s.r.o., IČO 2002049452,                                 na základě usnesení č. 113/2336/20, pod číslem 20163, úpravou                             splátkového kalendáře na rok 2021, protože splňuje podmínky

č. 7597/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -                               služebnosti č. SMF/3645/2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,                              IČO 24729035. Zemní kabelové vedení je umístěno na pozemkové                                    parcele č. 1300 v katastrálním území Pavlišov o celkové délce                               33,61 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  Břemeno se                                zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH.

č. 7765/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.                             SMF/3650/2021 s panem ********** z Náchoda. Věcné
břemeno spočívá v uložení plynovodní přípojky pod povrchem                                pozemkové parcely města č. 421/8 a č. 3 v katastrálním území                             Staré Město nad Metují v celkové délce 7,67 m. Smlouva bude                         uzavřena na dobu neurčitou. Věcné břemeno bude zřízeno za                               jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH

č. 7818/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -                               služebnosti č. SMF/3643/2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,                              IČO 24729035. Připojení elektroměrového rozvaděče na
pozemkové parcele č. 649/1 v katastrálním území Běloves o
celkové délce 44 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Břemeno se zřizuje za cenu 11.000,- Kč + DPH

č. 1299/2021 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3652/2021 s                               panem **********z Náchoda. Smlouvou se přenechává                              do užívání část pozemkové parcely č. 521/1 o výměře 150 m2 v                          katastrálním území Běloves, za účelem využití jako zahrada.
Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 750,- Kč/rok. Smlouva                                 se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2021

č. 1831/2021 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3647/2021 mezi                         městem Náchod a příspěvkovou organizací Středisko volného                                    času Déčko, Náchod, Zámecká 243, IČO 71236830. Smlouvou o                          výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do dočasného
bezplatného užívání automobil Škoda Roomster registrační
značky 4H1 5073. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s
účinností od 1.4.2021

č. 1962/2021 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3648/2021 s
příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Komenského                          301, IČO 70996431.  Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové
organizaci předávají do bezplatného užívání videotelefonní
vstupní jednotku a otevírací IP monitor. Smlouva se uzavírá na                               dobu neurčitou s účinností od 1.4.2021, případně dnem uveřejnění                             smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

 

Usnesení č. 129/2622/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2460/2021 - záměr na zahájení jednání o odkupu pozemků se                            společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník a

u k l á d á

odboru SMF zadat zpracování znaleckého posudku na nabízené                            pozemky v areálu Lázní Běloves

p o v ě ř u j e

- starostu města jednáním s vedením společnosti o kupní ceně dle                                      znaleckého posudku

- KŠD Legal vypracováním kupní smlouvy a vypracováním
memoranda o spolupráci mezi městem Náchod a společností                               Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník

- starostu města jednáním s ministerstvem financí o možnosti                                   odkupu 2 minerálních zdrojů ve vlastnictví státu

 

Usnesení č. 129/2623/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 21038 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1 + 2                       v č.p. 1504 v ulici Českých bratří v Náchodě s pí ********** na období 01.04.2021 - 30.06.2021, nájemné Kč
70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 13.000,00

č. 21039 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č.p. 293 v ulici                   Borská v Náchodě dohodou k 31.03.2021

č. 21041 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 64
v příměstské části Dobrošov dohodou k 30.04.2021

č. 21043 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici                 Borská v Náchodě s pí ********** na období 01.04.2021 -                        30.06.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota                     Kč 8.000,00

č. 21044 - pořízení a výměnu zařizovacích předmětů dle
předloženého seznamu

č. 21045 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 610 v ulici
Komenského v Náchodě s p. ********** na období             01.04.2021 - 30.06.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy                       bytu, jistota Kč 9.500,00

 

Usnesení č. 129/2624/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 21040 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici                   Borská v Náchodě k 31.03.2021

č. 2660/2021 - informaci o insolvenčním řízení

 

Usnesení č. 129/2625/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 21042 - část usnesení 121/2497/21 ze dne 11.01.2021 ve věci               uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 7 v č.p. 1810                v ulici Rybářská v Náchodě

 

Usnesení č. 129/2626/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

č. 21046 - schválit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Národním                                   památkových ústavem, Královéhradeckým krajem a městem

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 129/2627/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně

závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zřízení městské policie

Usnesení č. 129/2628/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o zřízení městské                                  policie, v předloženém znění

 

Dotace na sociální služby na rok 2021

Usnesení č. 129/2629/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis ze sociální komise ze dne 1.3.2021

 

Usnesení č. 129/2630/21 - rada města    s c h v a l u j e

upravený návrh rozdělení dotací na sociální služby na rok 2021

 

Prodej hasičského vozidla Volkswagen Transporter obálkovou metodou nejvyšší nabídce

Usnesení č. 129/2631/21 - rada města    s c h v a l u j e

prodej vozidla Volkswagen transporter obálkovou metodou
nejvyšší nabídce

 

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 129/2632/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

zvolit  přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ing. Boženu                            Voborníkovou

 

Stanovení výše úhrady neinvestičních výdajů obci Vysokov

Usnesení č. 129/2633/21 - rada města    s t a n o v í

výši úhrad neinvestičních výdajů na základě veřejnoprávní
smlouvy s obcí Vysokov na 7.000 Kč za každé dítě z obce
Vysokov vzdělávající se v náchodských mateřských školách

 

Oprava panelu měření rychlosti - silnice I/33 - ul. Polská

Usnesení č. 129/2634/21 - rada města    s o u h l a s í

s opravou a modernizací stávajícího panelu měření rychlosti za                             cenu 16.400,- Kč

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 129/2635/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi                                    Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES
11712, v předloženém znění

 

Očkovací centra COVID-19

Usnesení č. 129/2636/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci hejtmana Královéhradeckého kraje ke zřizování
očkovacích center k očkování vakcínami proti onemocnění
COVID-19

 

Prodloužení provozu ledové plochy na ZS Náchod

Usnesení č. 129/2637/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

celoroční provoz zimního stadionu v Náchodě a ukončuje tuto                                sezonu z důvodu COVID-19, provoz bude obnoven nejdříve od

6/2021

 

Usnesení č. 129/2638/21 - rada města    s c h v a l u j e

nový ceník zimního stadionu v Náchodě na sezonu 2021/2022

 

Usnesení č. 129/2639/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

převedení počtu volných hodin klubům využívajících zimní
stadion v Náchodě pro sezonu 2021/2022 dle návrhu

 

Žádost o převzetí záštity a o dotaci organizace Bezpečně na silnicích o.p.s.

Usnesení č. 129/2640/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

- převzetí záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou"
organizovaného společností Bezpečně na silnicích o.p.s. (IČ
28733932), zastoupené panem Ing. Janem Polákem, ředitelem

- dotaci na úhradu části nákladů spojených s projektem

 

Žádost o převod investičního příspěvku a povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 129/2641/21 - rada města    s c h v a l u j e

převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši                                   140.299,50 Kč pro PO Základní škola, Náchod, Komenského 425                              na nákup manipulačního vozíku s příslušenstvím a souhlasí
s uzavřením smlouvy s firmou ZICH a spol. s.r.o., Na Štěpníku 32,                           503 04 Černožice na dodání tohoto zařízení do školní jídelny ZŠ

 

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2020

Usnesení č. 129/2642/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod,                                   Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem
hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2643/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod,                                   Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2644/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,                                     Havlíčkova 1848, 547 01  Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2645/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,                                    Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 129/2646/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,                                    Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2647/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,                                    Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem hlasů:                                 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2648/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,                                    Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2649/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova                           147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2650/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času                          Déčko, Zámecká 243,  547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020                                 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2651/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod,
sestavené k 31.12.2020 počtem hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2652/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola,                                 Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem
hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

 

Usnesení č. 129/2653/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města                                    Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020                              počtem hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2654/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1.                                Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem hlasů:                           8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2655/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod,                                    Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2656/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod,
sestavené k 31.12.2020 počtem hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2657/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod -                                  Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020
počtem hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2658/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod,                                    Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2659/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod,                                    Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2020 počtem                                hlasů:  8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Usnesení č. 129/2660/21 - rada města    s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a                             lázní Běloves, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, sestavené                                  k 31.12.2020 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,                             který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

 

Žádost o spolupráci KŠD Legal advokátní kancelář

Usnesení č. 129/2661/21 - rada města    s o u h l a s í

se spoluprací s advokátní kanceláří KŠD Legal advokátní kancelář                             s.r.o. Hvězdova 1716/2b Praha 4, ve věci vydání právního
stanoviska - účelová komunikace k.ú. Nový Hrádek

 

Nerezová brodítka Jiráskovo koupaliště, projektová dokumentace

Usnesení č. 129/2662/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
Aquamarine Spa s.r.o., Vrchotovy Janovice 257 53, IČO 25621599                                    na provedení projektové dokumentace nerezových brodítek na                                   Jiráskově koupališti v Náchodě

 

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Běloves PD

Usnesení č. 129/2663/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro Ing.                            Jana Matoulka, Promenádní 4, 547 01 Náchod IČO 08329826

 

Oprava chodníku ulice Ryšavého projektová dokumentace

Usnesení č. 129/2664/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na
vypracování projektové dokumentace pro opravu a doplnění
chodníku v ulici Ryšavého, k.ú. Babí u Náchoda,  pro Ing. Jana                                 Lahodu, IČO 06654720, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9

 

Obnova oken a dveří restaurace na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 129/2665/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana                          Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČ: 65216792

 

Oprava MK Na Koletově - výběr zhotovitele

Usnesení č. 129/2666/21 - rada města    r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Kladská                           1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744, souhlasí s uzavřením                               smlouvy o dílo a pověřuje městský úřad, aby  samostatně rozhodl                             o jejím finálním znění na realizaci stavby oprava místní
komunikace Na Koletově Náchod-Běloves

 

Nová komunikace, ulice Tkalcovská - vypsání zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek, komise

Usnesení č. 129/2667/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem: „Nová komunikace, ulice    Tkalcovská",                           a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního

- zadávací podmínky k předmětné zakázce a pověřuje městský                                 úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

 

Usnesení č. 129/2668/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení                            nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Nová                         komunikace, ulice Tkalcovská" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka,                            Bohuslav Voborník, Marie Maršíková (náhradníci Ing. Pavla
Maršíková, Miroslav Petr, Marek Labík), s tím, že komise je
usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční                           účast členů na daném jednání

 

Nová komunikace ulice Tkalcovská - výkon TDS

Usnesení č. 129/2669/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vykonávání činnosti technického dozoru stavebníka dle § 152                                 zákona č. 183/2006 Sb., na akci nová komunikace, ulice
Tkalcovská pro Ing. Ivana Pauluse, Kpt. Nálepky 652, 551 01
Jaroměř, IČO 74787195

 

Kompletní obnova původních vchodových dveří ZŠ Babí Náchod

Usnesení č. 129/2670/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana                          Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČO 65216792

 

ZŠ 1. Máje - oprava vstupní haly II. NP

Usnesení č. 129/2671/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci: „                         ZŠ 1. Máje - oprava vstupní haly II. NP " zhotoviteli: Milan Hejzlar,                                  Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČ 63592592

 

Oprava  místní komunikace Pod Valy

Usnesení č. 129/2672/21 - rada města    s c h v a l u j e

nejvýhodnější cenovou nabídku a souhlasí s vystavením
objednávky na opravu místní komunikace Pod Valy, pro
společnost BEZEDOS s.r.o. Náchodská 627, 549 32 Velké Poříčí,                           IČO 27504867

 

Veřejné osvětlení ulice Na Koletově

Usnesení č. 129/2673/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností TELKABEL ČR s.r.o., Českých bratří 89, Náchod 547                                  01, IČO 25289675,  na akci rekonstrukce V.O. Náchod ulice Na                          Koletově

 

Stavební úpravy ulice Purkyňova Náchod - TDS a KOO BOZP

Usnesení č. 129/2674/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a schvaluje uzavření objednávek pro akci                           stavební úpravy místní komunikace, ulice Purkyňova Náchod pro                          Mgr. Yvetu Patzeltovou, Hradec Králové, IČO 42269971 na
zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP a pro Ing. Ivana                                Pauluse, Kpt. Nálepky 652, 551 01 Jaroměř, IČO 74787195 na                               zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

 

Oprava střešního pláště na objektu VS16 SUN 1

Usnesení č. 129/2675/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a schvaluje vystavení objednávek na
opravu  střešního pláště na objektu VS SUN1 pro pana Jana
Soukupa, Meziměstí-Vižňov 250, IČO 11157704 a pro ELTYM

HRONOV Husova 207, 579 31 Hronov, IČO 25262033

 

Rozšíření VO v ulici Nad Březinkou - PD

Usnesení č. 129/2676/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
Vladimíra Václavíka - elektroprojekt, IČO 18858848, T. G.
Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují na zpracování
projektové dokumentace rozšíření nového kabelového rozvodu                           veřejného osvětlení, včetně ocelových stožárů v ulici Nad
Březinkou v Náchodě.

 

Oprava oken budovy ZŠ Drtinovo náměstí 121, Staré Město

Usnesení č. 129/2677/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana                          Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČO 65216792

PD veřejného osvětlení v trasách rušení sloupů ČEZ- změna č.2 termínu dodání PD

Usnesení č. 129/2678/21 - rada města    s o u h l a s í

s prodloužením termínu dodání projektové dokumentace
veřejného osvětlení v lokalitě Příkopy  a v lokalitě Klínek,
projektant  ELEKTROIN spol. s r.o. , Čechova 326, 547 01 Náchod,                                  IČO 60930888

 

Oprava dveří a okna radnice čp. 40 v průchodu do ulice Krámská a oprava nátěru oken ve štítě radnice čp. 40

Usnesení č. 129/2679/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenové nabídky a souhlasí s uzavřením objednávek pro pana                                 Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod, IČO 65216792 na opravy                               dveří a okna radnice čp. 40 v průchodu do ulice Krámská a
opravy nátěru na oknech ve štítě radnice čp. 40 .

 

Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2021

Usnesení č. 129/2680/21 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu s Organizačním opatřením č. 4//2011 města Náchoda
- Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob

Plán účetního odpisu majetku města Náchoda na rok 2021

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/21/2021

Usnesení č. 129/2681/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda                                  - podpora de minimis č. SMF/21/2021

 

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2020

Usnesení č. 129/2682/21 - rada města    s c h v a l u j e

Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené
k 31.10.2020 a k 31.12.2020 a schvaluje skutečnosti uvedené v                               této zprávě

 

Rozpočtová opatření od 8.2.2021

Usnesení č. 129/2683/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 9 až 11 dle návrhu a doporučuje ZM vzít                             daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Změna prodejní ceny respirátorů FFP2

Usnesení č. 129/2684/21 - rada města    s c h v a l u j e

snížení prodejní ceny respirátoru FFP2 na 12 Kč/ks

 

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE  a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 129/2685/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 5.03.2021

 

Usnesení č. 129/2686/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení                                Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu                         určitou s platností od 15.03.2021 do 15.09.2021, kauce na byt není                                  stanovena

 

Smlouva o spolupráci ASPEKT z.s. 2021

Usnesení č. 129/2687/21 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při realizaci sociální služby sociální
rehabilitace podporované zaměstnávání se zapsaným spolkem                            Aspekt

 

Informace k opravám železničních mostů v Náchodě

Usnesení č. 129/2688/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace

 

Plnění rozpočtu

Usnesení č. 129/2689/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace

 

Subjekty ORP Náchod - seznam počtu osob k přednostnímu očkování

Usnesení č. 129/2690/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložený seznam subjektů ORP Náchod s počtem osob
k přednostnímu očkování

 

Mezinárodní otevřená architektonicko-urbanistická soutěž o návrh „NOVÁ TEPNA - VRSTEVNATÉ CENTRUM NÁCHODA"

Usnesení č. 129/2691/21 - rada města v souladu s výsledným stanoviskem poroty                          soutěže o návrh

s o u h l a s í

s rozhodnutím a oznámením výběru nejvhodnějšího návrhu
v mezinárodní otevřené architektonicko-urbanistické soutěži o                                 návrh „ NOVÁ TEPNA - Vrstevnaté centrum Náchoda" a
r o z h o d u j e

o výběrů návrhů a stanovení odměn takto :

1. nejvhodnější byl vybrán návrh hodnocený pod č. 23, (v NENu                            v první fází soutěže o návrh pod číslem 14) který tímto získává 1.                         cenu v plné výši 1.000.000,- Kč.

Účastník soutěže o návrh:      Piotr Person, Ul. Radna 1/7 m. 34 00 -                                    341 Warzsava, PL.

Autoři: Olga Czeranowska-Panufnik, Władysława Kijewska, Piotr                                   Person, Aleksander Sojka

2. nejvhodnější byl vybrán návrh hodnocený pod č. 18, (v NENu                            v první fází soutěže o návrh pod číslem 26) který tímto získává 2.                         cenu v plné výši 750 000,- Kč.

Účastník soutěže o návrh : gogolák + grasse s.r.o. Jaurisova                                515/4, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 07698232

Autoři: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Ondřej Císler, Josef Choc,                            Filip Rašek, spolupracující osoby Matúš Berák a Barbora

Loparisová

3. nejvhodnější byl vybrán návrh hodnocený pod č. 25, (v NENu                            v první fází soutěže o návrh pod číslem 10) který tímto získává 3.                         cenu v plné výši 500 000,- Kč.

Účastník soutěže o návrh:      Dmitrii Prikhodko, Pavel Kultyshev, ul.                           Pribrezhniy d.8 kv. 38, Moskva,125445, RU

Autoři: Dmitrii Prikhodko,  Pavel Kultyshev  Leto Architects
spolupracující osoby Grigori Parfjenov a Diego Romeo

Účastníci na prvních třech místech nejvhodnějších návrhů                                    budou dle bodu 3.1 Soutěžních podmínek vyzváni zadavatelem                          k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení §                                   143 odst. 2 ZZVZ a § 65 ZZVZ.

 

Usnesení č. 129/2692/21 - rada města, dle soutěžních podmínek bodu 9.3 uděluje                                    náhrady výloh spojených s účastí v soutěži, a to návrhům:

- soutěžnímu návrhu hodnocenému pod č. 14, (v NENu v první                                  fází soutěže o návrh pod číslem 21) náhrada výloh spojených s                            účastí v II. fázi soutěže ve výši 200.000,- Kč:

Účastník soutěže o návrh:      consequence forma s.r.o., Nový                                         Hrozenkov 760, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO: 04849582

Autoři: Martin Sládek, Janice Šipulová, spolupracující osoby:                         Petra Buganská, Jan Schleider, Prokop Matěj, Filip Knichal,                                       Barbora Bělunková a Nina Vlček Ličková

- soutěžnímu návrhu hodnocenému pod č. 16, (v NENu v první                                  fází soutěže o návrh pod číslem 22) náhrada výloh spojených s                            účastí v II. fázi soutěže ve výši 200.000,- Kč:

Účastník soutěže o návrh : Divergent,s.r.o., Sokolovská 81/55,                              18600 Praha 8, Karlin, IČO: 08842477

Autoři: Lumír Šandera, Ondřej Nosek a Kristýna Sedláková -                           Divergent s.r.o. spolupracující osoby: Jaromír Šašinka a Barbora                            Blahová

 

Spolkový dům Náchod - demolice stávajících objektů

Usnesení č. 129/2693/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou schvaluje uzavření objednávky se
společností INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO                           60109971, na vypracování výkazu výměr pro demoliční práce                                  spojených se stavbou spolkového domu v ulice Hurdálkova v                             Náchodě

 

Prodej ochranných předmětů zaměstnancům MÚ

Usnesení č. 129/2694/21 - rada města    s c h v a l u j e

možnost prodeje ochranných prostředků zaměstnancům MÚ                            Náchod za cenu odpovídající ceně nákupní dle příslušné faktury a                                  za podmínky, že evidence zaměstnancům prodaných OP bude                                  vedena na úrovni konkrétní faktury

 

V Náchodě 9. března 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta