Dnes
Teplota: 21.1 °C

Souhrn usnesení z 5. / 124. / schůze Rady města Náchoda konané 2. února 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 124/2558/21 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 2148 - schválit souhlas s přechodem smluv č. SMF/1935/2011 z 16.12.2011 a SMF/1936/2011 z 18.7.2011 na novou organizaci Rubena Náchod s.r.o.

V Náchodě 2. února 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta