Dnes
Teplota: 24.7 °C

Souhrn usnesení z 54. / 113. / schůze Rady města Náchoda konané 16. listopadu 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 113/2328/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 6367/2019 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3590/2020 se společností Průmstav Náchod s.r.o., IČO 25275062, na pronájem částí pozemkových parcel č. 713/2 o výměře 129 m2 a č. 2168 o výměře 208 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem umístění, resp. ponechání stávající stavby ubytovny pro zaměstnance
nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1.12.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8.425,- Kč + DPH ve výši stanovené zákonem

Usnesení č. 113/2329/20 - rada města r e v o k u j e

č. 3001/2020 - usnesení č. 105/2198/20 pod číslem 3001/2020 ze dne 5.10.2020

Usnesení č. 113/2330/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 3001/2020/1 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na
sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3587/2020 pro Ing. Michala Sarpong bytem Kollárova 316/17, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí za finanční náhradu 1.289,81 Kč + DPH. Jedná se o zateplení budovy č.p. 1012 v ulici Bratří Čapků na pozemku p.č. 1212/1 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 113/2331/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14269/2020 - schválit prodej pozemku

Usnesení č. 113/2332/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20150 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 s panem **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20151 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20152 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s
uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od
01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20153 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20154 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 s panem **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20155 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.12.2020 do 31.12.2020

č. 20156 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 4 s paní **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2020 do 28.02.2021

Usnesení č. 113/2333/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20157 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 540 v ulici Českých bratří v Náchodě k 31.10.2020

č. 20158 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě k 30.11.2020

Usnesení č. 113/2334/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20159 - usnesení 108/2241/20 ze dne 19.10.2020 a

s c h v a l u j e

- ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě k 30.11.2020

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v ulici
Komenského v Náchodě s panem ********** na období
01.12.2020 - 28.02.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

Usnesení č. 113/2335/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20160 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 60 v ul. Broumovská v Náchodě s paní ********** na dobu 01.12.2020 -
28.02.2021, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota je Kč 11.000,00

Usnesení č. 113/2336/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20161 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 540 v ul.
Českých bratří v Náchodě s paní ********** na dobu
01.12.2020 - 28.02.2021, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové
plochy, jistota je Kč 12.000,00

č. 20162 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č.p. 293
v Náchodě, Borská ul. s paní ********** na období
01.12.2020 - 28.02.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 15.500,00

č. 20163 - slevu na nájemném pro podnikatele v nájmu prostor ve vlastnictví města Náchoda za období 01.07. - 30.09.2020 ve výši 50% uhrazeného nájmu po předložení schválené žádosti v rámci programu „COVID - Nájemné - Výzva 2"

č. 20164 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě s datem nájmu na dobu určitou na dobu 01.12.2020 - 31.08.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

Usnesení č. 113/2337/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025 dle návrhu

Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

Usnesení č. 113/2338/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2022, 2023) za
příspěvkové organizace města Náchoda

Rozpočty 2021 za PO města Náchoda

Usnesení č. 113/2339/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit rozpočty 2021 za příspěvkové organizace města Náchoda

Žádost o vybudování veřejné příjezdové komunikace a provádění zimní a letní údržby

Usnesení č. 113/2340/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

žádost a nabídku manželů Jindrových a souhlasí v souladu se zastupitelstvem města přijatými Zásadami č. 1/2015, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací v Náchodě odeslat žadatelům dopis, který schvaluje

Dodatky ke smlouvám

Usnesení č. 113/2341/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/1/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

- schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Návrh na schválení mimořádného opatření - Inventarizace 2020

Usnesení č. 113/2342/20 - rada města s c h v a l u j e

mimořádné opatření - inventarizace 2020.

Fyzické inventury věcí a majetku se v období listopad 2020 až leden 2021 provádět nebudou, budou nahrazeny dokladovým odsouhlasením evidenčního stavu k 31.10. a následnou
rozdílovou inventurou k 31.12.2020.

Fyzické inventury materiálu a zásob k 31.12.2020 budou
provedeny v řádném termínu.

Střednědobý revolvingový úvěr 2021-2022

Usnesení č. 113/2343/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o revolvingovém úvěru na částku Kč
136 500 000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,22 % p.a. na roky 2021-2022 s možností splatnosti až do 31.12.2032

Smlouvy 2021

Usnesení č. 113/2344/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit

- Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2021 až SMF/4/2021 dle návrhu

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2021 dle návrhu

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/6/2021 až SMF/11/2021 dle návrhu

Nový člen Finančního výboru ZM

Usnesení č. 113/2345/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít na vědomí rezignaci Ing. Borise Oláha na funkci člena FV a zvolit členem finančního výboru Ing. Roberta Patzelta

Směrnice Rady města Náchoda, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek fyzického zásahu do pozemku či stavby města

Usnesení č. 113/2346/20 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici rady města Náchoda kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek fyzického zásahu do

pozemku či stavby města s účinností od 1.12.2020 a

u k l á d á

odboru SMF připravit v součinnosti s městským právníkem Mgr. Smekem příslušný vzor smlouvy o právu provést stavbu

Žádost o schválení havarijní opravy 5 kusů dešťových uličních vpustí v ulici Pod Lipím v Starém Městě nad Metují

Usnesení č. 113/2347/20 - rada města s o u h l a s í

s havarijní opravou 5 ks dešťových uličních vpustí v ul. Pod Lipím za částku do 70.000,-Kč bez DPH. Opravu zajistí firma MB - SVING s.r.o., IČO: 475 49 891, V mokřinách 283/8, 1477 00 Praha 4 -
Hodkovičky, PROVOZOVNA: Modletice 20, 251 70 Dobřejovice.

OSMF zajistí objednávku na havarijní opravu 5 ks dešťových uličních vpustí v ul. Pod Lipím za částku do 70.000,-Kč bez DPH u firmy MB - SVING s.r.o., IČO: 475 49 891

Nabídka právní poradny pro občany

Usnesení č. 113/2348/20 - rada města n e s o u h l a s í

s navázáním spolupráce s právní poradnou a s uzavřením
smlouvy o poskytování právní poradny pro občany města
Náchoda

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 113/2349/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění

Prodloužení již dříve povolených vyhrazených parkování v Náchodě

Usnesení č. 113/2350/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Prodloužení již dříve povolených reklamních stojanů typu A-čko, vystaveného zboží a předzahrádek

Usnesení č. 113/2351/20 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením dříve povolených umístění reklamních stojanů tzv. Á-ček, vystavení zboží před prodejnou a umístění
předzahrádek v Náchodě dle návrhu

Žádost ředitele Základní umělecké školy, Náchod, o souhlas se zapojením do dotačního programu z dotačního fondu KHK

Usnesení č. 113/2352/20 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 do dotačního programu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje „Podpora mobility v kultuře" ve výši 70.000 Kč

Snížení limitu závazného ukazatele na platy pro SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 113/2353/20 - rada města s c h v a l u j e

snížení limitu na platy pro Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 na celkovou výši 190.340 Kč bez snížení celkové výše dotace

Schválení darovací smlouvy mezi městem Náchod a Muzeem Náchodska

Usnesení č. 113/2354/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit darovací smlouvu mezi městem Náchod a Muzeem
Náchodska

Střednědobý plán investic 2021-2023

Usnesení č. 113/2355/20- rada města s c h v a l u j e

Střednědobý plán investic 2021-2023

Smlouva o spolupráci v oblasti elektromobility a výstavbě nabíjecích stanic

Usnesení č. 113/2356/20 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci v oblasti elektromobility a výstavbě
nabíjecích stanic mezi městem Náchod a innogy Energo, s.r.o. a pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem

Plnění rozpočtu za říjen 2020

Usnesení č. 113/2357/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Návratový box na knihy - Městská knihovna

Usnesení č. 113/2358/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 113/2359/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 60 až č. 63 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - Záměr a zadání střednědobého plánování soc. služeb

Usnesení č. 113/2360/20 - rada města s c h v a l u j e

Zadání a Záměr střednědobého plánování sociálních služeb na území Náchoda pro roky 2021 - 2023, které jsou vstupními
dokumenty projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II.

Jmenování členů správní a dozorčí rady Městské knihovny Náchod

Usnesení č. 113/2361/20 - rada města o d v o l á v á

paní Mgr. Zuzanu Kůrkovou z funkce členky správní rady
organizace Městská knihovna Náchod, o.p.s. (IČO 64829812) k
12. 1. 2021

Usnesení č. 113/2362/20 - rada města j m e n u j e

členy správní a dozorčí rady organizace Městská knihovna
Náchod, o.p.s. (IČO 64829812) s platností od 13. 1. 2021:

Správní rada :

Judita Koubková členka správní rady

Mgr. Zuzana Kůrková členka správní rady

Mgr. Martin Tesař člen správní rady

Dozorčí rada :

Ing. Marie Čejchanová členka dozorčí rady

MUDr. Edita Nováková členka dozorčí rady

MVDr. Josef Řehák člen dozorčí rady

Přepojení úpravny minerálních vod Běloves

Usnesení č. 113/2363/20 - rada města s c h v a l u j e

přepojení technologického zařízení a úpravu potrubních rozvodů úpravny přírodní minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006
v Bělovsi z důvodu změny způsobu čerpání minerální vody za finanční částku 426 100 Kč vč. DPH

Žádost o změnu účelu dotace David Novotný

Usnesení č. 113/2364/20 - rada města s c h v a l u j e

změnu účelu dotace ve formě převedení finančních prostředků
ve výši 10 000 Kč ze zrušené akce „Adventní koncert" na akci „Anděl mezi zdravotníky" pořádané panem Davidem Novotným (IČO 66302129). Akce „Anděl mezi zdravotníky" se uskuteční dne 11. 12. 2020 v Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě

Protipožární dveře a zábradlí v MŠ Alšova Náchod

Usnesení č. 113/2365/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Milana Hejzlara, Kramolna 69, 547 01 Náchod IČO 63592592 pro úpravy v MŠ Alšova Náchod

Zpracování PD Hurdálkova č.p. 371, Náchod - Láry Fáry

Usnesení č. 113/2366/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro Ing. arch. Štěpán Tér, Bědovická 1423, 503 46 Třebechovice pod
Orebem, IČO 877 43 388, pro zpracování dokumentace na
vestavbu podkroví č.p.371, Hurdálkova ulice Náchod

Sportovní hala Náchod - Plhov zjednodušená dopravně - urbanistická studie

Usnesení č. 113/2367/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, pro zpracování zjednodušené dopravně - urbanistické studie

VAK Náchod a.s. - delegace zástupce Města na valnou hromadu

Usnesení č. 113/2368/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

za město Náchod na řádnou valnou hromadu delegovat Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku s tím, že bude pověřena hlasovat v souladu s navrženými usneseními pořadu jednání řádné valné hromady

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, projekt Obnova lázeňství 20RGI02-0077

Usnesení č. 113/2369/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, projekt Obnova lázeňství
20RGI02-0077

MMR - Podpora obnovy místních komunikací, podání žádosti o dotaci na projekt - stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

Usnesení č. 113/2370/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" z Dotačního titulu č.
117D8230A - Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu
Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli.

Lázeňský park Běloves - proplacení 2. částečného plnění za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení

Usnesení č. 113/2371/20 - rada města s o u h l a s í

s proplacením 2. částečného plnění v rozsahu zhotoviteli
ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122, v návaznosti na podmínky přijaté dotace

Chodník ulice Ryšavého - smlouva o realizaci přeložky sloupu

Usnesení č. 113/2372/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120073218 s ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, v rámci akce chodník v ulici Ryšavého, k.ú Babí u Náchoda

Nová komunikace ulice Tkalcovská - smlouva o právu provést stavbu - Správa silnic KHK

Usnesení 113/2373/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smluv o právu provést stavbu (číslo smlouvy
9/40/20/0290/Ha/N a číslo smlouvy 9/40/20/0291/Ha/N) na akci „Nová komunikace v ulici Tkalcovská" se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 709 47 996

Přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 113/2374/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 od
16.11.2020 do 22.11.2020

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2020

Usnesení č. 113/2375/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod z
Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2020 ve výši 47 000,00 Kč

PD Park lázně Běloves - Změna č. 3 Objednávky č. 81/2019

Usnesení č. 113/2376/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením Změny č. 3 Objednávky č. 81/2019 na prodloužení termínu plnění zhotoviteli ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO: 48151122

Dotační program KHK na Obnovu památkového fondu - obnova oken ZUŠ

Usnesení č. 113/2377/20 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci z Dotačního programu
Královéhradeckého kraje č. 21KPGU2 na Obnovu památkového fondu - účel 1. Stavební obnova památkového fondu na akci
„Obnova dřevěných oken ve 2. a 3. NP budovy čp. 247 Tyršova ul. Náchod - ZUŠ"

V Náchodě 18. listopadu 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta