Dnes
Teplota: 22.6 °C

Souhrn usnesení 52. / 111. / schůze Rady města Náchoda konané 27. října 2020

Nákup respirátorů k dalšímu prodeji

Usnesení č. 111/2299/20 - rada města s c h v a l u j e

nákup 600 ks respirátorů k dalšímu prodeji od firmy Swonia, a.s. (IČ: 24761184, DIČ: CZ24761184), Tržiště 372/1, Praha 1, 11800

Veřejná zakázka na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", část 2 Technické vybavení

Usnesení č. 111/2300/20 - rada města s c h v a l u j e

vyloučení vybraného dodavatele Z + M Partner, spol. s r.o.,
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935 v podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov
v Náchodě", část 2. Technické vybavení z důvodu odstoupení
vybraného dodavatele od podpisu kupní smlouvy, v souladu s
ustanovením § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění

Usnesení č. 111/2301/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í,

že její usnesení č. 105/2225/20 ze dne 05.10.2020 nebylo v části
týkající se uzavření kupní smlouvy realizováno z důvodu na straně
vybraného dodavatele

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 111/2302/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14368/2019/1 - revokovat usnesení ze dne 9.12.2019 pod bodem II. písm. e/, č. 14368/2019, č. 14368/2019 schválit směnu dle návrhu

V Náchodě 27. října 2020Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka