Dnes
Teplota: 24.7 °C

Souhrn usnesení z 8. / 91. / schůze Rady města Náchoda konané 28. února 2017

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 91/2560/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17019 - usnesení 82/2333/16, bod jednání č. 16201, ve věci rezervace nájmu a možnosti odkupu do vlastnictví bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě pro p. Jiřího Lipovského

Usnesení č. 91/2561/17 - rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města č. 17020 - vyjmout byt č. 27 v č.p. 1538 ul. Jugoslávská v Náchodě ze seznamu bytů určených k prodeji č. 3607 - schválit prodej

Výsledky konkursních řízení na funkci ředitele/ky MŠ, Náchod, Alšova 952 a MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 91/2562/17 - rada města j m e n u j e
do funkce ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952 Kláru Skleničkovou od 1.5.2017

Usnesení č. 91/2563/17 - rada města j m e n u j e
do funkce ředitelky MŠ, Náchod, Vítkova 304 Janu Chmelíkovou od 1.3.2017

Rozpočtová opatření od 23.01.2017

Usnesení č. 91/2564/17 - rada města s c h v a l u j e
rozpočtová opatření č. 21 až č. 24 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

VZMR – Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě

Usnesení č. 91/2565/17 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě“ a souhlasí se smlouvou o dílo

Usnesení č. 91/2566/17 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě“ ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Jaroslava Balcarová (náhradník Cyril Šourek), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednáníMiroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka