Dnes
Teplota: 21.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 35. / 76. / schůze Rady města Náchoda
konané dne 24. října 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 76/2150/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2126 - schválit prodej podílů, č. 3377 - schválit návrh,

Usnesení č. 76/2151/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 3779 - s přenecháním části pozemkové parcely č. 1211/3 o výměře 853 m2 v katastrálním území Pavlišov do bezplatného užívání panu Ervínu Perthenovi a jeho žádost zamítá

Usnesení č. 76/2152/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3751, 3785 - s uzavřením dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/2872/2016, která byla uzavřena s Irenou Maškovou. Smlouva bude ukončena dohodou podle článku VI. odst. 1. pachtovní smlouvy k 31.10.2016 a se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 913/8 o výměře 78 m2 v katastrálním území Náchod Vladimíru Černému a Daniele Madarászové pro zřízení zahrádky
č. 3784 - se zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely č. 1990/27 v katastrálním území Náchod a záměru přenechání do dočasného užívání částí pozemkových parcel :
č. 2067/106 - dočasný zábor 27 m2 - zařízení staveniště pro realizaci podjezdu
č. 2058/44 - dočasný zábor 218 m2 - zařízení staveniště pro realizaci podjezdu
č. 2067/96 - dočasný zábor 9 m2 - úpravy žel. přejezdu
č. 2067/98 - dočasný zábor 16 m2 - úpravy žel. přejezdu
č. 2308 m2 - dočasný zábor 15 m2 - úpravy žel. přejezdu
vše v katastrálním území Náchod a vše v souvislosti se stavbou "Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov" č. 3786 - se zveřejněním záměru prodeje pozemkových parcel č. 180/2 a č. 180/4 v katastrálním území Dobrošov
Usnesení č. 76/2153/16 - rada města r e v o k u j e
č. 16160 - usnesení 74/2108/16, bod jednání 16155, ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277 v ul. Bartoňova v Náchodě dohodou k 31.10.2016
č. 16161 - usnesení 74/2109/16, bod jednání 16156, ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277, ul. Bartoňova v Náchodě s Lubomírem Zemanem od 01.11.2016 do 31.01.2017
Usnesení č. 76/2154/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16162 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v č.p. 98, ul. Na Vyšehradě v Náchodě k 31.10.2016
č. 16164 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 505, ul. Francouzská v Náchodě s Tomášem Hnykem od 01.11.2016 do 31.01.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 20.000,00
č. 16165 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě a schvaluje nabídku bytu č. 3 v č.p. 293 v ul. Borská v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16166 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě a schvaluje nabídku bytu č. 2 v č.p. 294 v ul. Borská v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16167 - uvolnění jednoho bytu v domě v č.p. 1810 a jednoho bytu v č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě pro potřeby stěhování nájemníků bytů dotčených prováděnými pracemi v rámci akce Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení dle usnesení 68/2014/16 z 29.08.2016 a VII. a/ z 19.09.2016

Usnesení č. 76/2155/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 16168 - informaci o uvolnění bytu č. 37 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.10.2016
č. 16169 - informaci o vyklizení bytu č. 10 v ulici Duhová č.p. 267 v Náchodě

Usnesení č. 76/2156/16 - rada města s o u h l a s í č. 16163 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 505 v ul. Francouzská v Náchodě dohodou k 31.10.2016 - s podnájmem bytu č. 266/5, ul. Duhová

Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod

Usnesení č. 76/2157/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 76/2158/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 57 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky určené na plat speciálního pedagoga a asistenta pedagoga za období říjen až prosinec 2016 budou dodatečně vykryty ze zálohy projektu OPVVV s názvem Šablony pro ZŠ Náchod-Plhov, 2016

Kontrolní výbor ZM - zprávy z provedených kontrol

Usnesení č. 76/2159/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít dané zprávy z kontrolní činnosti KV ZM na vědomí

Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 76/2160/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12. října 2016

Navázání partnerského kontaktu s portugalským městem Cascais

Usnesení č. 76/2161/16 - rada města p o v ě ř u j e místostarostu města pana Miroslava Bráta další komunikací související s navázáním partnerského kontaktu a rozpracováním koncepce možných partnerských vztahů s městem Cascais v Portugalsku

Zápis z jednání lázeňské komise

Usnesení č. 76/2162/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání lázeňské komise ze dne 29. 9. 2016

Rezignace na členství ve FV a školské radě

Usnesení č. 76/2163/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odvolat z finančního výboru Ing. Aleše Cabicara na vlastní žádost a zvolit členem finančního výboru Ing. Josefa Mertu

Usnesení č. 76/2164/16 - rada města o d v o l á v á na vlastní žádost Ing. Aleše Cabicara ze školské rady ZŠ Komenského a jmenuje členkou školské rady ZŠ Komenského RNDr. Věru Svatošovou

MěSSS Marie - dodatek č. 4

Usnesení č. 76/2165/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 181

Usnesení č. 76/2166/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Rozpočtová opatření od 12.09.2016

Usnesení č. 76/2167/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 174 až č. 189 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nákup univerzálního nosiče pro TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 76/2168/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í splnění podmínek uloženým usnesením RM č. 74/2144/16

Změny osob u roční inventarizace

Usnesení č. 76/2169/16 - rada města s c h v a l u j e navržené osoby pro provedení inventarizace za rok 2016

Úprava rozpočtu MŠ Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 76/2170/16 - rada města s o u h l a s í - s rozpočtovou úpravou ve výši 88 600 Kč pro PO MŠ Náchod, Vítkova 304 na dofinancování odloučeného pracoviště a zároveň schvaluje úpravu závazného ukazatele na platy pro rok 2016 na celkovou výši 155 401 Kč
- s vyplacením odměny zástupkyni na MŠ Náchod, Vítkova 304 v navržené výši

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy pro MěSSS Marie

Usnesení č. 76/2171/16 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele na platy na rok 2016 pro PO MěSSS Marie na celkovou výši 10 474 000,- Kč
Žádost o úpravu závazného ukazatele na odpisy pro ZUŠ Náchod Usnesení č. 76/2172/16 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele na odpisy na rok 2016 pro PO Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 na celkovou výši 171 540,- Kč

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 76/2173/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 60 016,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti 1. ročník atletické olympiády ZŠ nách.okresu o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pod záštitou starosty Usnesení č. 76/2174/16 - rada města s c h v a l u j e
uspořádání 1. ročníku atletické olympiády ZŠ náchodského okresu o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pod záštitou starosty města Náchoda pořádané Kulturní a sportovní nadací města Náchoda ve spolupráci s městem Náchodem při celkových nákladech cca 50.000 Kč (tato částka je zahrnuta v návrhu rozpočtu města Náchoda na rok 2017 kapitola "16" - Kultura)

Smlouva o zajištění ohňostroje firmou T. Grosse, dne 1. 1. 2017

Usnesení č. 76/2175/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 1. 1. 2017 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě, firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Riegrova 197, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 70 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 69 000 do 25. 11. 2016

VZMR - Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchod

Usnesení č. 76/2176/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo

Další postup v souvislosti s dopravním značením firmy INAS

Usnesení č. 76/2177/16 - rada města p o v ě ř u j e jednáním starostu a místostarostku

Plán zimní údržby

Usnesení č. 76/2178/16 - rada města s c h v a l u j e plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2016-2017

Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy radnice č.p. 40, Náchod - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 76/2179/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 58/1787/16 ze dne 30.5.2016 Usnesení č. 76/2180/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace na akci "Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy radnice č.p. 40, Náchod" ve výši 185 000 Kč z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 16KPG02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16KPG02-0065 a dále RM souhlasí se zařazením akce do rozpočtu na rok 2017

Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda

Usnesení č. 76/2181/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.1 na projekt "Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda"

Rozbor hospodaření za III.Q.2016

Usnesení č. 76/2182/16 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za III.Q.2016 dle návrhu

Finanční krytí rozpočtu 2017

Usnesení č. 76/2183/16 - rada města s c h v a l u j e navržený postup a výzvu

Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves

Usnesení č. 76/2184/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o zahájení průzkumných prací

Rekonstrukce stadionu Hamra - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016

Usnesení č. 76/2185/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016 na zhotovení díla Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě

MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ ULICE - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/419/2016

Usnesení č. 76/2186/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/419/2016 na zhotovení díla MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ ULICE

Zvonkohra

Usnesení č. 76/2187/16 - rada města s c h v a l u j e návrh na zajištění akce včetně rozpočtového opatření ve výši 13.310 Kč

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta