Dnes
Teplota: 12.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 34. / 75. / schůze Rady města Náchoda
konané 21. října 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 75/2147/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3782 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2909/2016 se spolkem Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO 48653292. Smlouvou se Stacionáři Cesta přenechává do bezplatného užívání část stavební parcely č. 78 o výměře 921 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Stacionář Cesta využije přenechanou část stavební parcely pro poskytování sociální péče osobám se zdravotním postižením a sociálních služeb dětem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 24.10.2016. Z důvodu zajištění dotace na rekonstrukci budovy čp. 67 je ukončení smlouvy výpovědí omezeno až do 31.12.2025

Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod

Usnesení č. 75/2148/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod

Usnesení č. 75/2149/16 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod ve složení Miroslav Brát, Ing. Aleš Hrubý, Michal Kubeček, Ing. Ladislav Šimek, Bohuslav Voborník s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta