Dnes
Teplota: 20.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 10. / 51. / schůze Rady města Náchoda konané dne 21. března 2016Výroční zprávy PO : SZMN, MěSSS Marie, Kino Vesmír

Usnesení č. 51/1418/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO za rok 2015 : MěSSS Marie, Sportovní zařízení města Náchoda a Kino Vesmír

Výroční zprávy PO : SZMN, MěSSS Marie, Kino Vesmír

Usnesení č. 51/1418/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO za rok 2015 : MěSSS Marie, Sportovní zařízení města Náchoda a Kino Vesmír

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 51/1419/16 - rada města s o u h l a s í
č. 1585 - s ukončením nájemní smlouvy č. 12274/1998 uzavřené s Jaroslavem Štrausem, bytem ul. Blažíčkova čp. 4, Praha 4. Nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.12.2015 z důvodu úmrtí nájemce
č. 1686 - s ukončením nájemní smlouvy č. 12310/1999 uzavřené s Luďkem Tesařem, bytem ul. 1.Máje čp. 228, Náchod. Nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.12.2015 z důvodu úmrtí nájemce
č. 2703 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/958/2007 uzavřené s panem Adamem Hoferkou, bytem ul. Broumovská čp. 86, Malé Poříčí. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy č. SM/958/2007, a to ke dni 31.3.2016
č. 3503 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2814/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 778/1, č. 786/33, č. 786/36, č. 1993/5, č. 1993/8, č. 1993/9 a č. 2268 v katastrálním území Náchod v ulici Běloveské a Mánesovo nábřeží v celkové délce 88 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 8.800,- Kč + DPH
č. 3722 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti HOTEL SERVICE PLUS, s.r.o. , IČO 25919318, zastoupené jednatelem Martinem Adlofem kiosek umístěný v hale Zimního stadionu v Náchodě v budově bez čp/če, jež je součástí stavební parcely č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži

Usnesení č. 51/1420/16 - rada města o d r o č u j e č. 3721, č. 3664

Usnesení č. 51/1421/16 - rada města d o p o r u č u j e č. 3708 ZM prodej pozemkové parcely č. 1573/9 v k.ú. Náchod zamítnout a ukládá odboru IRM vybudovat nové otevřené kontejnerové stání v daném prostoru (bez stříšky).

Usnesení č. 51/1422/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 715/26213 ke stavební parcele č. 425 a podílu o velikosti 715/26213 ke stavební parcele č. 427 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují
č. 3586 - umístění bodu podrobného polohového bodového pole na pozemkové parcele č. 242/1 katastrální území Běloves
č. 3719 - zveřejnění záměru převodu částí pozemkových parcel č.8/1, č.26, č.49/1, č.423/1, č.503/6, č.760/1, č.760/3, č.760/6, č.760/8, č.1916/11, č.1993/5, č.2036/23, č.2036/24, č.2036/25, č.2036/38, č.2036/39 v kat. území Náchod zastavěných stavbou silnice I/33
- vypsání výběrového řízení, formou obálkové metody, na prodej bytové jednotky č. 1674/24 spolu s podílem o velikosti 6775/364320 na společných částech bytového domu čp. 1673, čp. 1674 a s podílem o velikosti 6775/364320 na stavební parcele č. 2614 v katastrálním území Náchod s vyvolávací cenou 1.100.000 Kč
- inzerování prodeje bytové jednotky č. 1959/22, s podílem o velikosti 7235/392232 na společných částech domu čp. 1958, čp. 1959, čp. 1960 a s podílem o velikosti 7235/392232 ke stavební parcele č. 461 katastrální území Staré Město nad Metují za cenu 790.000 Kč

Usnesení č. 51/1423/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 3716 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 105/7, č. 196/9 a č. 206/3 v katastrálním území Malá Čermná

Usnesení č. 51/1424/16 - rada města r u š í
usnesení 6/189/15 ze dne 26. 1. 2015 v části týkající se Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města, včetně doplnění této směrnice schválené RM dne 25. 5. 2015, usnesením č. 18/573/15. Směrnice se ruší ke dni 31. 3. 2016 a s o u h l a s í
s novou Směrnicí o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města s platností od dne 1. 4. 2016

Usnesení č. 51/1425/16 - rada města s o u h l a s í - s převodem práv a povinností k bytu č. 267/3 ul. Duhová - s převodem práv a povinností k bytu č. 269/43 ul. Duhová

Usnesení č. 51/1426/16 - rada města u k l á d á č. 3607 - odboru SMF zpracovat odhad na Ruská 500, 501,502 a 534 zodpovídá: ing. Šimek

Usnesení č. 51/1427/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16035 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
č. 16036 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
č. 16040 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s Lucií Štěpovou na byt č. 1 ul. Českoskalická čp. 472 v Náchodě od 01.04.2016 do 30. 6. 2016. Výše nájmu je stanovena na Kč 60,00/m2 a jistota ve výši Kč 25.000,00

Usnesení č. 51/1428/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16037 - na základě výjimky uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Tomášem Markem. Platnost smlouvy od 1. 4. 2016 - 30. 6. 2016, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

Usnesení č. 51/1429/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 16038 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Ladislavem Kubišem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě

Usnesení č. 51/1430/16 - rada města t r v á č. 16039 - svém usnesení 47/1320/16 ze schůze ze dne 22. 2. 2016

Usnesení č. 51/1431/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16041 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 5 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s p. Petrem Andršem na období 01.04.2016 - 30.06.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 69,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00
č. 16043 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v ul. Francouzská v č.p. 348 v Náchodě k 31.03.2016
č. 16044 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v ul. Komenského v č.p. 577 v Náchodě dohodou k 31.03.2016
č. 16045 - ukončení Nájemní smlouvy na byt č. 4 v ul. Broumovská v č.p. 60 v Náchodě dohodou k 31.03.2016
č. 16050 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 534 v ulici Ruská v Náchodě k 31.03.2016 dle § 2291 NOZ

Usnesení č. 51/1432/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16042 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v ul. Borská v č.p. 293 v Náchodě k 30.04.2016
č. 16047 - informaci o uvolnění bytu č. 38 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.03.2016

Usnesení č. 51/1433/16 - rada města r e v o k u j e č. 16046 - usnesení 49/1383/16 ze schůze ze dne 07.03.2016, bod jednání 16034

Usnesení č. 51/1434/16 - rada města z a m í t á
č. 16048 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v č.p. 50 v ulici Odboje v Náchodě s paní Veronikou Morovou
č. 16049 - žádost o snížení nájemného a kompenzaci nákladů na investice do bytu č. 7 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2015

Usnesení č. 51/1435/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1436/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1437/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1438/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0
O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1439/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1440/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1441/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1442/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1443/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1444/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1445/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1446/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1447/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů : 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1448/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1449/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1450/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1451/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 51/1452/16 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2015 počtem hlasů: 8/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Plnění rozpočtu za únor 2016

Usnesení č. 51/1453/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozšíření sjezdu v ul. Pod Montací

Usnesení č. 51/1454/16 - rada města p r o j e d n a l a rozšíření sjezdu a d o p o r u č u j e daný projekt projednat v komisi výstavby a územního plánování.

OZV č. 2/2011 a stanovení závazného postupu

Usnesení č. 51/1455/16 - rada města d e k l a r u j e, že rozhodnutí budou vydána na dobu určenou vlastníkem komunikací Městem Náchod. V případě, že lhůta orgánu Policie ČR dopravního inspektorátu Náchod bude odlišná, bude respektována lhůta kratší

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 51/1456/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/70/2016 ve výši Kč 15 000,- pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Smlouva o výpůjčce

Usnesení č. 51/1457/16 - rada města t r v á na ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Náchod a Běloveské lázně a.s. dne 21. 5. 2011 v souladu s výpovědní lhůtou učiněnou dopisem pana Khalify dne 21. 10. 2015, tj. uplynutím jednoho roku - tj. k 21. 10. 2016 a s uplatněním článku III/ bod 5.

Usnesení č. 51/1458/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í odpověď připravenou JUDr. Svobodou

Administrace VŘ

Usnesení č. 51/1459/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení se společností DABONA s.r.o. Rychnov n. Kn. za Kč 36 300,- vč. DPH

Záměr zřízení sezónního Městského informačního centra

Usnesení č. 51/1460/16 - rada města o d r o č u j e zřízení sezónního Městského informačního centra za předložených podmínek v budově Lesárny, která je součástí Státního zámku Náchod a u k l á d á odboru kultury sportu a CR dopracovat mzdové náklady na brigádníka zodpovídá: R. Toušek

Ulice Dlouhá

Usnesení č. 51/1461/16 - rada města s o u h l a s í s tím, aby potřebný materiál (zámkovou dlažbu cca 26 m2 a písek 1 m3) byl dodán TS Náchod na svépomocnou opravu chodníku v ul. Dlouhá na městském pozemku před čp. 147

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2015

Usnesení č. 51/1462/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2015 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 596 285,00

Farmářské trhy

Usnesení č. 51/1463/16 - rada města u k l á d á tiskové mluvčí připravit anketu mezi občany na zjištění zájmu o provozování farmářských trhů zodpovídá: N. Adlof

Výběrové řízení na strážníky Městské policie Náchod

Usnesení č. 51/1464/16 - rada města s o u h l a s í s vypsáním výběrového řízení na strážníky městské policie

Stanovení dalšího místostarosty, zastupování starosty a svěření některých úkolů místostarostům

Usnesení č. 51/1465/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - stanovit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm k) dalšího člena zastupitelstva města dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, tj. 2. místostarostu
- určit, že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci 1. místostarosta. V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu 2. místostarosta
- svěřit místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů :
1. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané radě města a zastupitelstvu města odborem investic a rozvoje města ( část ), odborem životního prostředí, včetně zastupování města navenek v těchto věcech
2. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem správy majetku a financování, odborem sociálních věcí a školství ( mimo školství ), včetně organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto věcech

Schválení nákupu techniky pro Technické služby Náchod s.r.o.

Usnesení č. 51/1466/16 - rada města v působnosti valné hromady v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze 4. 10. 2005 a č. 145/4021/14 z 13. 5. 2014 s c h v a l u j e společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup nového nákladního vozidla kategorie N1 se sklápěcí nástavbou s očekávanou cenou 1 200 000,- Kč bez DPH

Kronika

Usnesení č. 51/1467/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci

Žádost o dotaci na Webrovka fest

Usnesení č. 51/1468/16 - rada města z a m í t á dotaci ve výši 10 000 Kč a Institutu zážitkové pedagogiky pob. Trutnov, zastoupeného Mgr. Jiřím Oudesem - ředitelem na částečné pokrytí nákladů na "Webrovka fest na klučance 2016", který se uskuteční ve dnech 18. - 19. 11. 2016 v areálu Klučanka v obci Dědov

Nabídka partnerství z Ukrajiny

Usnesení č. 51/1469/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í nabídku na obnovení partnerského kontaktu ukrajinského města Sosnytsya s městem Náchod

Žádost o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na propagaci města

Usnesení č. 51/1470/16 - rada města s c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 200 000 Kč na propagaci města včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 Kultura, položka 2143-391-5169 Propagace a prezentace města" s tím, že radě města bude předkládán jednou za čtvrtletí přehled výdajů

Rozpočtová opatření od 7. 3. 2016

Usnesení č. 51/1471/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 29 až č. 34 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově - oprava krovu

Usnesení č. 51/1472/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově - oprava krovu" se Zbyňkem Nyčem, Příkopy 1126, 547 01 Náchod

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

Usnesení č. 51/1473/16 - rada města d o p l ň u j e usnesení č. 49/1390/16, kdy zplnomocňuje Ing. Janu Oborníkovou, projektovou manažerku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Praha, IČO 29029210, zpracovatele žádosti o podporu, k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v projektu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" předkládaného do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve věcech souvisejících se žádostí o podporu včetně elektronického podpisu žádosti o podporu

Lázně Běloves - informace o provedených úkonech

Usnesení č. 51/1474/16 - rada města s c h v a l u j e úkony provedené Městem Náchod k obnovení tradice lázeňského provozu v Náchodě, souhlasí s dalším navrženým postupem a odesláním přiloženého dopisu na ředitelství Českého inspektorátu lázní a zřídel

Usnesení č. 51/1475/16 - rada města p o v ě ř u j e radního ing. Jana Čtvrtečku koordinací a supervizí nad všemi činnostmi spojenými s projektem obnovy lázeňské tradice v Náchodě

KHK - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší, kontejnerová stání - předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 51/1476/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 16ZPD03 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na akci "Úprava kontejnerových stání v Náchodě" a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů

Jiráskovo koupaliště, studie na osazení nerezovými vanami

Usnesení č. 51/1477/16 - rada města u k l á d á odboru SMF záměr zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017

Schválení provozního řádu zimního stadionu v letním období 2016

Usnesení č. 51/1478/16 - rada města s c h v a l u j e provozní řád Zimního stadionu Náchod na období duben až červen 2016

Schválení ceníku zimního stadionu v letním období 2016

Usnesení č. 51/1479/16 - rada města s c h v a l u j e ceník Zimního stadionu Náchod v období duben až červen 2016

Sazebník úhrad za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení č. 51/1480/16 - rada města s c h v a l u j e sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Usnesení č. 51/1481/16 - rada města s o u h l a s í s přejmenováním současného sazebníku jako "Ceník poskytovaných služeb"

Konkursní řízení na ředitele ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 51/1482/16 - rada města j m e n u j e členy konkursní komise v konkursním řízení na ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 dle návrhu

Usnesení č. 51/1483/16 - rada města s c h v a l u j e znění inzerátu konkursního řízení na ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 a jeho zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města a v Náchodském zpravodaji

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 51/1484/16 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 v hodnotě 9 841,00 Kč

MŠ Vítkova 304, Náchod - ředitelka - plnění usnesení č. 46/1285/16

Usnesení č. 51/1485/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í odložení společného jednání ohledně situace v MŠ Vítkova, Náchod z důvodu pracovní neschopnosti ředitelky MŠ Mgr. Moniky Vaňátové a korespondenci s advokátní kanceláří Wildt & Biolek zastupující Mgr. Moniku Vaňátovou a s o u h l a s í s navrženým postupem

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 51/1486/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zápis z komise

Usnesení č. 51/1487/16 - rada města b e r e n a v ě d o mí zápis z jednání školské komise ze dne 9. března 2016

Vyřazení a odpis nerealizované projektové dokumentace

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č. 51/1488/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení:
- Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení a odpis nerealizovaných položek účtů 042 11 Investice stavební a 042 20 Projektové dokumentace dle seznamu
- Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,- Kč/kus dle návrhu
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle posudku soustruhu SN 20A/1500, inv. číslo 222298.

Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda

Usnesení č. 51/1489/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - odvolat ze správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda Ing. Tomáše Šuberta
- jmenovat do správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda p. Libora Fiedlera

Jmenování člena správní rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s.

Usnesení č. 51/1490/16 - rada města o d v o l á v á Ing. Tomáše Šuberta z funkce člena správní rady Náchodské Prima sezóny, o. p. s. jmenuje novým členem správní rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s. (IČO 70805695) p. Zdeňka Philippa

Projektové týmy do projektů česko-polské spolupráce

Usnesení č. 51/1491/16 - rada města s o u h l a s í s návrhem personálního obsazení projektových týmů a pověřuje jednotlivé pracovníky výkonem svých povinností v rámci projektů česko-polské spolupráce

Smlouva o výpůjčce autobusu od SH ČMS-SDH Pavlišov pro účely JPO města Náchoda

Usnesení č. 51/1492/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Náchod a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Pavlišov, jejímž předmětem je autobus SPZ - 4H5 1706 k využití pro jednotku požární ochrany města Náchoda. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016

Schválení smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod II

Usnesení č. 51/1493/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvu na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod II mezi objednatelem, Městem Náchod, a zhotovitelem, společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., se sídlem Gočárova 504/54, Pražské Předměstí, Hradec Králové, v předloženém znění

Oprava zvonice na Dobrošově

Usnesení č. 51/1494/16 - rada města p o v ě ř u j e starostu Jan Birke jednáním se zástupcem obce Církve československé husitské o opravě zvonice na Dobrošově

Projekt Zámecký kopec - srdce města Náchoda

Usnesení č. 51/1495/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace o průběhu přípravy projektu Zámecký kopec - srdce města Náchoda

"ZŠ Babí - stavební úpravy" - zadávací dokumentace

Usnesení č. 51/1496/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "ZŠ Babí - stavební úpravy" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení

Dodatek č. 1 ke smlouvě IRM/392/2015

Usnesení č. 51/1497/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. IRM/392/2015

Poskytování právních služeb - KŠD LEGAL

Usnesení č. 51/1498/16 - rada města s c h v a l u j e
- přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle Vnitřního předpisu Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 14. 12. 2015 (dále jen "Vnitřní předpis") na poskytování právních služeb spočívajících v právním zastoupení Města Náchod, jakožto žalovaného č. 2 ve sporu o určení neplatnosti smlouvy o převodu akcií a určení akcionáře společnosti PRIMÁTOR a.s., vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 56/2010 (dále jen "Veřejná zakázka") společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO: 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;
- uzavření příkazní smlouvy o podmínkách poskytování právních služeb se společností KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO: 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 na plnění Veřejné zakázky s hodinovou sazbou ve výši 3.500,- Kč bez DPH a maximální předpokládanou cenou poskytnutých právních služeb ve výši 500.000,- Kč bez DPH.

V Náchodě 22. března 2016Miroslav B r á t
radní
Jan B i r k e
starosta