Dnes
Teplota: 15.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 7. / 48. / schůze Rady města Náchoda konané dne 26. února 2016Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 48/1372/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3528 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2789/2016 s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333. Národnímu památkovému ústavu se pronajímají pozemkové parcely č. 5, č. 9, č. 10, č. 232, č. 383, č. 1928/1, č. 1928 a č. 1964 o výměře 55725 m2 všechny v katastrálním území Náchod, za účelem akce "Zámecký kopec - srdce města Náchoda" (ochrana přírody a péče o životní prostředí). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.3.2016 do 28.2.2026. Výše nájemného je stanovena s ohledem účel využití ve výši 1,- Kč/rok, + DPH tj. 1,21 Kč/rok

Usnesení č. 48/1373/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3618 - schválit nabytí objektu čp. 265 spolu se stav. parcelou č. 436/1 a pozemkovou parcelou č. 1611/1 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví města Náchoda za cenu 6.800.000,- Kč

Chodník Lipí od zastávky na náves včetně VO - výběr zhotovitele

Usnesení č. 48/1374/16 - rada města z a d á v á
veřejnou zakázku na akci: ,, Chodník Lipí od zastávky na náves včetně VO " a s o u h l a s í
s uzavřením objednávky se společností SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, která nabídla nejnižší cenu ve výši 480 873,98 Kč včetně 21% DPH

Spolupráce s NPÚ na projektu Zámecký kopec - srdce města Náchoda

Usnesení č. 48/1375/16 - rada města r e v o k u j e usnesení 47/1370/16 ze dne 22.2.2016 a doporučuje ZM uzavřít doplněnou smlouvu o spolupráci s NPÚ na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta