Dnes
Teplota: 24.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 37. / 41. / schůze Rady města Náchoda konané 15. prosince 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 41/1133/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru na prodej dvou podílů o velikosti 790/34801 ke stavební parcele č. 423, podílu o velikosti 634/26213 ke stavební parcele č. 425 a podílu o velikosti 754/27360 ke stavební parcele č. 467 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují a dále podílu o velikosti 575/49621 a podílu o velikosti 348/49621 ke stavební parcele č. 3036 vše v katastrálním území Náchod
č. 2516 - zveřejnění záměru prodeje jednotky č. 738/400 s podílem o velikosti 7759/37717 na společných prostorách čp. 738 a pozemcích č. stav. p.2781/1, č.p.p.1162/3, č.p.p.1162/4, č.p.p.2186/3 vše v k.ú. a obci Náchod
č. 3684 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1956/2 katastrální území Náchod

Usnesení č. 41/1134/15 - rada města o d r o č u j e č. 3676

Usnesení č. 41/1135/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3679 - zamítnout prodej, vydat kladné stanovisko k převodu stavebních parcel č. 868/1 a č. 868/2 v katastrálním území a obci Červený Kostelec, vše do vlastnictví majitelů bytových jednotek a staveb, které se na uvedených stavebních parcelách nacházejí.

Usnesení č. 41/1136/15 - rada města n e s o u h l a s í
č. 2652 - se snížením nájemného a žádost společnosti TOGAZ GDS s.r.o., IČ 27542530, zamítá
č. 3552 - s požadavkem na vyrovnání dle návrhu IMMOTEL A.S. Praha a schvaluje pokračování v jednání o směně pozemků s tím, že společnosti IMMOTEL A.S. Praha bude toto sděleno s odkazem na zákon o obcích a ceněn obvyklé

Usnesení č. 41/1137/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3375 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2279/2013 uzavřené s MUDr. Helenou Lebduškovou, IČO 48653900. Smlouva bude ukončena dohodou podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy k 31.12.2015
č. 3668 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2741/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání vybraných pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 455 pro katastrální území Dolní Vernéřovice, listu vlastnictví č. 354 katastrální území Metujka a listu vlastnictví č. 459 katastrální území Studnice u Jívky. Pozemkové parcely budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 600.000,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu"
č. 3677 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2750/2015 se společností Meointerest, s.r.o., IČO 01756877. Smlouvou se přenechává nájemci do užívání, část zábradlí lávky pro pěší u Itálie v Náchodě za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 89 x 220 cm. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 10.000,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku s účinností od 1.1.2016 do 31.12.2016 s možností prodloužení
č. 3680 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 1142/4 v katastrálním území Náchod v ulici Raisova. Břemeno spočívá v uložení nové splaškové kanalizace v délce 86,44 m
č. 3683 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1987/1 v katastrálním území Náchod ve Vodárenské ulici. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 1987/1 má být cca 33 m
č. 3686 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2751/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Město Náchod a pan Pavel Voborník přenechávají společnosti Lesy města Náchod spol. s r.o., do užívání pozemkovou parcelu č. 1454 v katastrálním území Náchod a pozemkové parcely č. 1457, č. 1458 a č. 1459 v katastrálním území Městská Kramolna za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu". Pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 1.768,-Kč/rok + DPH
č. 3687 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2754/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Město Náchod a pan Roman Grametbauer a MUDr. Eva Grametbauerová přenechávají společnosti Lesy města Náchod spol. s r.o., do užívání vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 579 katastrální území Stárkov a vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictvíč. 262 katastrální území Metujka. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu". Pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 8.000,-Kč/rok + 90% z tržeb + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Usnesení č. 41/1138/15 - rada města r u š í
č. 3669 - usnesení č. 39/1094/15, ze dne 30.11.2015 v části týkající se akce 3669 a s o u h l a s í

s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2742/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání vybraných pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Náchod, Lipí u Náchoda, Babí u Náchoda, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice u Náchoda, Malé Poříčí, Pavlišov a Staré Město nad Metují. Dále vybraných lesních pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 669 katastrální území Městská Kramolna, listu vlastnictví č. 515 katastrální území Dolní Radechová, listu vlastnictví č. 3378 katastrální území Malá Čermná, listu vlastnictví č. 693 katastrální území Rtyně v Podkrkonoší a listu vlastnictví č. 669 katastrální území Trubějov. Pozemkové parcely budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 190.889,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu"

Usnesení č. 41/1139/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15186 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2016 do 31.03.2016
č. 15187 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2016 do 31.03.2016
č. 15188 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 2 v č.p. 391 v ulici Běloveská Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15189 - s vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení bytu č. 2 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15192 - s tím, aby Občanské sdružení Srdéčko, IČO 02673312, si adresu Zámecká č.p. 243 v Náchodě nechalo zapsat do příslušného spolkového rejstříku jako adresu svého sídlo - s podnájmem bytu č. 265/7, ul. Duhová

Usnesení č. 41/1140/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15189 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ul. Bartoňova v č.p. 276 v Náchodě dohodou k 31.12.2015
č. 15190 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 31 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě dohodou k 30.11.2015
č. 15195 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Martinou Čepelkovou od 01.01.2016 do 31.03.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00

Usnesení č. 41/1141/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15191 - informaci o uvolnění bytu č. 34 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.12.2015 Usnesení č. 41/1142/15 - rada města n e s o u h l a s í
č. 15193 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Janem Dzurkem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15194 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Miroslavem Samkem ml.

Plnění rozpočtu za listopad 2015

Usnesení č. 41/1143/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Havarijní pojištění automobilové flotily

Usnesení č. 41/1144/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci a z m o c ň u j e pana starostu Jana Birke podpisem příslušných smluvních dokumentů, spojených s uzavřením pojištění vozidel pro město Náchod na další období

Ceny energií a vody na rok 2016

Usnesení č. 41/1145/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Navýšení příspěvku na rok 2015 pro ZŠ Plhov

Usnesení č. 41/1146/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádost ZŠ Plhov a u k l á d á odboru SMF připravit v tomto duchu příslušné rozpočtové opatření na rok 2016 v případě vzniku volných zdrojů rozpočtu 2015

Nabídka odkupu akcií VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 41/1147/15 - rada města z a m í t á nabídku RNDr. Davida Tumpacha, Nuselská 497/67, 140 00 Praha 4 na odkup 17 267 kusů akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. pro její nevýhodnost pro město Náchod.

Usnesení č. 41/1148/15 - rada města p o v ě ř u j e pana starostu pana Birke obrátit se na významnější akcionáře VAK Náchod a.s. s touto nabídkou

Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti Náchodská Prima sezóna, o.p.s.

Usnesení č. 41/1149/15 - rada města n e s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti Náchodská Prima sezóna, o. p. s., s ohledem na vyjádření právníků o nevyváženosti a nevýhodnosti pro město Náchod

Usnesení č. 41/1150/15 - rada města p o v ě ř u j e
starostu města Jana Birke účastí na jednání se zakládajícími členy o. p. s., které povede k urychlenému převodu zakladatelských práv a povinností na město v souladu s rozhodnutím zastupitelstva, k 1. 1. 2016

Zápisy z komisí

Usnesení č.41/1151/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání dopravní komise ze dne 19. 11. 2015
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 9. 11. 2015

ZŠ Plhov - dodatek č. 2

Usnesení č. 41/1152/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o změně dokončení díla "Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov - Náchod" a souhlasí s uzavřením dodatku č. 2

Darovací smlouva č. SMF/2753/2015

Usnesení č. 41/1153/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu SMF/2753/2015

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 41/1154/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 225 až č. 233 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Odpisový plán Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 41/1155/15 - rada města s c h v a l u j e - navýšení odpisů Sportovních zařízení města Náchoda o Kč 113 664,-
- čerpání fondu rezerv a rozvoje Sportovních zařízení města Náchoda ve výši Kč 425 569,- na krytí očekávaného výpadku příjmů z titulu prodloužení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a na krytí navýšených odpisů v roce 2015

Smlouva o zajištění administrace

Usnesení č. 41/1156/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka neziskové organizace Pferda z.ú.

Usnesení č. 41/1157/15 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 15 125 Kč vč. DPH za účelem pořádání benefičního představení neziskovou organizací Pferda z.ú. se sídlem Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zastoupené Mgr. Janou Křížovou - ředitelkou dne 4. 2. 2016

Programy pro poskytování dotací sportovním klubům pro rok 2016

Usnesení č. 41/1158/15 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" a "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" pro rok 2016 včetně povinných příloh

Vyhodnocení spotřeby elektrické energie Déčko

Usnesení č.41/1159/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

MŠ Vítkova 304, Náchod - ředitelka - úprava platu

Usnesení č. 41/1160/15 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky MŠ Vítkova 304, Náchod Mgr. Moniky Vaňátové dle návrhu s účinností od 1.1.2016

Cenová nabídka na recyklaci stavebních sutí drcením

Usnesení č. 41/1161/15 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec,s.r.o., Lhota 341, 549 41 Červený Kostelec, IČ:47473487 na recyklaci stavebních sutí drcením za nabídkovou cenu 87,-Kč/t bez DPH a schvaluje uzavření objednávky

Komise pro záměry města - zpráva o činnosti a náměty na realizaci

Usnesení č. 41/1162/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Vánoční prodej - podpora psího útulku

Usnesení č. 41/1163/15 - rada města s o u h l a s í s vánočním prodejem výrobků na podporu psího útulku Broumov

Žádost o čerpání investičního fondu

Usnesení č. 41/1164/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání investičního fondu ve výši Kč 109 844,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na modernizaci výdejní části stravovacího systému

Vytvoření funkčních míst MěÚ Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 41/1165/15 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.1.2016 vytvoření 1 funkčního místa odborného pracovníka životního prostředí odboru životního prostředí, 1 funkčního místa odborného pracovníka centrálního registru přestupků odboru správního, 1 odborného pracovníka správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 41/1166/15 - rada města s t a n o v u j e podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 169, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolků

Usnesení č. 41/1167/15 - rada města s o u h l a s í s umístěním spolku s názvem Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Náchod - Plhov a spolku s názvem SK Plhov - Náchod, z.s. do budovy základní školy umístěné na adrese Příkopy 1186, Náchod, 54701, zapsané v katastru nemovitostí vedeném pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Náchod

Žádost o úpravu odpisového plánu a mzdového limitu pro rok 2015

Usnesení č. 41/1168/15 - rada města s c h v a l u j e
- zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2015 PO MěSSS Marie na celkovou výši 59 716 Kč
- zvýšení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2015 bez navýšení příspěvku v celkové výši 13 500 Kč pro příspěvkové organizace dle návrhu

Uzavření nájemní smlouvy v DPS HARMONIE

Usnesení č. 41/1169/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Slávku Vodákovou, trvale bytem Náchod, Myslbekova 119 - byt č. 22, Harmonie I.
- paní Janu Drahou, trvale bytem Náchod, Lesní 92 - byt č. 31, Harmonie I.
Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

DPS HARMONIE - uzavření a prodloužení nájemní smlouvy Usnesení č. 41/1170/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 39/1115/15 v části přidělení bytu č. 41 a s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s paní Magdalenou Kudelášovou, trvale bytem Náchod, Müllerova 261, na byt č. 205 Harmonie II. Smlouva se uzavírá od 1.1.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Usnesení č. 41/1171/15 - rada města r e v o k u j e prodloužení nájemní smlouvy p. Miloše a Jiřího Blehových, byt č. 21 v DPS Harmonie 1819 a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy p. Miloše a Jiřího Blehových, byt č. 21 v DPS Harmonie I do 31.12.2016

Návrh na odměny ředitelům PO II. pol. 2015

Usnesení č. 41/1172/15 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za II. pololetí 2015 ředitelům PO dle návrhu

Žádost o dotaci na "Kulturní a společenskou akci u příležitosti 150. výročí bitvy z roku 1866 u Náchoda

Usnesení č. 41/1173/15 - rada města s c h v a l u j e dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 ve výši 15 000 Kč pro Kavalerii Náchod, o.s. se sídlem Příkopy 1206, 547 01 Náchod, IČO 27054802, zastoupenou Petrem Bohušem - předsedou včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura ve výši 15 000 Kč

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka Fotbal v kraji o.s.

Usnesení č. 41/1174/15 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 25 000 Kč vč. DPH za účelem pořádání Galavečera krajského fotbalu občanským sdružením Fotbal v kraji, se sídlem Habrmanova 192/2, Hradec Králové zastoupeným Ing. Petrem Vítkem - členem Výkonného výboru dne 15. 1. 2016

Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách

Usnesení č. 41/1175/15 - rada města s o u h l a s í
- s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/336/2014 ze dne 11.11.2014 na realizaci stavby "Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách - 1. část" se spol. REFERAL s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ 29153719
- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/388/2015 ze dne 8.10.2015 na realizaci stavby "Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách - 2. část" se spol. REFERAL s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ 29153719

Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická - dodatek č. 1 SOD

Usnesení č. 41/1176/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/386/2015 na dodavatele díla "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" na méněpráce týkající se počtu kůlů ke dřevinám, odstranění nevhodných dřevin a vícepráce týkající se odstranění nevhodných dřevin

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka Obchodní akademie

Usnesení č. 41/1177/15 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 10 000 Kč vč. DPH za účelem pořádání 5. regionálního veletrhu fiktivních firem Obchodní akademií se sídlem Denisovo nábřeží 673, 547 21 Náchod zastoupenou RNDr. Věrou Svatošovou - ředitelkou dne 10. 3. 2016

Benchmarking Energetika

Usnesení č. 41/1178/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

SVČ Déčko, Náchod - ředitelka - úprava platu

Usnesení č. 41/1179/15 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky SVČ Déčko, Náchod Ing. Ludmily Pohankové dle návrhu s účinností od 1.1.2016

Bavorka, Běloves - povolení vjezdu po cyklostezce

Usnesení č. 41/1180/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Umístění optických psychologických brzd s akustickým efektem v ul. Havlíčkova, u čp. 1110 - 1115 a 1133

Usnesení č. 41/1181/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh dopravní komise umístění optických psychologických brzd s akustickým efektem, po kladném vyjádření Policie ČR

Umístění optických psychologických brzd s akustickým efektem v ul. Ryšavého od čp. 43 - 109

Usnesení č. 41/1182/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o povolení provozování hracího automatu

Usnesení č. 41/1183/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zamítnout žádost pana Ing. Petra Kříže

Řešení stížnosti MUDr. Pulse CSc. ve věci neoprávněného připojení pana Maršíka na přípojku vodovodu

Usnesení č. 41/1184/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í stížnost

Podomní prodej

Usnesení č. 41/1185/15 - rada města s o u h l a s í s výrobou 200 ks samolepek v souladu s Nařízením města č. 3/2014 pro distribuci obytným domům v Náchodě

Kino Vesmír - změna závazného ukazatele pro rok 2015 - odpisový plán

Usnesení č. 41/1186/15 - rada města s c h v a l u j e nový závazný ukazatel pro rok 2015 - odpisový plán ve výši Kč 53 052,-

Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě, oprava chyby ve výpočtu ceny v dodatku č. 1 SOD č. IRM/364/2015 a schválení vzájemného zápočtu

Usnesení č. 41/1187/15 - rada města z důvodu zjištěné chyby ve výpočtu ceny za provedené práce revokuje část usnesení týkající se ceny díla dodatku č. 1 SOD IRM/364/2015 "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě" se společností WORLD INVEST v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11. Nově je cena díla stanovena ve výši 8 305 345,08 Kč bez DPH

Usnesení č. 41/1188/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dohody o započtení pohledávky a pozastávce vůči společnosti WORLD INVEST v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 znějící na částku zápočtu 129 309,52 Kč a na pozastávce ve výši 609 572 Kč

Parkovací místo v ul. Tyršova

Usnesení č. 41/1189/15 - rada města s o u h l a s í s umístěním dodatkové tabulky pro Lékárnu U Svaté Terezie na náklady provozovatele v souladu s textem zprávy

Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta