Dnes
Teplota: 12.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 34. / 38. / schůze Rady města Náchoda konané 25. listopadu 2015


Návrh rozpočtu 2016

Usnesení č. 38/1090/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2016 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 55 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 60 mil. Kč
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2020 dle návrhu.

Střednědobý plán investic 2014-2018

Usnesení č. 38/1091/15 - rada města d o p o r u č u j e zahrnout střednědobý plán investic 2014 - 2018 do návrhu rozpočtu 2016

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 38/1092/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 204 a č. 207 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta