Dnes
Teplota: 12.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 33. / 37. / schůze Rady města Náchoda konané dne 18. listopadu 2015


Návrh rozpočtu 2016

Usnesení č. 37/1048/158 - rada města o d r o č u j e

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 37/1049/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 2385 - upřesnění ustanovení o ceně, ocenění věc. břemene a určení osoby znalce
č. 2885 - předloženou informaci o budově bez čp/če (bývalá márnice na hřbitově) - informaci o zajištění provozu veřejných sportovišť - hřišť

Usnesení č. 37/1050/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3671 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2739/2015 s Ing. Jiřím a Radkou Polákovými, Příkopy 1104, Náchod. Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní, kanalizační a elektro přípojky v pozemkových parcelách města č. 1965/1 a č. 2240 v katastrálním území Náchod. Přípojky zasahují do pozemků města v délce 36,3 m s ochranným pásmem 2 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Polákovi uhradí náklady související se zápisem věcného břemene do KN
č. 3673 - se zveřejněním záměru pronajmout MUDr. Tesařové Reichertové, IČO 04461401, část pozemkové parcely č. 1162/1 u budovy čp. 738 v katastrálním území Náchod za účelem parkování jednoho motorového vozidla
č. 3674 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti VISUS, spol. s r.o., IČ 48154229, nebytový prostor č. 0.39 o výměře 12,02 m2 v suterénu budovy polikliniky a nebytové prostory č. 3.28 o výměře 22,28 m2 a č. 3.29 o výměře 22 m2 vše v budově polikliniky čp.738, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Pronajaté prostory budou využity jako kancelář a sklad
č. 3675 - se zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely č. 527/20 katastrální území Běloves
č. 3677 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Meointerest, s.r.o., IČO 01756877, část plochy na zábradlí lávky pro pěší u Itálie v Náchodě za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 89 x 220 cm

Usnesení č. 37/1051/15 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 269/7, ul. Duhová

Usnesení č. 37/1052/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15169 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2015 do 29.02.2016
č. 15170 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2015 do 29.02.2016
Usnesení č. 37/1053/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15171 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 349, ul. Francouzská v Náchodě s Janem Vrátným od 01.12.2015 do 29.02.2016, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 20.000,00, splácení jistoty měsíčními splátkami po Kč 2.000,00 od prosince 2015 na základě Dohody o splácení
č. 15172 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě s Vojtěchem Brázdilem od 01.12.2015 do 29.02.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15173 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15 v č.p. 294, ul. Borská v Náchodě s Vilémem Eremiašem dohodou k 30.11.2015
č. 15174 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15 v č.p. 294, ul. Borská v Náchodě s Lenkou Jungovou od 01.12.2015 do 29.02.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 15175 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská v Náchodě z 21.10.2015 s uvedením osob nájemců p. Jana Nývlta a pí. Václavy Nývltové, ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu z 21.10.2015 zůstanou nezměněna
č. 15176 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v ul. Na Drážkách v č.p. 100 v Náchodě dohodou k 31.12.2015
č. 15177 - odpuštění úroků v plné výši z dluhu na nájemném bytu č. 16 v č.p. Komenského č.p. 577 v Náchodě Anny Dočkalové
č. 15180 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2746/2015 na pronájem nebytového prostoru kanceláře v Náchodě, Českoskalická č.p. 105, který je součástí stavební parcely č.11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou Jany Nývltové, Komenského 276, Náchod, IČO 62716352 s platností od 01.12.2015

Usnesení č. 37/1054/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15179 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11074 k 31.01.2016
č. 15181 - informaci o vyklízení bytu č. 10 v ulici Duhová č.p. 267 v Náchodě a pověřuje advokátní kancelář JUDr. Svobody v Náchodě k uskutečňování dalších kroků vedoucích k vyklizení bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě

Usnesení č. 37/1055/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3678 - záměr nabytí pozemku, č. 15178 - schválit uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Gabrielou Dunovou

Usnesení č. 37/1056/15 - rada města d o p l ň u j e
č. 3650 - usnesení č. 31/944/15 z 5.10.2015 č. akce 3650, kterým doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č.1573/9 a celé pozemkové parcely č. 1591/17 vše v katastrálním území Náchod tak, že nová vlastnická hranice rozdělující pozemkovou parcelu č.1573/9 bude rovnoběžná s objektem čp. 1757 Dobrovského a přetne celou tuto parcelu a to cca 1,5m od jihozápadního průčelí uvedeného objektu s tím, že v místě projektovaného schodiště bude rozšíření na cca 3m. Strana kupující manželé Milan a Renata Krajčírovi. Prodejní cena pozemků 500,- Kč/m2 , prodejní cena zpevněné plochy 200,- Kč/m2 s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitostí

Smlouvy o poskytnutí dotace z městského rozpočtu na rok 2016

Usnesení č. 37/1057/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod na vybrané sporty, a to smlouvy č. SMF/10/2016 až SMF/13/2016

Trojdohody na rok 2016

Usnesení č. 37/1058/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/14/2016 a č. SMF/15/2016

MěSSS Marie - dodatek č. 5

Usnesení č. 37/1059/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2016

Usnesení č. 37/1060/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - SMF/135/2015

Usnesení č. 37/1061/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2015 ve výši Kč 5 000,- pro Ligu proti rakovině Náchod, z.s.

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje, žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání investičního fondu, vše ZŠ TGM

Usnesení č. 37/1062/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 22 049,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na opravu elektroinstalace po zjištění závad při revizi a na opravu světel v tělocvičně s horolezeckou stěnou
- převod finančních prostředků ve výši Kč 5 000,- z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku do investičního fondu v souladu ze Z.č.250/2000 Sb., § 30, odst. 3), za účelem dokrytí nákladů pro plánovaný nákup myčky
- čerpání investičního fondu v celkové výši Kč 94 000,- na nákup myčky do školní jídelny pro příspěvkovou organizaci ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015

Usnesení č. 37/1063/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Plnění rozpočtu za říjen 2015

Usnesení č. 37/1064/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod

Usnesení č. 37/1065/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015

,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice" - Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 37/1066/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. na akci: ,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice"

Schválení bezúplatného převodu rolby OKAY 3800 Elektra

Usnesení č. 37/1067/15 - rada města s c h v a l u j e bezúplatný převod stroje na úpravu ledu - rolby OKAY 3800 Elektra v. č. 123852 na základě žádosti Sportovních zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, IČO: 62731891, zastoupené Ing. Jaroslavou Justovou, Městu Náchod s platností od 15.12.2015

Propojení ulic Raisova - Parkány - Dohoda o podstoupení práv a povinností z investorství ČEZ Distribuce, a.s.

Usnesení č. 37/1068/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením "Dohody o postoupení práv a povinností z investorství" se společnosti ČEZ Distribuce a.s. na akci "Náchod Parkány KVN, KNN přel. 1922/1"

Zápis z komise

Usnesení č. 37/1069/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané 27. 10. 2015

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 37/1070/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 197 až č. 198 dle návrhu a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2016

Usnesení č. 37/1071/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minii č. SMF/7/2016 až SMF/9/2016

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 37/1072/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/16/2016 a č. SMF/17/2016

Prodejní cena Velké encyklopedie osobností Náchoda

Usnesení č. 37/1073/15 - rada města r e v o k u j e část svého usnesení č. 156/4300/14 ze dne 19. 8. 2014 týkající se prodejní ceny publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda". Rada města schvaluje navýšení prodejní ceny publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda" na 600 Kč vč. DPH/ks

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu na rok 2016

Usnesení č. 37/1074/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2016 až SMF/5/2016

Prodej vánočních stromků

Usnesení č. 37/1075/15 - rada města s o u h l a s í s prodejem vánočních stromků dne 15.12.2015 před radnicí

Branka - sportovní hřiště

Usnesení č. 37/1076/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a o případné investici do rekonstrukce hřiště rozhodne po schválení rozpočtu na rok 2016

Vytápění " Tlapikárna", středisko volného času Déčko, Náchod

Usnesení č. 37/1077/15 - rada města s c h v a l u j e realizaci projektu vytápění " Tlapikárna", střediska volného času Déčka, Náchod firmou Elektroin s.r.o. s tím, že dodávka a montáž bude za cenu 30 000,- Kč s DPH

Žádost o úpravu odvodů Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 37/1078/15 - rada města u k l á d á - Správě budov Náchod s.r.o. na rok 2016 sestavit plán oprav tak, aby byl zachován v návrhu rozpočtu na rok 2016 plánovaný odvod ze spravovaného účtu města Náchoda
- odboru SMF připravit rozpočtové opatření, kterým by byl snížen odvod ze spravovaného účtu města Náchoda u Správy budov Náchod s.r.o. o 500 000,- Kč

Zpracovatel žádosti o dotaci IROP na projekt Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě

Usnesení č. 37/1079/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti do programu IROP na projekt Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s firmou CEP, a. s. se sídlem Československé armády 954/7 Hradec Králové, IČ 275 29 576 na zpracování kompletní žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního programu

Zpracovatel žádosti o dotaci z programu Interreg VA - Lázně

Usnesení č. 37/1080/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením mandátní smlouvy s firmou Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855, na zpracování kompletní žádosti o dotaci z programu Interreg VA na projekt lázeňství a využívání minerálních vod v česko-polském území

Vjezd k objektu autodílny

Usnesení č. 37/1081/15 - rada města s o u h l a s í s vjezdem vozidel k budoucí autodílně (st.p.č. 3377 v k.ú. Náchod) přes autobusové nádraží (výjezd z bus nádraží)

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas k zapojení školy jako partnera společnosti "JOB" do Výzvy č. 02_15_007 Inkluzívní vzdělávání

Usnesení č. 37/1082/15 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005 jako partnera společnosti "JOB" do výzvy č. 02_15_007 Inkluzívní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Revitalizace zámeckého kopce

Usnesení č. 37/1083/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením mandátní smlouvy s firmou s firmou CEP, a. s. se sídlem Československé armády 954/7 Hradec Králové, IČ 275 29 576 na zajištění kompletní administrace projektu Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě

Smlouva o zajištění ohňostroje firmou T. Grosse, dne 1. 1. 2016 na Masarykově náměstí v Náchodě

Usnesení č. 37/1084/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 1. 1. 2016 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě, firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Riegrova 197, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 55 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 54 000 do 12. 12. 2015

Založení DSO Kladská stezka

Usnesení č. 37/1085/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - schválit znění zakládací smlouvy o zřízení Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka
- schválit znění stanov Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka v rozsahu přílohy 1 a 2 důvodové zprávy
- uložit starostovi města podpis zakládací smlouvy a stanov Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka
- pověřit Ing. Tomáše Šuberta, místostarostu, zastupováním města Náchoda na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka
- jmenovat členem Kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Ing. Ladislava Šimka, vedoucího odboru správy majetku a financování

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o zápis do obchodního rejstříku

Usnesení č. 37/1086/15 - rada města s o u h l a s í se zápisem Základní školy T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 do Obchodního rejstříku

Veřejná zakázka "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Usnesení č. 37/1087/15 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO 00494356, pro nesplnění součinnosti k uzavření smlouvy

Usnesení č. 37/1088/15 - rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s uchazečem v pořadí č. 2 Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o., České Budějovice, Pekárenská 257/81, 372 13, IČO 15769976, nabídková cena: 3 707 075 Kč bez DPH / 4 485 561 Kč včetně DPH

Poptávkové řízení - Zpracovatel projektové dokumentace na projekt Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě

Usnesení č. 37/1089/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na vytvoření projektové dokumentace na akci Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě s firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky, IČ 28786793

V Náchodě 19. listopadu 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta