Dnes
Teplota: 21.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 17. / 21. / schůze Rady města Náchoda konané dne 29. června 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 21/703/15 - rada města s c h v a l u j e č. 2126 - zveřejnění záměru převodu podílu o velikosti 787
/34801 ke stavební parcele č. 423, podílu o velikosti 775/27360 ke stavební parcele č. 467 a podílu o velikosti 775/40848 ke stavební parcele č. 468 vše v katastrální území Staré Město nad Metují, podílu o velikosti 649/129288 ke stavební parcele č. 2578/1 katastrální území Náchod
č. 2557 - že přeúčtování nákladů za připojovací poplatek ČEZ za odběrné místo elektrické energie nebude prováděno pro ty vlastníky pozemků, kteří je nabyli od města Náchoda
č. 3027 - pokračování v prodeji čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelu č. 254 k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou 1.700.000,- Kč inzerováním v nabídce nemovitostí na úřední desce
č. 3520 - seznámení žadatele tj. DIAKONII ČCE - Středisko BETANIE s předpokládanou prodejní cenou vč. příslušenství s tím, že pokud budou s tímto souhlasit bude město pokračovat v projednávání
č. 3611 - zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 436/2 v katastrálním území Jizbice u Náchoda
č. 3633 - podání žádostí o rozhodnutí v pochybnostech o lesních pozemcích a o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), dle návrhu

Usnesení č. 21/704/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2910 - schválit nabytí, č. 3611 - zamítnout prodej

Usnesení č. 21/705/15 - rada města s o u h l a s í č. 3245 - se zřízením sídla Okresního sdružení České unie sportu Náchod, IČO 00435767, v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě
č. 3441 - s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/2406/2013 uzavřené s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891. Dodatkem se ze smlouvy o výpůjčce vyjímá stavební parcela č. 3207, na které je budova čp. 1795, stavební parcela č. 2870/1, stavební parcela č. 2871, pozemková parcela č. 1084/5 a pozemková parcela č. 1084/7, vše v katastrálním území Náchod.
č. 3609 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2676/2015 s paní Tetyanou Ryzhevych, bytem Příkopy 1105, Náchod. Smlouvou se přenechává do užívání paní Ryzhevych část pozemkové parcely č. 326/3 v katastrálním území Náchod o výměře 670 m2 pro zřízení zahrádky a umístění drobné stavby. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 3.620,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2015
č. 3616 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2680/2015 s Jaroslavem a Ludmilou Zelenými z Náchoda. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 1905/3 v katastrálním území Náchod o výměře 240 m2 pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 1.200,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2016
č. 3619 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2681/2015 s Ing. Josefem Lelkem, IČO 62717642. Smlouvou se přenechávají Ing. Lelkovi do užívání pozemkové parcely č. 115/4, 123/1, 124/1, 125/1, 125/2, 128/1 a 165/1 v katastrálním území Malá Čermná o výměře 70590 m2. Propachtované pozemky bude Ing. Lelek užívat pro zemědělské hospodaření. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 2.442,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2015
č. 3621 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 348/2 a č. 349/31 v katastrálním území Náchod v ulici Ikárie. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 145 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,-Kč/m + DPH
č. 3622 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2672/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Břemeno se týká zřízení nového plynovodního vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely města č. 1993/10 a č. 1993/11 v katastrálním území Náchod, v ul. Běloveské v Náchodě. Plynárenským zařízením jsou zasaženy pozemky města v délce 10,9 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3624 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2682/2015 s Tělocvičnou jednotou Sokol Staré Město nad Metují, IČO 48622346. Smlouvou se TJ Sokol přenechává do bezplatného užívání pozemková parcela č. 375/2 a stavební parcela č. 536 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Pozemky se přenechávají do výpůjčky pro sportovní využití. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2015
č. 3627 - se zveřejněním záměru přenechat do výpůjčky SBD Náchod části pozemkové parcely č. 487/1 v katastrálním území Náchod o výměře 16,46 m2 za účelem umístění stavby nájezdové rampy a malého schodiště před domem čp. 1117 a čp. 1118 v ulici Příkopy na Plhově
č. 3628 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1838/5, č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1916/10, č.1916/11, č. 1916/12, č. 2039 a č. 2044 v katastrálním území Náchod v Nemastově ulici a v ulici Českoskalické. Dále pod povrchem pozemkové parcely č. 3 a č. 421/8 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Václavické. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 340 m
č. 3631 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1827/1, č. 2036/9, č. 2042/11 a č. 2043/1 v katastrálním území Náchod v ulici Dobenínské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 53 m
č. 3632 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1300 v katastrálním území Pavlišov. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 48 m
č. 3634 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2684/2015 se společností Hotel Service Plus, s.r.o., IČO 25919318, zastoupené jednatelem Martinem Adlofem, na pronájem kiosku umístěném na zimním stadionu v Náchodě. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.500 Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 19.7.2015 do 31.3.2016

Usnesení č. 21/706/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3066 - ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMF/1685/2010 ze dne 13.10.2010 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Start Náchod, IČO 15046010
č. 3614 - námitku proti záměru prodeje části parcely č. 160/19 v katastrálním území Malé Poříčí s tím, že po uskutečnění schůzky zainteresovaných stran na místě samém, bude tento případ s informacemi ze schůzky znovu předložen k projednání

Usnesení č. 21/707/15 - rada města o d r o č u j e č. 3379, č. 3562, č. 3607, rozhodnutí k bytu č. 11 v čp. 265

Usnesení č. 21/708/15 - rada města u k l á d á č. 3427 - oslovit ČR Ministerstvo zemědělství s tím, že město připravuje směnu pozemků se spoluvlastníkem budovy a zda v této souvislosti odkoupí příslušný podíl stav. parcely č. 3211 katastrální území Náchod nebo se předkupního práva vzdá

Usnesení č. 21/709/15 - rada města p o n e c h á v á č. 3548 - v platnosti své usnesení č. 18/570/15 z 25.5.2015.

Usnesení č. 21/710/15 - rada města s o u h l a s í
- s podnájmem bytu č. 268/7, ul. Duhová
- s převodem práv a povinností k bytu č. 265/4 ul.Duhová v Náchodě

Usnesení č. 21/711/15 - rada města z a m í t á
č. 15102 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Jaroslavem Bongilasem a Ladou Bongilasovou
- uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Filipem Bongilasem a Jaroslavem Bongilasem
- uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní Kateřinou Bongilasovou č. 15104 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Petrou Samkovou k bytu č. 12 v ulici Komenského č.p. 577 v Náchodě

Usnesení č. 21/712/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15103 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Elenou Holečkovou
č. 15105 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 18 v č.p. 275 v ulici Bartoňova dohodou k 30.06.2015 a s o u h l a s í s vypsáním výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení nájemního bytu č. 18 v č.p. 275 ul. Bartoňova v Náchodě
Usnesení č. 21/713/15 - rada města r e v o k u j e č. 15106 - usnesení 19/635/15, bod číslo 15097 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Alenou Honců od 01.07.2015 do 30.09.2015

Usnesení č. 21/714/15 - rada města s o u h l a s í se zněním dotazníku a u k l á d á odboru SMF pokračovat v plnění usnesení RM č. 19/632/15

Záměr - oprava ulice U Cihelny

Usnesení č. 21/715/15 - rada města s o u h l a s í se záměrem rekonstrukce a opravy komunikace v ulici U Cihelny a s o u h l a s í s jednáním o nabytí pozemků pro realizaci rekonstrukce komunikace, vybudování nového chodníku, zatrubení části vodoteče a jednáním se společností N-SYS s.r.o. o provedení projektové dokumentace na vybudování chodníku a zatrubení části vodoteče

Přidělení dotace od Královéhradeckého kraje na Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 21/716/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546) ve výši 10 000 Kč na pořádání Náchodských Kuronských slavností

Přidělení dotace od Královéhradeckého kraje na Podporu činnosti TIC v Náchodě

Usnesení č. 21/717/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546) ve výši 25 000 Kč na navigační systém k sídlu TIC a pořízení výpočetní techniky pro službu Internet pro veřejnost v TIC

Zápis z komise výstavby

Usnesení č. 21/718/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby a územního plánování z 10. 6. 2015

Zadání studie pro rekonstrukci plochy ZS a strojovny chlazení

Usnesení č. 21/719/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na vypracování studie na rekonstrukci plochy a vybavení strojovny na zimním stadionu v Náchodě se společností ENERGO Choceň s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň, za cenu 90.000,- Kč + DPH 21%

Návrh snížení příplatku za vedení ředitelce Sportovního zařízení města Náchoda

Usnesení č. 21/720/15 - rada města s c h v a l u j e úpravu platu ředitelky Sportovního zařízení města Náchoda, paní Ing. Jaroslavě Justové od 1. 7. 2015

Náchodské Kuronské slavnosti 2015 - schválení vstupného na koncert - 5. 9. 2015

Usnesení č. 21/721/15 - rada města s c h v a l u j e výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky Evy Pilarové při IX. Náchodských Kuronských slavností 5. 9. 2014, ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let a ZP

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 21/722/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 168 483,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou majetku na středisku zimní stadion.

- převod částky Kč 35 229,- ve věci pojistného plnění za pojistnou událost č. 5054881 ze dne 23.6.2014, na základě pojistné smlouvy č. 89918611-14, z rozpočtu příjemce - zřizovatele do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na náhradu poškozených věcí, nábytku a výmalbu místností

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 19 452,47 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup počítače pro školní jídelnu a na částečnou úhradu nového programu pro školní jídelnu

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 54 571,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup 2 ks vířičů nápojů do školní jídelny

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 50 626,85,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na zakoupení interaktivní tabule v ceně Kč 39 567,- a dataprojektoru v ceně Kč 31 960,-. Rozdíl ve výši Kč 20 900,15 bude dofinancován z vlastního rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku

Oprava městských komunikací zástřikem a kalovým zákrytem v souvislosti s náhradní dopravou při rekonstrukci kruhové křižovatky u Čedoku

Usnesení č. 21/723/15 - rada města s c h v a l u j e
- seznam MK na opravu zástřikem a kalovým zákrytem
- vystavení objednávky na Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod na provedení těchto oprav za Kč 1 165 472,00 vč. DPH

Darovací smlouva č. SMF/2679/2015

Usnesení č. 21/724/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu SMF/2679/2015

Ceník Zimního stadionu Náchod - využití tělocvičny

Usnesení č. 21/725/15 - rada města s c h v a l u j e ceník Zimního stadionu v Náchodě na využití tělocvičny

Vyhodnocení spotřeb energií

Usnesení č. 21/726/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Výběr zhotovitele na stavební práce "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí

Usnesení č. 21/727/15 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí, IO 02, IO 07B, IO 09, IO 10 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1 :
Pořadí č. 1: STAVIBET s.r.o., J.Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO 27472922, nabídková cena 2 416 394,00 Kč vč. DPH Pořadí č. 2: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744, nabídková cena 2 635 926,00 Kč vč. DPH.
Pořadí č. 3: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, nabídková cena 3 012 280,59 Kč vč. DPH

"Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě"- výsledek zadávacího řízení

Usnesení č. 21/728/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - SOVIS CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27532208, nabídková cena: 8 108 733,00 Kč bez DPH (9 811 567,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 2 - STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744 nabídková cena:8 169 538,00 Kč bez DPH(9 885 141,00 Kč vč.DPH) Pořadí č. 3 - STAVIBET s. r. o., J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 8 234 050,00 Kč bez DPH (9 963 201,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 4 - M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, nabídková cena: 8 926 081,-00Kč bez DPH (10 800 558,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 5 - EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 9 213 963,00 Kč bez DPH (11 148 895,00 Kč vč. DPH)

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Náchod - kanalizace dešťová pro výstavbu RD Nad nemocnicí" s VAK, a.s.

Usnesení č. 21/729/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Náchod - kanalizace dešťová pro výstavbu RD Nad nemocnicí" se společností Vodovody a Kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 481 72 928 s termínem plnění od září 2015 do 15.10.2015, za cenu 795 476,00 Kč vč. DPH

Dodatek č. 1 k Organizačnímu opatření č. 3/2011 - Používání služebních telefonů

Usnesení č. 21/730/15 - rada města s c h v a l u j e dodatek č. 1 k Organizačnímu opatření č. 3/2011 - Používání služebních telefonů

Finanční situace

Usnesení č. 21/731/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Sadové úpravy v Náchodě - lokalita Trojická

Usnesení č. 21/732/15 - rada města s o u h l a s í se změnou týkající se předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, kdy je v rámci projektu "Sadové úpravy v Náchodě - lokalita Trojická" žádáno o dotaci pouze na lokalitu Trojická

Žádost o schválení nových míst poskytování školských služeb SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 21/733/15 - rada města s o u h l a s í se zápisem Základní školy a Mateřské školy Česká Čermná, okres Náchod a Academie Mercurii, soukromé střední školy, s.r.o. jako míst poskytování školských služeb SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do Rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2015

Souhlas s přijetím daru PO MěSSS Marie

Usnesení č. 21/734/15 - rada města s o u h l a s í s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Městského střediska sociálních služeb Marie, Náchod, Bartoňova 1998, v hodnotě 48000,- Kč od společnosti REHA PROMA s.r.o.

Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Náchod, Komenského 425 na rok 2015/2016

Usnesení č. 21/735/15 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu žáků v Základní škole, Náchod, Komenského 425 na školní rok 2015/2016 dle návrhu

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas s podáním žádosti na ÚP

o 2 pracovníky VPP na rok 2015 Usnesení č. 21/736/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání dle žádosti

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 21/737/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna ředitelky ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 ve dnech 29.6 a 30.6.2015

Žádost o schválení přijetí finančního daru ZŠ TGM, Náchod

Usnesení č. 21/738/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru PO Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 ve výši Kč 3 000,- Kč

Rozpočtová opatření od 8.6.2015

Usnesení č. 21/739/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 93 až č.104 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouvy energií Zimní stadion Náchod

Usnesení č. 21/740/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvy vážící se k zásobování zimního stadionu v Náchodě dle návrhu

Klub SUN, o.s. - mateřské centrum Hopsáček - stavební úpravy - vystavení objednávky na dodávku a montáž oken a vstupních dveří

Usnesení č. 21/741/15 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti PROPLAST K s r.o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují - Krčín, IČO 25950231, na výměnu oken, vstupních dveří a drobné stavební úpravy objektu ev.č. 157 (výměníková stanice na sídlišti u nemocnice), který využívá Klub SUN, o.s. - mateřské centrum Hopsáček

"Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" - zrušení výběrového řízení

Usnesení č. 21/742/15 - rada města r u š í výběrové řízení na dodávku a montáž veřejného osvětlení "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa"

Výroční zpráva Lesů města Náchoda spol. s r. o.

Usnesení č. 21/743/15 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2014
- Roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2014
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2014 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2014
- Plán činnosti společnosti na rok 2015

Smlouva ASPEKT

Usnesení č. 21/744/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/131/2015

Metodika projektového řízení

Usnesení č. 21/745/15 - rada města s c h v a l u j e Metodiku projektového řízení

Úhrada za vadný hasičský vůz

Usnesení č. 21/746/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody se společností KOBIT - THZ s.r.o. (dříve Strojírna Potůček, s.r.o.), IČO 15053920, na základě které společnost uhradí Městu Náchod kupní cenu za vrácený hasičský vůz - cisternu v celkové výši 2.721.290,- Kč včetně DPH ve dvou splátkách tak, že první splátku ve výši 1.360.645,- Kč uhradí do 15.12.2015, druhou splátku ve výši 1.360.645,- Kč uhradí do 15.3.2016. Součástí dohody musí být dostatečné zajištění úhrady splátek

"Rekonstrukce schodiště - zimní stadion"

Usnesení č. 21/747/15 - rada města s o u h l a s í s realizací opravy schodiště u zimního stadionu a vystavení objednávky společnosti Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

"Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě " Projektová dokumentace - schválení PD

Usnesení č. 21/748/15 - rada města s o u h l a s í s návrhem a konceptem řešení projektové dokumentace "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě", vypracovanou společností New Visit s.r.o, Hradec Králové a u k l á d á vedoucím odborů KSCR a IRM projednat s Římskokatolickou farností možnost provedení průzkumu možné existence podzemních štol pod kostelem sv. Vavřince

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 21/749/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 109 200,00 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení nábytku do tří učeben v prvních třídách v budově Sokolská

Žádost o schválení přijetí věcného daru ZUŠ, Náchod, Tyršova 247

Usnesení č. 21/750/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí věcného daru - klavírního křídla PO Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 v hodnotě 39 000 Kč

Parkovací karty na parkovišti před poliklinikou v Náchodě

Usnesení č. 21/751/15 - rada města s o u h l a s í s vydáním 4 ks parkovacích karet vystavených na ZZS KHK před poliklinikou pro "přechodné" parkování vozidel ZZS KHK

Havarijní oprava opěrné zdi v ulici Francouzská

Usnesení č. 21/752/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na opravu opěrné zdi v ulici Francouzská pro společnost BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí IČO: 275 04 867 ve výši 850.000 Kč bez DPH, 1.028.500 Kč. Stanovisko k projektu Komunitní dům seniorů - M. Fiedler Usnesení č. 21/753/15 - rada města s o u h l a s í se záměrem vybudování Komunitního domu seniorů v objektu Borská 619

PETICE rodičů dětí umístěných v MŠ Vítkova - Běloves

Usnesení č. 21/754/15 - rada města s c h v a l u j e odpověď na petici doručenou na Městský úřad Náchod dne 12.6.2015 pod č.j. 33640/15 v navrhovaném znění

Nákup 3D zařízení pro promítačku NEC

Usnesení č. 21/755/15 - rada města s c h v a l u j e - nákup 3D systému Volfoni pro Kino Vesmír a souhlasí s nákupem 3D 1,7 plátna ze zdrojů Kina Vesmír
- převod rezervního fondu Kina Vesmír v max. výši Kč 145 200 do investičního fondu Kina Vesmír pro nákup 3D 1,7 plátna

Schválení souhrnu úkonů potřebných pro uzavření dohody se společností Holty s.r.o.

Usnesení č. 21/756/15 - rada města s o u h l a s í
- s postupem úkonů dle návrhu
- s uzavřením dohody s právními náležitostmi mezi městem Náchod
a společností Holty s.r.o.

V Náchodě 30. června 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta