Dnes
Teplota: 20.9 °C

Souhrn usnesení z 21. / 153. / schůze Rady města Náchoda konané 28. května 2018

Výroční zprávy za rok 2017 - Sportovní zařízení města Náchoda, Náchodská Prima Sezóna

Usnesení č. 153/4068/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- výroční zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace Sportovní

zařízení města Náchoda

- výroční zprávu za rok 2017 Náchodské Prima sezóny o.p.s.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 153/4069/18 - rada města s o u h l a s í

- s převodem práv a povinností k bytu č.269/4 ul.Duhová v Náchodě

- s podnájmem bytu č.53, ul. Duhová čp. 269

Usnesení č. 153/4070/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18065 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s ***************

č. 18066 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 98 v Náchodě, ul. Na Vyšehradě s p**********

č. 18067 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 41 v Náchodě, Broumovská ul. s p. *******

č. 18068 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 98 v Náchodě, ul. Na Vyšehradě s pí ********

č. 18069 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v Náchodě, Komenského ul. s p. ********

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v Náchodě,

Komenského ul. s pí ********

č. 18071 - umístění balkónové stříšky bytu č. 5 v č.p. 265 v ulici Duhová v Náchodě

Usnesení č. 153/4071/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18070 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí ********

Usnesení č. 153/4072/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 1626 - ukončení nájemní smlouvy č. 12315/2000 uzavřené s panem ********, výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou podle čl. VI. odst. 2., a to z důvodu neplacení nájemného

č. 5497/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3160/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2046/1, pozemkové parcely č. 2046/4 a pozemkové parcely č. 2046/26 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 9 bm. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 5581/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene č. SMF/3163/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1143/10, č. 1143/11 a č. 2058/40 v katastrálním území Náchod, v ulici Raisova. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 70 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH

Usnesení č. 153/4073/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 3551/2018 - zamítnout prodej, č. 4195/2018 - zamítnout prodej pozemku, č. 4545/2018 - zamítnout prodej pozemku, č.1719 - schválit prodej pozemku, č. 6360/2018 - schválit bezúplatný převod pozemku

Valná hromada Beránek Náchod a.s. - delegování zástupce města Náchoda

Usnesení č. 153/4074/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

delegovat na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s., která se uskuteční dne 25. 6. 2018 v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě paní Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku města, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Informace o povinnostech města dle GDPR, smlouvy se zpracovateli osobních údajů

Usnesení č. 153/4075/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

seznámit se se základními pravidly, kterými se město řídí při zpracování osobních údajů

Usnesení č. 153/4076/18 - rada města s c h v a l u j e

- uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů č. KT/2/2018 mezi

městem Náchod a společností JJTrend s.r.o. v předloženém znění

- uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů č. SMF/3168/2018

mezi městem Náchod a společností Správa budov Náchod, s.r.o.

v předloženém znění

Plnění usnesení ZM ze dne 12.2.2018 II m)

Usnesení č. 153/4077/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Sbor dobrovolných hasičů Pavlišov - žádost

Usnesení č. 153/4078/18 - rada města s o u h l a s í

se zvýšením příspěvku pro SDH Pavlišov o Kč 4 000,-

Žádost o dotaci - Sbor dobrovolných hasičů Jizbice

Usnesení č. 153/4079/18 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dotace ve výši Kč 5 000,- SDH Jizbice na sraz Jizbic v rámci České republiky

„Řidičské průkazy skupiny "C" pro členy JPO Náchod"- smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 153/4080/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na akci „Řidičské průkazy skupiny "C" pro členy

JPO Náchod" ve výši 20 000 Kč z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III, číslo Programu 18RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD12-0020

Podpora provozu sezónního Městského informačního centra v Náchodě na zámku - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 153/4081/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 39 000 Kč na akci „Podpora provozu sezónního Městského informačního centra v Náchodě na zámku" předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo programu 18CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 18CRG04-0011

Zatraktivnění Náchoda a okolí a zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb v MIC v Náchodě - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 153/4082/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 40 000 Kč na akci „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě" předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo programu 18CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 18CRG04-0010

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu SMF/131/2018 a SMF/132/2018

Usnesení č. 153/4083/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu SMF/132/2018

Rámcová smlouva s prodejnou Dům barev v Náchodě

Usnesení č. 153/4084/18 - rada města s o u h l a s í

s podepsáním rámcové smlouvy včetně Plné moci pro Michala Ungráda k rámcové smlouvě na rok 2018

Rozšíření veřejného osvětlení do ulice Trčků v Náchodě

Usnesení č. 153/4085/18 - rada města s o u h l a s í

s navrhovaným řešením rozšíření veřejného osvětlení do ulice Trčků Technickými službami Náchod s.r.o. za nabídkovou cenu 62.162,54Kč včetně DPH

Smlouva o úvěru č. SMF/3146/2018

Usnesení č. 153/4086/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3146/2017, uzavíranou

s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Odvodnění ulice Rybářská v Náchodě

Usnesení č. 153/4087/18 - rada města s o u h l a s í

navrhovaným řešením odvodnění ulice Rybářská a realizací Technickými službami Náchod s.r.o. za nabídkovou cenu 139.854,22Kč vč. DPH

Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

Usnesení č. 153/4088/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválení žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 2/2 a č. 4/2 a

jejich zařazení a projednání ve změně ÚP Náchod

- schválení žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 5/2

s podmínkou prověřit plochu změny pro občanskou vybavenost

OM případně pro plochu bydlení v RD BI

- nedoporučuje zastupitelstvu města projednání žádostí o změnu

Územního plánu Náchod č. 1/2 a 3/2 a jejich nezařazení do změny

ÚP Náchod

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Velkolepá taneční show SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 153/4089/18 - rada města s c h v a l u j e

partnerství města Náchoda na akci Velkolepá taneční show, pořádanou SVČ Déčko Náchod za uvedených podmínek

Žádost o dotaci organizace Fotoklub Náchod

Usnesení č. 153/4090/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Fotoklub Náchod (IČO 26680041), zastoupené panem ******** - předsedou, ve výši 5 000 Kč na uspořádání výstavy fotografií a dobových materiálů ze srpnových událostí roku 1968 v Náchodě

Žádost o dotaci - jezdecká stáj Koně Babí

Usnesení č. 153/4091/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

rozhodnout, že žádosti jezdecké stáje Koně Babí, resp. Kadeřnického velkoobchodu Tomáš Drobný, s.r.o., nebude vyhověno, s odůvodněním, že žadatel neregistruje významnější členskou základnu z kategorie dětí a mládeže, ani nespravuje významné sportovní zařízení

Žádost o dotaci organizace Family, z.s.

Usnesení č. 153/4092/18 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Family z. s. (IČO 06341152), zastoupenou panem ********- předsedou, ve výši 16 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s účastí dětského tanečního souboru Family na světovém festivalu Khamoro v Praze dne

1. 6. 2018 a doporučuje obrátit se se žádostí na Kulturní a sportovní nadaci

Partnerství města na sérii fotbalových turnajů FK Náchod

Usnesení č. 153/4093/18 - rada města s c h v a l u j e

- partnerství města Náchoda na sérii fotbalových turnajů mládeže

pořádaných sportovním klubem FK Náchod (IČO 48653586) zastoupeným panem ********, předsedou

- poskytnutí dotace ve výši 10 800 Kč na úhradu nájmu za využití

stadionu Na Hamrech včetně rozpočtového opatření do kapitoly

16 - Kultura. Turnaje se uskuteční ve dnech 10. 6. 2018, 16. 6.

2018, 23. 6. 2018 a 24. 6. 2018 na stadionech v Náchodě - Bělovsi a

na stadionu na Hamrech

Služební cesta do partnerského města Halberstadt - změna

Usnesení č. 153/4094/18 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu Ing. Pavly Maršíkové, Mgr. Hany Mílové, Bc. Pavla Schumy a Bc. Kamila Krunky do partnerského města Halberstadt v Německu při příležitosti konání akce „Schatzjahre 2018-2020" ve dnech 14.-17. 6. 2018 včetně cesty tam a zpět

Žádost o partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička

Usnesení č. 153/4095/18 - rada města s c h v a l u j e

partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička pořádané panem ******** (IČO 66302129) dne 7. 10. 2017 za uvedených podmínek

Žádost o navýšení dotace na akci Strongman Náchod

Usnesení č. 153/4096/18 - rada města s c h v a l u j e

navýšení dotace pro organizaci Tělocvičná jednota Sokol Náchod (IČO 48621986), zastoupenou paní ********- starostkou TJ, z původních 20 000 Kč zahrnutých v rozpočtu města na rok 2018 na částku 25 000 Kč na zajištění průběhu jubilejního 5. ročníku akce Strongman Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly „16 Kultura"

Žádost o dotaci organizace Spolek šlapacích Moskvičů Náchod

Usnesení č. 153/4097/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Spolek šlapacích Moskvičů Náchod (IČO 05792231), zastoupenou panem ********- předsedou, ve výši 5 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s organizací 7. mezinárodního srazu šlapacích vozítek v Náchodě, který se uskuteční dne 9. 6. 2018

Dočasné přemístění památníku padlých vojáků Sovětské armády

Usnesení č. 153/4098/18 - rada města s o u h l a s í

s dočasným přemístěním památníku padlých vojáků Sovětské armády včetně jejího podstavce do úschovy. Přemístění a úschovu zajistí Technické služby Náchod s.r.o. tak, aby nedošlo k poškození památníku ani podstavce

Dotace na prevenci sociálně-patologických jevů na rok 2018

Usnesení č. 153/4099/18 - rada města s c h v a l u j e

poskytnutí finanční podpory na realizaci programů na prevenci sociálně-patologických jevů na základních školách ve spolupráci s Policií ČR ve výši 60 tis. Kč

Náchodský pedagog roku 2018

Usnesení č. 153/4100/18 - rada města s c h v a l u j e

návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2018

Návrh na odměny ředitelům PO za I. pololetí 2018

Usnesení č. 153/4101/18 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměn za I. pololetí 2018 ředitelům PO dle upraveného návrhu

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro ZŠ Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 153/4102/18 - rada města s o u h l a s í

se zakoupením mycího stroje Fimap genie 35 E s příslušenstvím na měkké podlahy a s čerpáním fondu investic ve výši 52 124 Kč pro Základní školu, Náchod, Komenského 425

Stanovení výše úplaty v ZUŠ na školní rok 2018/2019

Usnesení č. 153/4103/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

stanovení výše úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2018/2019

Žádost o schválení přijetí darů pro PO ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 153/4104/18 - rada města s c h v a l u j e

přijetí daru pro PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 od České spořitelny a.s, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, ve výši 60 000 Kč na zakoupení interaktivní techniky a přijetí daru do Česko - německého fondu budoucnosti, nadační fond, ve výši 29 000 Kč na realizaci projektu Hry dříve a dnes

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro ZŠ Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 153/4105/18 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 149/3995/18 ze dne 2.5.2018 a

s o u h l a s í

se zakoupením parních kotlů včetně připojení k páře a s čerpáním fondu investic v celkové výši 352 334,11 Kč pro Základní školu, Náchod, Komenského 425

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 153/4106/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 22.05.2018 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.06.2018 do 31.05.2019, kauce na byt není stanovena

Depozitní vklady

Usnesení č. 153/4107/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením depozitní smlouvy u Komerční banky a.s.

Rozpočtová opatření od 16.04.2018

Usnesení č. 153/4108/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 48 až č. 52 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dotace MAS Stolové hory, z. s. - Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Usnesení č. 153/4109/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu „Neproduktivní investice v lesích" vyhlášeného MAS Stolové hory, z.s.

Koncert Police Symphony Orchestra ke 100. výročí vzniku Československé republiky - schválení výše vstupného

Usnesení č. 153/4110/18 - rada města s c h v a l u j e

výši vstupného na koncert Police Symphony Orchestra, který se uskuteční dne 28. 10. 2018 v městském divadle Dr. Josefa Čížka v rámci oslav 100 let vzniku Československé republiky

Smlouva o provedení ohňostroje dne 28. 10. 2018 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 153/4111/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 28. 10. 2018 ve 19 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 200 000 Kč vč. DPH. Uvedené firmě bude poskytnuta záloha ve výši 100 000 Kč do 15. 6. 2018

Nájemní smlouva - Národní památkový ústav - pořádání ohňostroje Státní zámek Náchod - 28. 10. 2018

Usnesení č. 153/4112/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne 28. 10. 2018 v 19:00 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč včetně DPH

Žádost o vyjádření podpory a případné finanční podpory Asistenční a tísňové péče Anděl na drátě

Usnesení č. 153/4113/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Dodatek č. 1 k SOD IRM/472/2017 - Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa

Usnesení č. 153/4114/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/472/2017 na akci „Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích

Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa"

Obecně závazná vyhláška - zákaz konzumace alkoholu

Usnesení č. 153/4115/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství, v předloženém znění

VZMR - Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 153/4116/18 - rada města r u š í

veřejnou zakázku „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě" zadanou dle Vnitřního předpisu města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie a vyhovuje námitce stěžovateli EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, IČO: 63984261 proti zadávacím podmínkám

Plán rozvoje sportu

Usnesení č. 153/4117/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit základní rámec Plánu rozvoje sportu pro město Náchod

Akce „Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" - dodavatel

Usnesení č. 153/4118/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele IRM/529/2018 se společností Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 25270095 na realizaci akce Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 11/KSCR/2018

Usnesení č. 153/4119/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 11/KSCR/2018 se společností Branka, o. p. s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, IČO: 25915096

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 6), Zrušení stálé komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce

Usnesení č. 153/4120/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 6)

Usnesení č. 153/4121/18 - rada města s c h v a l u j e

zrušení stále komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce a souhlasí se jmenováním komise dle specifičnosti veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, která bude RM schválena

Česko-polský projekt - Dotkni se divadla-Centrum divadelních tradic Kladského pomezí

Usnesení č. 153/4122/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí ve spolupráci s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 153/4123/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Česko-polský projekt - S rodinou Kladským pomezím

Usnesení č. 153/4124/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt S rodinou Kladským pomezím ve spolupráci s partnerskou obcí Radkow. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 153/4125/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu S rodinou Kladským pomezím s partnerskou obcí Radkow. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Nepotřebné sloupy VO

Usnesení č. 153/4126/18 - rada města s o u h l a s í

s odstraněním a likvidací 12 ks v majetku města neevidovaných a nadále nepotřebných sloupů veřejného osvětlení a demontovaného zábradlí nyní umístěných na Hamrech hasiči města Náchoda

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 153/4127/18 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí,

aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle

návrhu této skupiny

VZ - Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda

Usnesení č. 153/4128/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 153/4129/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Ing, Pavel Stryhal (náhradník Ing. Petr Jonáš), Alena Marešová (náhradník Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Dotace MAS Stolové hory, z. s. - Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Usnesení č. 153/4130/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu „Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva" vyhlášeného MAS Stolové hory, z.s..

Revokace usnesení č. 150/4061/18 a zrušení objednávky 423/2018

Usnesení č. 153/4131/18 - rada města r u š í

celé usnesení č. 150/4061/18 ze dne 14. 05. 2018 a ruší vystavenou objednávku č. 423/2018

Ekologická zátěž v areálu bývalého závodu Tepna Náchod

Usnesení č. 153/4132/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci

Nabídka TV V1

Usnesení č. 153/4133/18 - rada města z a m í t á

nabídku společnosti VČTV, s.r.o., Hradec Králové

Smlouva o výpůjčce nemovité věci

Usnesení č. 153/4134/18 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3172/2018 se Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483

Usnesení č. 153/4135/18 - rada města s o u h l a s í

s podáním žádosti o využívání zdrojů minerální vody na Ministerstvu zdravotnictví ČR příspěvkovou organizací Správou přírodních zdrojů a lázně Běloves, IČO 06435483

VZMR - Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod

Usnesení č. 153/4136/18 - rada města v y l u č u j e

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, zámecká 1845 Náchod" účastníka č. 1 PROFIL NÁBYTEK, a.s., se sídlem Hradská 280, 396 01 Humpolec, IČO: 48202118 z důvodu nedodržení zadávacích podmínek

Usnesení č. 153/4137/18 - rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s uchazečem č. 2 JP - Kontakt, s.r.o., se sídlem Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČO: 25922378 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, zámecká 1845 Náchod" s nabídkovou cenou 1 832 545 Kč včetně DPHMiroslav B r á t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta